Katowice,2009.07.14

 

PN_II_3/0711- 0035 /09/W/37058

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych w  I półroczu 2009r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W I półroczu 2009r. zostały zakończone czynności kontrolne w ramach kontroli kompleksowych w Urzędach Skarbowych: Zawierciu, Rybniku, I Katowicach.

Kontynuowana jest kontrola I Urzędu Bielsko-Biała .

Również realizowano kontrole w Urzędach Skarbowych Lublińcu, Piekarach Śląskich, których termin zakończenia przypadał na II półrocze 2009r.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono  72  kontrole problemowe.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

     · podatków pośrednich:

-         uchybienia proceduralne w toku prowadzonych postępowań podatkowych,

-         przewlekłego prowadzenia postępowań podatkowych,

-         niedostatecznej weryfikacji deklaracji składanych przez podatników/osoby upoważnione pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej,

 

     · podatków bezpośrednich:

       uchybienia formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających,

       nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach kontrolnych w postaci uchybień formalnych oraz uchybień dotyczących dokumentowania przeprowadzonych czynności.

   

   · podatków majątkowych:

    - nieprawidłowe  stosowanie procedury podatkowej, uchybienia formalne i merytoryczne.

 

   ·  kontroli podatkowej:

      - uchybień proceduralnych w toku postępowań kontrolnych,

      -uchybień dotyczących dokumentowania prowadzonych czynności.

 

    · spraw karnych skarbowych:

     –niewłaściwe stosowanie procedury karnej w prowadzonych postępowaniach.

 

    · egzekucji administracyjnej:

      – uchybienia w procedurze administracyjnej dot. przymusowego dochodzenia należności, podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie.

 

     · NIP:

       –nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych.

 

· zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

-       wydawania zaświadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym,

-       naruszenia terminu wydawania zaświadczeń;

 

· rachunkowości podatkowej:

-       braku bieżących, terminowych i efektywnych czynności ze strony Urzędu w zakresie likwidacji najstarszych nadpłat i zaległości,

-       nieterminowego i w nieprawidłowej wysokości przekazywania dochodów do budżetu państwa,

-       nieterminowego dokonywania przypisów oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

 

 

W związku z przeprowadzonymi w I półroczu 2009r. kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego zostaną sformułowane  ogólne zalecenia pokontrolne.

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

                                                                                 W oryginale podpisał:

                                                                       Wicedyrektor Izby Skarbowej

                                                                                      Elżbieta Kubik

 

                                                                                     Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2009 r.

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli

komplek

sowych

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

6

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

Lubliniec

Piekary Śląskie

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

6

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała ( w trakcie)

I Katowice

Lubliniec

Piekary Śląskie

 

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

 4.

agend podatków majątkowych

 

5

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

Piekary Śląskie

 

 6.

agend VAT

 

6

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

Lubliniec

Piekary Śl

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

6

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

Lubliniec ( w trakcie)

Piekary Śląskie

 8

agend spraw karnych skarb-owych

1

Rybnik

 

9.

agend NIP

 

5

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

Lubliniec

 

11.

Rachunkowość podatkowa

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

12.

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

 

13.

Sprawy ogólne

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

14.

Kadry i szkolenie

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

 

15.

 

Rachunkowość budżetowa

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

16.

Obsługa prawna

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

17.

Informatyka

4

Zawiercie

Rybnik

I Bielsko-Biała

I Katowice

 

 

Razem:

72