Wydział informatyki Izby Skarbowej w Katowicach PN III przedkłada informację  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2008 r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy komórek informatyki urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

           

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w I półroczu 2008 r. zostało przeprowadzonych 20 kontroli, w tym: 

 

-         5 kontroli kompleksowych komórki informatyki w ramach kontroli kompleksowych koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi:

·      US Sosnowiec, US Cieszyn, US Czechowice-Dziedzice - standardy komórki informatyki,

·      US Mysłowice, US Siemianowice Śl. - standardy komórki informatyki, uprawnienia użytkowników POLTAX.

-         15 kontroli doraźnych komórki informatyki:

·      US Sosnowiec - oprogramowanie i ochrona antywirusowa,

·      US Tarnowskie Góry, US Bytom, US Zabrze, US Piekary Śl., US Ruda Śl., DUS Katowice, US Pszczyna, US Tychy, US Będzin, PUS Gliwice, DUS Gliwice, US Czechowice-Dziedzice, PUS Bielsko-Biała, PUS Katowice - standardy komórki informatyki, uprawnienia użytkowników POLTAX.

 

  W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

·        niepełnej realizacji poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych,

·        spełniania standardów (zatrudnienie w komórce informatyki – zbyt mała liczba informatyków, nieodpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni),

·        uprawnień użytkowników POLTAX.

   

W wyniku kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego  ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

·        całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Izbę Skarbową,

·        usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem zapobieżenia występowania ich w przyszłości.

    

Wytworzył: Aleksandra Grygierczyk

Zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej Elżbieta Kubik

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk