Katowice,2010.01.14

PN_II_3/0711- 0001 /2010/W/2505

 

             Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2009r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

            Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w II półroczu 2009r. zostało przeprowadzonych 79 kontroli w tym:

 

 41 kontroli problemowych,

 28 kontroli sprawdzających,

   10 kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

· podatków pośrednich:

   - przewlekłe prowadzenie postępowań podatkowych niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ograniczanie praw podatnika do zapoznania się z materiałem przez wyznaczanie konkretnego terminu,

   -nieterminowe załatwianie spraw związane z wysyłaniem decyzji, postanowień po terminie wyznaczonym do załatwienia sprawy,

   -nieterminowe ewidencjonowanie i przetwarzanie danych w  podsystemie Kontrola,

    -zbyt długi okres realizacji wniosków o kontrole i brak obejmowania kontrolą podmiotów w niektórych obszarach ryzyka,

     -niewłaściwe stosowanie procedury kontrolnej.

 

· podatków bezpośrednich:

-nieprawidłowe działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień poprzez uchybienia występujące w indywidualnych sprawach, dotyczących głównie niedotrzymywania terminów  do załatwiania spraw.

 

· spraw karnych skarbowych:

     -niewłaściwe stosowanie procedury karnej w indywidualnych przypadkach.

 

· egzekucji administracyjnej:

       -nieprawidłowe stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, błędy merytoryczne.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

 

usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

 - wyciągnięcie wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości konsekwencji służbowych,

 - przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

                                                                                                            W oryginale podpisał

                                                                                                            Wicedyrektor Izby

                                                                                                            Skarbowej

                                                                                                            Elżbieta Kubik

 

 

Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w II półroczu 2009r.

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

problemowe

sprawdzające

doraźne

 

inne

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

6

US Bytom

IIUS Częstochowa

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdrój

US Pszczyna

US Wodzisław Śl.

5

US Cieszyn

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

US Zabrze

-

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

-

5

US Chorzów

US Czechowice Dz.

US Jaworzno

US Ruda Śl.

US Tarnowskie G.

-

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

21

US Będzin

US Bytom

2x US Chorzów

US Czechowice Dz.

2x IUS Częstochowa

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Mysłowice

US Piekary Śląskie

US Pszczyna

US Ruda Śl.

US Rybnik

US Tarnowskie G.

US Żory

IŚl.US Sosnowiec

IIŚl.US Bielsko-Biała

5

IUS Gliwice

US Ruda Śl.

US Siemianowice Śl.

Zabrze

Racibórz

8

IIUS Bielsko_Biała

US Cieszyn

IIUS Katowice

US Ruda Śl.

US Żywiec

IŚl.US Sosnowiec

II Śl.US Bielsko-Biała

Bytom

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

5

US Czechowice Dz.

US Mikołów

US Mysłowice

US Ruda Śl.

Tychy

4

IIUS Bielsko_Biała

US Chorzów

IIUS Częstochowa

US Ruda Śl.

-

-

 5.

agend VAT

 

6

US Bytom

US Cieszyn

US Mysłowice

US Myszków

US Żywiec

US I Śl.US Sosnowiec

4

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdr.

US Kłobuck

US Pszczyna

2

US Piekary Śl.

US Ruda Śl.

-

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

1

US Ruda Śl.

 

2

US Jaworzno

US Ruda Śl.

-

-

 7

agend spraw karnych skarb-owych

1

US Zawiercie

                 -

-

-

8.

agend NIP

 

1

US Jastrzębie Zdr.

3

US Jaworzno

US Ruda Śl.

US Sosnowiec

-

-

 

Razem: 79 kontroli

41

28

10

-