wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Zasady udostępniania informacji


Udostępnianie informacji przez Urząd Skarbowy określają w szczególności następujące przepisy :

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182)
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art.11 Ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.

Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki – zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w w/w terminie urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu urzędu. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się – zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy.

Jeśli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie zobowiązana jest wydać decyzję – zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy.

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!