Katowice, 2010-01-15

 

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

o zakresie kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych przez pracowników Wydziału kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych w II półroczu 2009r., przygotowana i udostępniona zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 lipca 2009r. wprowadzające Instrukcje w sprawie funkcjonowania stron internetowych Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych woj. śląskiego,  Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a ustawy z 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).

 

   Izbie Skarbowej w Katowicach działa Wydział kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych, którego zadaniem jest między innymi przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w sprawach kadrowych w urzędach skarbowych woj. śląskiego.

 

   Zadaniem kontroli jest zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zapewnienie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, a także zasad etyki zawodowej.

 

W II półroczu 2009r. przeprowadzono 5 kontroli w sprawach kadrowych.

 

Poniżej przedstawia się wykaz ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień:

-        naruszenie wynikającego z zarządzenia wewnętrznego terminu do wypłaty nagród kwartalnych,

-        brak współpracy z organizacją związkową polegający na przedstawianiu przez Naczelnika dokumentów do uzgodnień bez zachowania odpowiednich terminów.

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierownika jednostki, w której ujawniono nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne wskazując uchybienia i zobowiązując ich do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podjęcia i wdrożenia stosownych działań eliminujących opisane nieprawidłowości.

 

Na oryginale podpisał

Naczelnik Wydziału

mgr Józef Jochemczyk