Informacja o kontrolach kompleksowych prowadzonych w I półroczu 2008 roku w urzędach skarbowych województwa śląskiego, a koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi

                                                                           

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2008r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia  Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W I półroczu 2008r. zostały zakończone czynności kontrolne w zakresie kontroli kompleksowych w Urzędach Skarbowych: Czechowicach Dziedzicach, Sosnowcu.

Kontynuowane są kontrole w Urzędach: Cieszynie, Mysłowicach.

Również realizowano kontrole w Urzędach Skarbowych, których termin zakończenia przypadał na II półrocze 2008r.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono 67  kontroli problemowych.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

     · podatków pośrednich:

- niedostateczna weryfikacja uprawnień podatników do korzystania z odliczeń ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych,

- uchybienia proceduralne w toku prowadzonych postępowań podatkowych,

- nie podejmowanie czynności kontrolnych/wyjaśniających w stosunku do podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług oraz likwidujących działalność gospodarczą,

         -  kierowanie do podatników wezwań bez prawidłowego pouczenia bądź z powołaniem nieprawidłowej podstawy prawnej.

 

     · podatków bezpośrednich:

      – uchybienia formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach podatkowych, czynnościach sprawdzających oraz w postępowaniach kontrolnych; uchybienia w zakresie dokumentowania prowadzonych postępowań,

 

    · spraw karnych skarbowych:

     –niewłaściwe stosowanie procedury karnej w prowadzonych postępowaniach,

 

    · egzekucji administracyjnej:

      – uchybienia w procedurze administracyjnej dot. przymusowego dochodzenia należności, podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie,

 

     · NIP:

       –nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych,

 

   · podatków majątkowych:

    - nieprawidłowe  stosowanie procedury podatkowej, uchybienia formalne i merytoryczne.

 

W związku z przeprowadzonymi w I półroczu 2008r. kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego zostaną sformułowane  ogólne zalecenia pokontrolne.

 

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

                                                                                                       W oryginale podpisał:

                                                                                                       Wicedyrektor Izby

                                                                                                       Skarbowej

                                                                                                       Elżbieta Kubik

 

                                                                                  Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2008r.

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe w ramach kontroli

kompleksowych

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

5

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

 

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

5

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

 

 4.

agend podatków majątkowych

 

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

 6.

agend VAT

 

4

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

3

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 8

agend spraw karnych skarb-owych

2

US Czechowice Dz

US Sosnowiec

 

9.

agend NIP

 

5

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice

US Sosnowiec 

 

10.

kontrola podatkowa

 

4

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

 

11.

Rachunkowość podatkowa

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

12.

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

13.

Sprawy ogólne

5

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl

US Sosnowiec

US Zabrze

 

14.

Kadry i szkolenie

5

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice

US Sosnowiec

 

 

15.

 

Rachunkowość budżetowa

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

16.

Obsługa prawna

4

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Sosnowiec

 

17.

Informatyka

5

US Cieszyn

US Czechowice Dz.

US Mysłowice

US Siemianowice Śl.

US Sosnowiec

 

 

Razem:

67

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Elżbieta Kubik – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk