wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Udzielanie pomocy publicznej


Każdy podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu może ubiegać się, poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w Rozdziale 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 67a § 1 i 2 ww. ustawy organy podatkowe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym są uprawnione do :

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jednakże z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej udzielanie pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą podlega także regułom obowiązującym w prawodawstwie Wspólnot Europejskich zawartymi w art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami traktatu udzielana pomoc nie może naruszać konkurencji poprzez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych niektórych towarów, a także nie może negatywnie wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przypadki, w których zamiar udzielenia pomocy nie podlega obowiązkowi notyfikacji przez Komisję Europejską zostały wymienione w rozporządzeniu Rady WE Nr 994/98 z dnia 07.05.1998 r. Zgodnie z nim notyfikacji nie podlega:

 • pomoc de minimis (nie przekraczająca w ciągu 3 lat 200 tys. EURO, na podstawie bezpośrednio obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis
 • pomoc udzielana w ramach tzw. wyłączeń blokowych tj. na zatrudnienie, na szkolenie i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, o ile zostaną spełnione warunki określone w rozporządzeniach Rady Ministrów. Są to:
  Rozporządzenie RM z dnia 15.10.2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. 2009 r. Nr 179, poz. 1388),
  Rozporządzenie RM z dnia 15.10.2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2009 r. Nr 183, poz. 1426),
  Rozporządzenie RM z dnia 31.03.2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. 2009 Nr 59, poz. 488),
  Rozporządzenie RM z dnia 17.06.2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734 z późn. zm.)

Szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą określone zostały w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Ustawa ta określa warunki i zasady udzielania pomocy ze środków publicznych, nakłada określone obowiązki na poszczególne podmioty uczestniczące w procesie udzielania pomocy oraz określa konsekwencje związane z otrzymaniem pomocy. Ustawa ta nie stanowi jednak podstawy prawnej udzielenia pomocy. Aktem takim, podobnie jak w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W przypadku przedsiębiorców, oprócz ulg przewidzianych w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa, zastosowanie ma również art. 67b tejże ustawy.

Powołane powyżej przepisy określają kryteria i procedury udzielanych na ich podstawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Ponadto naczelnik urzędu skarbowego występuje, jako podmiot udzielający pomocy publicznej w przypadku pomocy przysługującej z mocy prawa, po spełnieniu warunków określonych w przepisach podatkowych, w zakresie swojej właściwości miejscowej i rzeczowej. Dotyczy to tzw. pomocy automatycznej, z której podmioty gospodarcze mogą korzystać m.in. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) - z tytułu ulgi podatkowej dla płatnika posiadającego status zakładu pracy chronionej, ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 274, ze zm.) - z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez osoby prawne lub osoby fizyczne, a także na podstawie art. 16k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz art. 22k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zastosowania amortyzacji jednorazowej od wartości początkowej środków trwałych, z zastrzeżeniami ustawowymi, dla podatników rozpoczynających w roku podatkowym działalność gospodarczą.

Ze względu na konieczność zagwarantowania transparentności udzielanych ulg w spłacie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000zł (Dz. U. z 2010 r. nr 22, poz. 112 z późn. zm.) ogłasza cyklicznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie internetowej http://dzienniki.slask.eu/).


wytworzył: Tomasz Rasiński
zatwierdził: Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2014-05-22 11:30
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!