Informacja publiczna o zakresie kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach i nadzorowanych urzędach skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w I półroczu 2008 r.

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami:

a) działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

b) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Uwzględniając ustawowe ograniczenia w dostępie do treści dokumentów i szczegółowych ustaleń kontroli, które wyłączają możliwość ich publikowania, niżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i działań podjętych dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

 

1. w zakresie zasad rozliczania delegacji służbowych:

 

·         nieprecyzyjnie określone zasady rozliczeń w przepisach wewnętrznych

 

 

2. w zakresie szkolenia i rozwoju zawodowego członów korpusu służby cywilnej:

 

·         brak kwartalnych planów szkoleń wewnętrznych do zrealizowania we własnym zakresie oraz protokołów z realizacji tych planów,

·         brak jednolitych zasad przy opracowywaniu planów szkoleń wewnętrznych, ich akceptacji oraz realizacji,

·         uchybienia w zakresie realizacji ustawy o służbie cywilnej

 

3. w zakresie terminowości wydawania decyzji wymiarowych:

 

·         przekraczanie terminów wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa,

·         nieterminowe wydawanie postanowień, w oparciu o przepis art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa,

·         niewłaściwe wskazywanie podstaw prawnych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,

·         inne nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentacji.

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości i zobowiązując do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podjęcia i wdrożenia stosownych działań eliminujących opisane wyżej nieprawidłowości.

 

W oryginale podpisała:

Małgorzata Moskal

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

w Katowicach