Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

o zakresie kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych przez pracowników Wydziału kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych w I półroczu 2009 r., przygotowana i udostępniona zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacji (Intranetu) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Wydział kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych, którego zadaniem jest między innymi przeprowadzanie, w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej, kontroli w sprawach kadrowych w urzędach skarbowych woj. śląskiego.

Zadaniem kontroli jest zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy a także zasad etyki zawodowej.

 

W I półroczu 2009 r. przeprowadzono 9 kontroli w sprawach kadrowych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono pojedyncze nieprawidłowości i uchybienia:

- stosowanie przez kierownictwo urzędu zachowań o charakterze mobbingowym,

-  niezgodne z prawem udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych,

- przenoszenie pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi z naruszeniem art. 42 kodeksu pracy i standardu polityki kadrowej,

-  naruszenie art. 18 3a § 1 kodeksu pracy tj. nierówne traktowanie w zakresie nawiązania stosunku pracy

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników jednostek, w których ujawniono nieprawidłowości, wystąpienia pokontrolne wskazując uchybienia i zobowiązując ich do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podjęcia i wdrożenia stosownych działań eliminujących opisane nieprawidłowości.

 

                                                                                                                    Na oryginale podpisał

                                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                                                    mgr Józef Jochemczyk