wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności poniższe przepisy :

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z poźn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
 • zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. Nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych ) - z póź. zm.
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)

Główne zasady załatwiania spraw przez urząd :

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 • terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla dokładnego i rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
 • sprawy są załatwiane w formie pisemnej,
 • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania podatkowego winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane winny być załatwiane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( zgodnie z art. 139 § 1 ordynacji podatkowej ),
 • sprawy, które mogą być załatwione na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie, winny być załatwione niezwłocznie ( zgodnie z art. 139 § 2 ordynacji podatkowej ),
 • niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez urząd strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy ( zgodnie z art. 140 § 1 ordynacji podatkowej ) – do terminu, w którym ma być wydana decyzja, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego określonych w art. 139 § 4 ordynacji podatkowej.
 • rozpatrzenie odwołania od decyzji, w trybie postępowania odwoławczego, winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a w sprawie, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy (zgodnie z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej),
 • w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia – jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ponaglenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej ( zgodnie z art. 141 § 1 ordynacji podatkowej ).
 • postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu. W postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Organizacja pracy w Urzędzie Skarbowym zmierza w kierunku umożliwienia podatnikom załatwienie większości spraw na parterze budynku w sali obsługi podatnika.

W sali obsługi znajdują się:

1) dziennik podawczy

2) punkty informacyjne

3) aparat telefoniczny do rozmów wewnętrznych – przy stanowisku portiera

4) informacja wizualna – tablice:

 • tablica informująca o rozmieszczeniu komórek
 • tablice z informacjami z zakresu przepisów podatkowych
 • tablice z wzorami prawidłowo wypełnionych, aktualnie obowiązujących druków formularzy podatkowych

5) wydzielone i odpowiednio wyposażone miejsce, gdzie podatnik może usiąść, wypełnić formularz lub napisać podanie

Sala obsługi podatnika czynna jest:

 • w godzinach: od 7.00 do 15.00
 • we wtorki w godzinach: od 7.00 do 18.00

Kasa czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 13.00

Pracownicy dziennika podawczego:

 • przyjmują całość korespondencji składanej osobiście
 • umieszczają pieczęcie wpływu z datą otrzymania na wszystkich dokumentach

Osoba obsługująca kasę przyjmuje wpływy podatku wnoszone bezpośrednio przez podatników i płatników.

Pracownicy punktu informacyjnego:

 • udzielają informacji o sposobie i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie
 • wydają wszystkie druki i formularze resortowe (deklaracje, zeznania, informacje itp.)

Osoby zgłaszające się do Urzędu w celu złożenia wniosku lub skargi, przyjmowane są, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie, przez Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców w następujących dniach i godzinach:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w poniedziałki i w środy od 8.00 do 10.00
 • I Z-ca Naczelnika we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz w środy od 10.00 do 12.00
 • II Z-ca Naczelnika w czwartki od 11.00 do 13.00 oraz w piątki od 8.00 do 10.00

Wydawanie zaświadczeń:

1.Zaświadczenia wydawane są na II piętrze w pokoju nr 222. Tel. 33/499-84-53

2.Wniosek wraz z opłatą można:

 • przesłać pocztą
 • złożyć na dzienniku podawczym
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

3.Opłata skarbowa wynosi:

 • do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości należy dołączyć dowód dokonania wpłaty opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy 6 (parter) lub bezgotówkowo na rachunek nr 86124069602735055555555555 Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. O/Bielsko-Biała, w wysokości 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości -->wniosek.rtf

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!