KW/0312-0001/10                                                                                                             Katowice, 2010.01.08

 

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

o zakresie kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach i nadzorowanych urzędach skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w II półroczu 2009 r.

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach  organizacyjnych Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych woj. śląskiego.

 

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami:

 

a) działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

 

b) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

 

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Uwzględniając ustawowe ograniczenia w dostępie do treści dokumentów  i szczegółowych ustaleń kontroli, które wyłączają możliwość ich publikowania, niżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i działań podjętych dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

 

1. w zakresie szkolenia i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej:

 

 

2. w zakresie terminowości wydawania decyzji wymiarowych:

 

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości i zobowiązując do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podjęcia i wdrożenia stosownych działań eliminujących opisane wyżej nieprawidłowości.

 

sporządziła: M. Majewska

na oryginale podpisała p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Małgorzata Moskal