Znak: PN_IV_1/077- 0005/10/WEW/1680/2010

                Katowice, 2010-01-11

                                                                                        

                                                                                                Jednoosobowe Stanowisko

                                                                                                ds. Komunikacji –

                                                                                                Rzecznik Prasowy

w miejscu

                                                                                               

Zgodnie z pkt. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 lipca 2009 r. Oddział PN IV/1 przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2009 r.

 

Cel kontroli: eliminowanie nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych zadań fiskalnych.

 

            Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w II półroczu 2009 r. zostały przeprowadzone:

-         1 kontrola doraźna - w zakresie rachunkowości podatkowej w I Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu /termin: lipiec 2009 r./,

-         2 kontrole sprawdzające: w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń w II Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej /termin: sierpień 2009 r./,

-         1 kontrola sprawdzająca - w zakresie rachunkowości podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Tychach /termin: sierpień/wrzesień 2009 r./,

-         1 kontrola sprawdzająca - w zakresie rachunkowości podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie /termin: wrzesień 2009 r./,

-         2 kontrole sprawdzające: w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu Z. /termin: październik 2009 r./,

-         2 kontrole sprawdzające: w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu /termin: październik/listopad 2009 r./,

-         2 kontrole sprawdzające: w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śl. /termin: listopad 2009 r./.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach ww. urzędów skarbowych województwa śląskiego uchybienia oraz niepełną realizację poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, dot. w szczególności:

-         naruszenia terminu wydawania zaświadczeń,

-         likwidacji najstarszych zaległości i nadpłat,

-         terminowości dokonywania przypisów oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

 

W związku z ustaleniami ww. kontroli sformułowane są ogólne zalecenia zmierzające do całkowitej eliminacji uchybień w bieżącej pracy urzędów skarbowych.

 

Na oryginale podpisała

 Naczelnik  Wydziału

    Krystyna  Kud