Znak: PN_IV_1/077- 0045/09/WEW/35940

                Katowice, 2009-07-09

                        

Zgodnie z pkt. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 lipca 2009 r. Oddział PN IV/1 przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2009 r.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych zadań fiskalnych.

 

            Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych  w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w I półroczu 2009 r. zostały przeprowadzone:

-         1 kontrola doraźna w zakresie rachunkowości podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Będzinie /termin: maj 2009 r./,

-         2 kontrole sprawdzające w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie /termin: kwiecień 2009 r./.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono niepełną realizację poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych w szczególności w zakresie:

-         terminowości wydawania zaświadczeń,

-         likwidacji najstarszych zaległości i nadpłat,

-         terminowości dokonywania przypisów oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

 

W związku z ustaleniami ww. kontroli zostaną sformułowane zalecenia zmierzające       do całkowitej eliminacji stwierdzonych uchybień.

 

Na oryginale podpis

Wicedyrektor Izby Skarbowej

Elżbieta Kubik