Katowice,2010.01.14

PN_II_3/0711- 0002 /09/W/2508

  

   Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2009r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W II półroczu 2009r. zostały zakończone czynności kontrolne w ramach kontroli kompleksowych w Urzędach Skarbowych: II US w Częstochowie, Lublińcu, Piekarach Śl., I Śląskim US w Sosnowcu.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono  46  kontroli problemowych.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

     · podatków pośrednich:

uchybienia proceduralne w toku prowadzonych postępowań podatkowych, przewlekłego prowadzenia postępowań podatkowych, niedostatecznej weryfikacji deklaracji składanych przez podatników/osoby upoważnione pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej.

 

    · podatków bezpośrednich:

- uchybienia proceduralne w zakresie prowadzonych postępowań w tym również niewłaściwe uzasadnianie przyczyn niedochowania terminu zakończenia postępowania,                   

-  uchybienia proceduralne w zakresie wezwań podatników,

- brak należytej weryfikacji deklaracji składanych przez podatników w tym również w zakresie  egzekwowania pełnomocnictw do ich  podpisywania,

- niski wskaźnik kontroli podatkowych i czynności sprawdzających u podatników likwidujących  działalność gospodarczą.

 

   · podatków majątkowych:

    -nieprawidłowe stosowanie procedury podatkowej, uchybienia formalne i merytoryczne.

 

   ·  kontroli podatkowej:

      - uchybień proceduralnych w toku postępowań kontrolnych,

      -uchybień dotyczących dokumentowania prowadzonych czynności.

 

    · spraw karnych skarbowych:

     –niewłaściwe stosowanie procedury karnej w prowadzonych postępowaniach.

 

    · egzekucji administracyjnej:

      – uchybienia w procedurze administracyjnej dot. przymusowego dochodzenia należności, podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie.

 

     · NIP:

       –nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych.

 

· zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

wydawania zaświadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym,

naruszenia terminu wydawania zaświadczeń,

wydawania zaświadczeń pomimo niewskazania we wniosku przez podatnika interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego,

niepobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictw (upoważnień) dot. odbioru zaświadczeń.

 

· rachunkowości podatkowej:

braku bieżących, terminowych i efektywnych czynności ze strony Urzędu w zakresie likwidacji najstarszych nadpłat i zaległości,

nieterminowego i w nieprawidłowej wysokości przekazywania dochodów do budżetu państwa,

nieterminowego dokonywania przypisów oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,

nieterminowego wystawiania i doręczania postanowień w sprawie zaliczania wpłaty, nadpłaty/nadwyżki podatku na poczet zaległych/bieżących zobowiązań podatkowych.

 

W związku z przeprowadzonymi w II półroczu 2009r. kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego zostały lub zostaną sformułowane  ogólne zalecenia pokontrolne.

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                               W oryginale podpisał

                                                                                               Wicedyrektor Izby

                                                                                               Skarbowej

                                                                                               Elżbieta Kubik

 

                                          Załącznik Nr 1

Ilość kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w II półroczu 2009r.

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe w ramach kontroli

kompleksowych

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

1

IIUS Częstochowa

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

1

IIUS Częstochowa

 

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

3

IIUS Częstochowa

US Lubliniec

US Piekary Śl.

 

 4.

agend podatków majątkowych

 

3

IIUS Częstochowa

US Lubliniec

IŚl.US Sosnowiec

 

 6.

agend VAT

1

IIUS Częstochowa

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

2

IIUS Częstochowa

I Śl. US Sosnowiec

 8

agend spraw karnych skarb-owych

3

IIUS Częstochowa

US Piekary Śl.

IŚl.US Sosnowiec

 

9.

agend NIP

 

3

IIUS Częstochowa

US Piekary Śl.

IŚl.US Sosnowiec

 

10.

kontrola podatkowa

 

3

IIUS Częstochowa

US Piekary Śl.

I Śl.US Sosnowiec

 

11.

Rachunkowość podatkowa

3

II Częstochowa

US Lubliniec

US Piekary Śl.

 

12.

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

3

II Częstochowa

US Lubliniec

US Piekary Śl.

 

13.

Sprawy ogólne

4

II Częstochowa

Piekary Śl.

US Lubliniec

I Śl.US Sosnowiec

 

14.

Kadry i szkolenie

4

II Częstochowa

Piekary Śl.

US Lubliniec

I Śl.US Sosnowiec

 

 

15.

 

Rachunkowość budżetowa

4

II Częstochowa

Piekary Śl.

US Lubliniec

I Śl.US Sosnowiec

 

 

16.

Obsługa prawna

4

II Częstochowa

Piekary Śl.

US Lubliniec

I Śl.US Sosnowiec

 

17.

Informatyka

4

II Częstochowa

Piekary Śl.

US Lubliniec

I Śl.US Sosnowiec

 

 

Razem:

46