Katowice,2010.07.15

PN_II_3/0711- 0031 /10/W/

                                                                           Pan

                                                                           Michał Kasprzak

                                                                           Jednoosobowe stanowisko

                                                                           ds. komunikacji – Rzecznik

                                                                           Prasowy

                                                                           w miejscu

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2010r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06.07.2009r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w I półroczu 2010r. zostało przeprowadzonych 47 kontroli w tym:

 

-          19 kontroli problemowych,

-          19 kontroli sprawdzających,

-            9 kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

· podatków pośrednich:

     - nieprawidłowe stosowanie procedury administracyjnej wynikającej z ustawy Ordynacja Podatkowa,

     - akceptacja deklaracji podpisywanych przez osoby nieuprawnione,

     - brak sprawdzania prawidłowości zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku VAT przeniesionej z poprzedniego miesiąca, mającej znaczący wpływ na wysokość zadeklarowanej kwoty do zwrotu,

    - brak sprawdzenia wywiązania się podatnika z obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z likwidacją działalności gospodarczej.

 

· podatków bezpośrednich:

- nieprawidłowe działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień poprzez uchybienia występujące w indywidualnych sprawach, dotyczących głównie niedotrzymywania terminów  do załatwiania spraw.

 

· spraw karnych skarbowych:

     - niewłaściwe stosowanie procedury karnej w indywidualnych przypadkach.

 

· egzekucji administracyjnej:

       - błędy proceduralne, merytoryczne i formalne w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających w trybie administracyjnym,

       - brak efektywnych czynności zmierzających do zaspokojenia wierzycieli w indywidualnych przypadkach.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

 

-  usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

- wyciągnięcie wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości konsekwencji służbowych,

- przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

Tematykę i termin przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1 a

 

                                                                                     W oryginale podpisał:

                                                                                     Z up. Dyrektora Izby

                                                                                     Skarbowej

                                                                                     mgr Jolanta Łuczyńska

                                                                                 Naczelnik Wydziału

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych  urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2010r.

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

problemowe

sprawdzające

doraźne

 

inne

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

-

1

US Bytom

1

US Dąbrowa G.

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

-

2

IUS Częstochowa

US Tychy

-

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

13

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Kłobuck

US Myszków

US Pszczyna

US Ruda Śl.

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

US Wodzisław Śl.

US Zabrze

US Żory

5

IIUS Bielsko-Biała

IIUS Katowice

US Ruda Śl.

US Zawiercie

US Żory

7

IIUS Bielsko-Biała

US Chorzów

US Czechowice Dz.

IUS Częstochowa

IIUS Katowice

US Racibórz

US Żywiec

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

2

IUS Bielsko-Biała

US Jaworzno

1

US Cieszyn

-

-

 5.

agend VAT

 

3

US Będzin

US Kłobuck

US Żywiec

 

5

US Będzin

US Bytom

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śl.

1

US Kłobuck

-

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

-

1

US Bytom

-

-

 7

agend spraw karnych skarb-owych

-

                -

-

-

8.

agend NIP

 

1

IIUS Bielsko-Biała

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Siemianowice Śl.

US Żywiec

-

-

 

Razem: 47  kontroli 

19

19

9

-

 

                                                                                     Załącznik Nr 1a

 

Tematyka i termin przeprowadzonych kontroli w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2010r

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Tematyka kontroli

Urząd Skarbowy

Termin 

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

-kontrola sprawdzająca

 

-kontrola doraźna

 

 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

Skarga na działanie NUS

 

 

 

 Bytom

 

 

Dąbrowa G.

 

 

kwiecień

 

 

marzec

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. Gospodarczej

-kontrola sprawdzająca

 

 

 

 

  Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

 

 

 

 

I Częstochowa

Tychy

 

 

 

luty

czerwiec

3.

 

 

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

-kontrole problemowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kontrole sprawdzające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontrole doraźne

 

 

Prawidłowość wykonania majątkowej represji karnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

Wykonanie zaleceń po kontroli – realizacja zadań na rejonach egzekucyjnych 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

 

 

 

Prawidłowość prowadzonego postępowania egzekucyjnego

 

Analiza efektów pracy komórki egzekucyjnej – mierniki

 

Miernikowanie zadań egzekucyjnych

 

Realizacja TW na wniosek organów gmin o statusie miasta

 

Miernikowanie zadań egzekucyjnych

 

 

 

Będzin

II Bielsko-Biała

Cieszyn

Czechowice Dz.

Kłobuck

Myszków

Pszczyna

Ruda Śl.

Siemianowice Śl.

Sosnowiec

Wodzisław Śl.

Zabrze

Żory

 

II Bielsko-Biała

 

II Katowice

 

 

 Ruda Śl.

Zawiercie

Żory

 

 

II Bielsko-Biała

 

 

 

 

Chorzów

 

 

 

Czechowice Dz.

 

 

I Częstochowa

II Katowice

 

 

Racibórz

Żywiec

 

 

maj

maj/czerwiec

czerwiec

marzec

maj

marzec

maj

luty

luty

luty

czerwiec

styczeń/luty

czerwiec

 

styczeń/luty

 

styczeń

 

 

czerwie

czerwiec

czerwiec

 

 

marzec

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

marzec

 

 

luty

luty

 

 

marzec

marzec

 4.

agend podatków majątkowych

-kontrola problemowa

 

-kontrola sprawdzająca

 

W zakresie PCC

 

 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

 

I Bielsko-Biała

Jaworzno

 

Cieszyn

 

styczeń

styczeń

 

czerwiec

 5.

agend VAT

-kontrole problemowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kontrole sprawdzające

 

 

 

 

-kontrola doraźna

 

Typowanie podmiotów do kontroli, wykorzystanie materiałów pokontrolnych

 

W zakresie czynności kontrolnych w wybranych podmiotach

 

Kontrola zadań wynikających z wytycznych dla NUS

 

 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

 

 

 

 

Ewidencjonowanie danych w podsystemie Kontrola od 2006r.

 

Będzin

 

 

 

Kłobuck

 

 

 

Żywiec

 

 

 

 

Będzin

Bytom

Chorzów

I Częstochowa

Ruda

 

Kłobuck

 

kwiecień/ maj

 

 

marzec

 

 

 

styczeń

 

 

 

 

maj

kwiecień

styczeń/luty

kwiecień

maj

 

styczeń

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

-kontrole sprawdzające

 

 

Wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej

 

 

Bytom

.

 

 

kwiecień

 

 7

agend spraw karnych skarb-owych

-

-

-

8.

agend NIP

-kontrole problemowe

 

 

Kontrola realizacji zadań w komórce NIP

 

Kontrola zaleceń po kontroli kompleksowej

 

II Bielsko-Biała

 

 

Cieszyn

Czechowice Dz.

Siemianowice Śl.

Żywiec

 

marzec

 

 

kwiecień/maj

styczeń

luty

marzec/ kwiecień