wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Status prawny

Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej

Naczelnik podlega Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji.

Urząd Skarbowy jest jednostką niezespolonej administracji rządowej obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Status prawny reguluje:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41 poz. 214 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedziby naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1441)
  • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 6 marca 2015 r., poz. 15 )
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!