Informacja  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych  w II półroczu 2009 r.

 przez Wydział Informatyki Izby Skarbowej w Katowicach PN III

 

 

Wydział Informatyki Izby Skarbowej w Katowicach PN III przedkłada informację  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2009 r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6.07.2009 r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

  Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy komórek informatyki urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

           

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w II półroczu 2009 r.  przeprowadzono:

·        4 kontrole kompleksowe komórki informatyki w ramach kontroli kompleksowych koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi: US w Lublińcu, US w Piekarach Śląskich, PŚUS w Sosnowcu, DUS w Częstochowie - standardy komórki informatyki, uprawnienia użytkowników POLTAX;

·        14 kontroli doraźnych w zakresie standardów komórki informatyki, uprawnień użytkowników POLTAX – US w Zabrzu, US w Siemianowicach Śl., US w Sosnowcu, US w Będzinie, US w Mysłowicach, US w Kłobucku, US w Pszczynie, US w Czechowicach-Dziedzicach, US w Mikołowie, US w Myszkowie, PUS w Częstochowie, US w Jaworznie, US w Bytomiu, US w Tarnowskich Górach. 

  W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości,  między innymi w zakresie:

·        niepełnej realizacji poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych,

·        spełniania standardów (zatrudnienie w komórce informatyki – zbyt mała liczba informatyków),

·        zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni (brak jednego z kilku elementów zabezpieczających), braku magazynu podręcznego lub jego niepełnego wyposażenia. 

 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego  ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

·        całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej,

·        usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem zapobieżenia występowania ich w przyszłości.

 

Wytworzył: Aleksandra Grygierczyk

Zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej Elżbieta Kubik