Katowice,2009.07.14

PN_II_3/0711- 0034 /09/W/37049

                                                                           

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2009r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r.o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w I półroczu 2009r. zostało przeprowadzone 65 kontroli w tym:

 

-         30     kontroli problemowych,

-         28     kontroli sprawdzających,

-           4     kontrole doraźne.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

· podatków pośrednich:

-   nieprawidłowe stosowanie  procedury administracyjnej,

-   niedochowanie terminów w zakresie wydawania potwierdzeń VAT-5 zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego VAT,

-   nie podejmowanie czynności sprawdzających,

-   brak   dokonywania   weryfikacji   składanych   dokumentów   na  podstawie   zaświadczeń, zezwoleń, umów cywilno-prawnych i innych dokumentów źródłowych,

nieterminowe wprowadzanie i przetwarzanie informacji wprowadzonych do bazy Poltax i podsystemu  Kontrola.

 

· podatków bezpośrednich:

- nieprawidłowe działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień poprzez uchybienia występujące w indywidualnych sprawach, dotyczących głównie niedotrzymywania terminów  do załatwiania spraw.

 

· spraw karnych skarbowych:

- niewłaściwe stosowanie procedury karnej w indywidualnych przypadkach.

 

· egzekucji administracyjnej:

- nieprawidłowe stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, błędy merytoryczne.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

 

-  usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

 - wyciągnięcie wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości konsekwencji służbowych,

 - przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                 Podpisał w oryginale:

                                                                           Wicedyrektor Izby Skarbowej

                                                                                     Elżbieta Kubik

 Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2009 r.

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

problemowe

 

sprawdzające

doraźne

 

 

inne

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

4

Czechowice Dz.

I Częstochowa

II Gliwice

Tarnowskie Góry

2

Będzin

II Bielsko-Biała

-

 

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

-

2

II Bielsko-Biała

II Gliwice

-

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

19

Będzin

Bytom

Cieszyn

Chorzów

Czechowice Dz.

Dąbrowa G.

II Gliwice

Jastrzębie Zdr.

Jaworzno

Kłobuck

Mikołów

Myszków

Pszczyna

Ruda Śl 2x

Tarnowskie G.

Tychy

Wodzisław Śl. 2x

11

Bedzin

Bytom 2x

I Częstochowa

II Gliwice

Jaworzno

Kłobuck

Mysłowice

Rybnik

Siemianowice Śl.

Żywiec

2

Dąbrowa G.

Rybnik

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

-

4

Bytom

Jaworzno

Racibórz

Tychy

-

-

 5.

agend VAT

 

7

II Bielsko-Biała

Chorzów

Czechowice Dz.

I Częstochowa

Sosnowiec

I Śl Sosnowiec

II Śl.Bielsko-Biała

3

Myszków

Tarnowskie G.

Tychy

1

Siemianowice Śl.

-

 

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

-

 

3

II Bielsko-Biała

Tychy

Wodzisław Śl.

-

-

 

 7

agend spraw karnych skarb-owych

-

-

 

-

-

8.

agend NIP

 

-

3

Bytom

Chorzów

Tarnowskie G.

 

1

II Katowice

-

 

Razem: 65  kontroli

 

30

28

4

-