Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

o zakresie kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych przez pracowników Wydziału Kadr, Szkolenia oraz Ochrony Informacji Niejawnych w I półroczu 2010 r., przygotowana i udostępniona zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 lipca 2009 r. wprowadzającego „Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Wydział kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych, którego zadaniem jest między innymi przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w sprawach kadrowych w urzędach skarbowych woj. śląskiego.

 

Zadaniem kontroli jest zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zapewnienie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, zarządzeń wewnętrznych a także zasad etyki zawodowej.

 

W I półroczu 2010 r. przeprowadzono 7 kontroli w sprawach kadrowych.

 

Poniżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i uchybień:

-     niespójność pomiędzy wykształceniem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, a wykształceniem wynikającym z opisu stanowiska pracy, który jest podstawą do sporządzenia ogłoszenia,

-     naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dotyczących sporządzania protokołów z postępowań rekrutacyjnych,

-     naruszenie postanowień art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej poprzez nie upowszechnienie informacji o wyniku naboru w Biuletynie urzędu i miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

-     naruszenie art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej poprzez wskazanie miejsca zamieszkania kandydatów w informacji publicznej o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

-      występowanie różnic pomiędzy ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy upowszechnianymi przez Naczelnika Urzędu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a ogłoszeniami upowszechnianymi w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wymaganych dokumentów,

-       dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego osób, które nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu ze względu na posiadane wykształcenie,

-       wprowadzenie po zakończonych postępowaniach kwalifikacyjnych do internetowej bazy w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie tylko wyniku naboru (danych kandydata, który wygrał postępowanie), ale także danych innych kandydatów, którzy byli wymienieni w protokołach naboru z najlepszymi wynikami,

-     zatrudnienie komornika skarbowego bez przeprowadzania konkursu na powyższe stanowisko,

-     brak w zarządzeniu wewnętrznym terminu opracowywania harmonogramów szkoleń wewnętrznych,

-     brak konspektów ze szkoleń kaskadowych,

-     nie przeprowadzanie szkoleń kaskadowych przez pracowników biorących udział w szkoleniach zewnętrznych.

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował lub skieruje do kierowników jednostek, w których ujawniono nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne wskazując uchybienia i zobowiązując ich do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podjęcia i wdrożenia stosownych działań eliminujących opisane nieprawidłowości.  

 

Informację wytworzył: Agnieszka Szczukiewicz

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych Józef Jochemczyk