Katowice,2010.07.15

PN_II_3/0711- 0030 /10/W/35111

 

                                                                           Pan

                                                                           Michał Kasprzak

                                                                           Jednoosobowe stanowisko

                                                                           ds. komunikacji-Rzecznik

                                                                           Prasowy

                                                                           w miejscu

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2010r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W I półroczu 2010r. zostały zakończone czynności kontrolne w ramach kontroli kompleksowych w Urzędach Skarbowych: Dąbrowie Górniczej, I Gliwicach, II Gliwicach.

Kontynuowana jest kontrola Urzędu Skarbowego w Mikołowie.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono  65 kontroli problemowych.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

    · podatków pośrednich:

    - bezzasadne przedłużanie terminów zakończenia postępowań podatkowych,

    - przewlekłe załatwianie sprawy w zakresie wysyłki potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,

    - nieprawidłowości  w wezwaniach do podatników w zakresie podstaw prawnych i braku pouczenia o karze porządkowej,

    - brak prawidłowego dokumentowania prowadzonych w toku postępowania podatkowego czynności z udziałem z podatnika, mających istotne znaczenie dla załatwienia sprawy,

    - brak bieżącego monitorowania ciągłości i terminowości składania przez podatników deklaracji.

 

   · podatków bezpośrednich:

    - uchybienia proceduralne w zakresie prowadzonych postępowań w tym również niewłaściwe  uzasadnianie przyczyn niedochowania terminu zakończenia postępowania,

    - uchybienia proceduralne w zakresie wezwań podatników,

   - brak należytej weryfikacji deklaracji składanych przez podatników w tym również w zakresie  egzekwowania pełnomocnictw do ich  podpisywania,

    - niski wskaźnik kontroli podatkowych i czynności sprawdzających u podatników,

   - dokonywanie zwrotów nadpłat po ustawowym terminie.

 

  · podatków majątkowych:

    - nieprawidłowe stosowanie procedury podatkowej, uchybienia formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach.

 

   ·  kontroli podatkowej:

   - niepełna realizacja „Zadań dla Dyrektorów Izb i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2009r,

   - zatwierdzanie planów kontroli z opóźnieniem,

   - uchybienia proceduralne w toku postępowań kontrolnych oraz braki w sporządzonych protokołach dokumentujących czynności kontrolne.

 

   · spraw karnych skarbowych:

     – niewłaściwe stosowanie procedury karnej w prowadzonych postępowaniach.

 

   · egzekucji administracyjnej:

      –  uchybienia w procedurze administracyjnej z zakresu przymusowego dochodzenia należności, podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie.

 

     · NIP:

       – nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych i brak działań dyscyplinujących w tym zakresie.

 

  · zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

        -  brak ostatecznego załatwienia wniosków o wydanie zaświadczenia w ustawowym terminie,

        -  wydawanie zaświadczeń pomimo niewskazania we wniosku przez podatnika interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego,

 

       - niepobieranie opłaty skarbowej od pełnomocnictw (upoważnień) dotyczących odbioru zaświadczeń,

 

   · rachunkowości podatkowej:

        - brak ze strony Urzędu bieżących, terminowych i efektywnych czynności zmierzających do likwidacji najstarszych nadpłat i zaległości,

        - przekazywanie dochodów do budżetu państwa w nieprawidłowej wysokości,

        - nieterminowego dokonywania przypisów oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,

        - nieterminowe wystawianie i doręczanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty/nadwyżki podatku na poczet zaległych/bieżących zobowiązań podatkowych

 

W związku z przeprowadzonymi w I półroczu 2010r. kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego  zostaną sformułowane  ogólne zalecenia pokontrolne, dot. podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w bieżącej pracy kontrolowanego Urzędu Skarbowego.

 

Ilość przeprowadzonych kontroli oraz tematykę przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                 W oryginale podpisał:

                                                                                 Z up. Dyrektora Izby

                                                                                 Skarbowej

                                                                                 mgr Jolanta Łuczyńska

                                                                                 Naczelnik Wydziału

 

 

                                                                                                   Załącznik Nr 1

  

Ilość i tematyka kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2010r.

 

 

Funkcjonowanie Urzędu Skarbowego.

Ocena pracy Komórek organizacyjnych.

Problemowe

w ramach kontroli

kompleksowch

 I.1.

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

3

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

 

I. 2.

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

4

Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

II.

Podatek dochodowy od osób prawnych

2

IUS Gliwice

US Mikołów

 

III.

Podatek od towarów i usług

4

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

IV.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynnosci cywilnoprawnych

4

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

V.

Kontrola podatkowa

3

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUSGliwice

 

VI.

Rachunkowość podatkowa

4

Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

VII.

 

.

Postępowanie zabezpieczające na majątku podatnika i postępowanie egzekucyjne

4

Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

VIII

Ewidencja i identyfikacja podatnika

3

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

 

IX1

Sprawy ogólne

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

IIUS Gliwice

Mikołów

 

IX2

Ochrona osób i mienia, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrona informacji niejawnych, sprawy obronne

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

IIUS Gliwice

Mikołów

IX3

Realizacja zamówień publicznych

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

IIUS Gliwice

Mikołów

 

IX4

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

IIUS Gliwice

Mikołów

 

X

Kadry i szkolenia

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

IIUS Gliwice

USMikołów

 

XI

Rachunkowość budżetowa

3

Dąbrowa G.

I US Gliwice

II US Gliwice

 

 XII

Sprawy karne skarbowe

4

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Mikołów

 

XIII

Obsługa prawna urzędu

4

Dąbrowa G.

I US Gliwice

II US Gliwice

Mikołów

XIV.

Informatyka

3

Dąbrowa G.

I US Gliwice

II US Gliwice

 

 

Razem:

65