Informacja  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2009 r. przez Wydział informatyki Izby Skarbowej w Katowicach PN III

 

Wydział informatyki Izby Skarbowej w Katowicach PN III przedkłada informację  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2009 r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6.07.2009 r. wprowadzającego Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ze szczególnym uwzględnieniem art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy komórek informatyki urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

           

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w I półroczu 2009 r. zostały przeprowadzone 4 kontrole kompleksowe komórki informatyki w ramach kontroli kompleksowych koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi:

 

·              US Zawiercie, US Rybnik, PUS Katowice, PUS Bielsko-Biała - standardy komórki informatyki, uprawnienia użytkowników POLTAX.

 

  W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości,  między innymi w zakresie:

·        niepełnej realizacji poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych,

·        spełniania standardów (zatrudnienie w komórce informatyki – zbyt mała liczba informatyków, nieodpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni),

   

W wyniku kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego  ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

·        całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej,

·        usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem zapobieżenia występowania ich w przyszłości.

    

Wytworzył: Aleksandra Grygierczyk

Zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej Elżbieta Kubik