wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności poniższe przepisy :

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
 • zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. Nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych ) - z póź. zm.
 • zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012r., poz. 44)
 • zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach

Główne zasady załatwiania spraw przez urząd :

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 • terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla dokładnego i rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
 • sprawy są załatwiane w formie pisemnej,
 • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania podatkowego winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane winny być załatwiane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( zgodnie z art. 139 § 1 ordynacji podatkowej ),
 • sprawy, które mogą być załatwione na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie, winny być załatwione niezwłocznie ( zgodnie z art. 139 § 2 ordynacji podatkowej ),
 • niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez urząd strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy ( zgodnie z art. 140 § 1 ordynacji podatkowej ) – do terminu, w którym ma być wydana decyzja, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego określonych w art. 139 § 4 ordynacji podatkowej.
 • rozpatrzenie odwołania od decyzji, w trybie postępowania odwoławczego, winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a w sprawie, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy (zgodnie z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej),
 • w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Izbę Skarbową, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia – jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Izbę Skarbową, ponaglenie składa się do Ministra Finansów ( zgodnie z art. 141 § 1 ordynacji podatkowej ).
 • postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu. W postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Udzielanie pomocy publicznej (informacja szczegółowa)

Skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w kancelarii Izby Skarbowej w Katowicach
 • za pośrednictwem poczty, na adres:
  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl (skargi składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
 • faksem na nr 32 207-60-10 lub telefonicznie na nr 32 207-60-00

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00.


wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!