Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2008 roku

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2008r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w I półroczu 2008r. zostało przeprowadzonych  100  kontroli w tym:

 

-         27 kontroli problemowych,

-         32 kontrole sprawdzające,

-         41 kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

· podatków pośrednich:

- mało wnikliwa analiza dokumentów składanych przez podatników pod względem prawidłowości ich wypełniania i udzielonego pełnomocnictwa,

- przeprowadzanie czynności sprawdzających na wnioski innych urzędów skarbowych po obowiązującym terminie,

- nieterminowe ewidencjonowanie i przetwarzanie informacji w systemie Poltax i podsystemie Kontrola.

 

· podatków bezpośrednich:

-nieprawidłowe działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień, uchybienia występujące w indywidualnych sprawach głównie niedotrzymywanie terminów dokonywania czynności proceduralnych.

 

· spraw karnych skarbowych:

     -niewłaściwe stosowanie procedury karnej w indywidualnych przypadkach,

 

· egzekucji administracyjnej:

       -nieprawidłowe stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, błędy merytoryczne.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

 

-         usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

 - wyciągnięcie  wobec  osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości konsekwencji służbowych,

 - przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                           W oryginale podpisał:

                                                                                           Wicedyrektor Izby

                                                                                           Skarbowej

                                                                                           Elżbieta Kubik

 

                                                                                  Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2008r.

  

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

problemowe

sprawdzające

doraźne 

 

inne

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

-

5

US Kłobuck

US Mikołów

US Racibórz

US Tarnowskie G.

US Tychy

2

2 x US Mysłowice

 

 

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

 

 

 

35

US Będzin

IUS Bielsko-Biała

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Cieszyn

US Chorzów

US Czechowice Dz

IUS Częstochowa

IIUS Częstochowa

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdr.

US Jaworzno

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Lubliniec

Us Mikołów

US Mysłowice

US Myszków

US Piekary Śl.

US Pszczyna

US Racibórz.

US Ruda Śl.

US Rybnik

US Siemianowice Śl. US Sosnowiec

US Tarnowskie G.

US Tychy

US Wodzisław Śl

US Zabrze

US Zawiercie

US Żory

US Żywiec

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

11

US Bytom 

2x IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Jastrzębie

IUS Katowice

2x US Kłobuck

US Mikołów

US Pszczyna

US Ruda Śl

 

17

US Będzin 

IUS Bielsko-Biała

US Cieszyn

US Chorzów

US Czechowice Dz.

IIUS Częstochowa

US Dąbrowa G.

IIUS Gliwice

US Kłobuck

US Mikołow

US Mysłowice

US Piekary Śląskie

US Sosnowiec

US Tarnowskie G.

US Wodzisław Śl.

US Zawiercie

I Śląski US Sosnowiec

-

 

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

1

US Zabrze

 

6

US Dąbrowa G.

IUS Gliwice

US Pszczyna

US Rybnik

US Zabrze

II Śląski US

Bielsko-Biała

 

 

 

-

-

 6.

agend VAT 

9

IIUS Gliwice

2xUS Jastrzębie Zdr.

US Kłobuck

US Lubliniec

US Myszków

2x US Pszczyna

US Ruda Śl.

1

US Dąbrowa G. 

4

US Mysłowice

2x US Tarnowskie G.

II Śląski US Bielsko-Biała 

-

 

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

-

 

1

US Kłobuck

-

-

 

 8

agend spraw karnych skarbowych

-

1

US Kłobuck

 

-

9.

agend NIP

 

-

1

IUS Katowice

-

-

10

VZM-1_wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

6

IIUS Bielsko-Biała

US Cieszyn

IUS Częstochowa

IUS Katowice

US Myszków

US Sosnowiec

-

-

 

 

 

Razem:  100 kontroli 

27

32

41

-

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Elżbieta Kubik – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk