Katowice, 2010-01-11

 

 Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach w drugim półroczu 2009 roku

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że w II półroczu 2009 r.  były przeprowadzone  cztery kontrole zewnętrzne.

 

I. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach

1. Zarządzający kontrolę:

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

2. Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

   kontrola na podstawie art. 24 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia  2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz.589 z późn.zm).

3. Data rozpoczęcia kontroli :

    23 września 2009 r.  

4. Data zakończenia kontroli:

   09 października 2009 r.  /kontrola przeprowadzona w dniach 23, 24, 25, 28, 30.09.2009 r. i 01,02,05, 06,07, 09.10.2009 r. /

5. Zakres kontroli:

    Prawo pracy w tym BHP.

6. Wykaz ujawnionych nieprawidłowości:

 W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono w szczególności:

- przy rozwiązywaniu stosunku pracy w treści świadectwa pracy pracownika wskazywano na liczbę dni urlopu wykorzystanego w  naturze bez podania liczby godzin,

- nie udzieleniu pracownikom do końca okresu rozliczeniowego czasu wolnego za przepracowane nadgodziny,

- zamieszczanie w regulaminie pracy przepisów wprowadzających ograniczenie prawa pracownika do odbioru wynagrodzenia w kasie do rąk,

 - nie zapewnienie pracownikom, prawa do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę,

- nie zapewnienie pracownikom w każdym tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku,

- nie wypłacenie dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej,

- pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy za pracę w godzinach nadliczbowych  z tytułu pracy  w tej samej dobie nie wypłacono stosownego wynagrodzenia, jak też nie zrekompensowano tych godzin poprzez udzielenie czasu wolnego,

- nie opracowano i nie udostępniono pracownikom instrukcji BHP w zakresie magazynowania,

- nie zabezpieczono regałów przed wywróceniem, nie wywieszono informacji o dopuszczalnym ich obciążeniu,

- nie przeprowadzono pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego.

7. Zalecenia pokontrolne:

Zalecenia pokontrolne  :

- wskazywanie w treści świadectwa pracy liczby godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym  ustaje stosunek pracy,

- niezwłoczne udzielenie pracownikom służby cywilnej czasu wolnego w tym samym wymiarze za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy ,

- nie zamieszczanie w regulaminie pracy przepisów wprowadzających ograniczenie prawa pracownika do odbioru wynagrodzenia w kasie do rąk,

- zapewnienie pracownikom prawa, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę,

- zapewnienie pracownikom w każdym tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku,

- wypłacenie pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,

- wypłacenie pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej,

- udostępnienie pracownikom do stałego korzystania  instrukcji BHP przy magazynowaniu,

- zabezpieczenie regałów przed wywróceniem, wywieszenie informacji o dopuszczalnym ich obciążeniu,

- przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego.

 

II. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach

 

1. Zarządzający kontrolę:

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

2. Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

   kontrola na podstawie art. 24 ust 2, ustawy z dnia 13 kwietnia  2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz.589 z późn.zm.)

3. Data rozpoczęcia kontroli :

    06  listopada 2009 r.

4. Data zakończenia kontroli:

   13 listopada 2009 r.  (kontrolę przeprowadzono w dniach 06 i 13 listopada 2009 r.)

5. Zakres kontroli:

Odbiór stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

6. Wykaz ujawnionych nieprawidłowości:

- nie prowadzenie karty ewidencji czasu pracy osoby niepełnosprawnej w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzielę i w święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy. Nie dokumentowanie w żadnej formie czasu pracy w poszczególnych dobach.

- w ocenie ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez pracownika niepełnosprawnego nie uwzględniono szczególnych uwarunkowań, związanych z  niepełnosprawnością (m.in. predyspozycje do pracy, dostosowanie i organizacja stanowiska pracy stosownie do potrzeb i możliwości).

7. Zalecenia pokontrolne:

- rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

   - dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na    stanowisku „Informatyk”, na którym zatrudniono osobę niepełnosprawną, z uwzględnieniem zagadnień związanych z niepełnosprawnością osoby zatrudnionej.

 

III.  Kontrola Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach

 

1. Zarządzający kontrolę:

   Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  w Katowicach

2. Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli archiwów zakładowych

   upoważnienie nr 66283, 66284,66314

3. Data rozpoczęcia kontroli :

    14 września 2009 r.

4. Data zakończenia kontroli:

   15 grudnia 2009 r.

5. Zakres kontroli:

   Gospodarowanie środkami publicznymi przez wybrane urzędy i izby skarbowe.

 

 Informacja dot. przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przez wybrane urzędy i izby skarbowe w  przygotowaniu.

 

IV. Kontrola Ministerstwa Finansów

 

1. Zarządzający kontrolę:

   Ministerstwo Finansów

2. Numer upoważnienia

   upoważnienie nr 19/2009 i 20/2009r.

3. Data rozpoczęcia  i zakończenia kontroli resortowej:

   03 grudnia 2009 r. (kontrola jednodniowa)

4. Zakres kontroli resortowej:

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.

Informacja dot. kontroli problemowej w zakresie wykonywania zadań obronnych w przygotowaniu.

Wytworzyła:  Elżbieta Grzybowska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Małgorzata Moskal

Wprowadził: Małgorzata Kostecka