Kontrole doraźne przeprowadzone przez Wydział kadr, szkolenia, oraz ochrony informacji niejawnych w II półroczu 2007 roku

lp.

Cel kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka kontroli

 

Termin  kontroli

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Ogólne zalecenia pokontrolne

1

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   

kontrola doraźna

zmniejszenie uzyskiwanych przez pracownika przychodów związane z przeniesieniem do innego urzędu

10-11 09.2007

nie wykazano nieprawidłowości

 

2

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   

kontrola doraźna

nieprzekazanie  przez  Urząd Skarbowy w ustawowym terminie  informacji  dotyczącej podatku dochodowego

20.09-12.10

2007

nieprzekazanie informacji we właściwym terminie 

wobec osób które dopuściły się naruszenia obowiązków służbowych Naczelnikowi Urzędu polecono wyciągnięcie  konsekwencji służbowych 

3

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   (anonim)

kontrola doraźna

przyjęcie pracownika z uwagi na zatrudnianie w tym Urzędzie osoby spokrewnionej

28.11.2007

nie potwierdzono stawianych zarzutów

 

4

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   

kontrola doraźna

zastraszanie i traktowanie w sposób autorytarny  pracowników Urzędu , podział pracowników na dobrych i złych w zależności od sympatii lub jej braku ze strony Naczelnika

3,4,12.

10.2007

apodyktyczny stosunek Naczelnika US do podwładnych

została przeprowadzona stosowna rozmowa Dyrektora Izby Skarbowej z Naczelnikiem Urzędu.

5

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   (anonim)

kontrola doraźna

zatrudnienie brata Naczelnika 

 

nie potwierdzono stawianych zarzutów

 

 

 

Wytworzył: Agata Pietrzak

Zatwierdził: Janusz Marcinek

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk