Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach i nadzorowanych urzędach skarbowych  przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w II półroczu 2007r.

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych  Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W II półroczu 2007r. pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej przeprowadzili  18 kontroli.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami:

a)      działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,

b)     ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.o ochronie informacji niejawnych,

c)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

W związku z ustawowymi ograniczeniami w dostępie do treści dokumentów i szczegółowych ustaleń kontroli, wyłączającymi możliwość ich publikowania , niżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i działań podjętych dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w pracy organów podatkowych, polegające na:

 

-         braku w Regulaminie Organizacyjnym uregulowań w kwestii zagadnień dot. art. 20 ustawy o pdof,

-         nie zapoznaniu wszystkich pracowników z Wytycznymi Ministerstwa Finansów dot. postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

-         braku procedur w zakresie identyfikacji, przekazywania, gromadzenia, jak również postępowania przy rozpracowywaniu informacji sygnalnych ,

-         wyprowadzeniu środków pieniężnych z konta sum depozytowych na prywatne konta członków rodziny pracownika urzędu skarbowego,

-         naruszeniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych w zakresie art. 35 ust.1 pkt 1 oraz  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych w zakresie art.45 ust.1 tj. zaniedbanie obowiązków Głównego Księgowego w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki w powiązaniu z art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości,

-         naruszeniu obowiązków służbowych przez członka korpusu służby cywilnej w zakresie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej, w zakresie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej,

-         naruszeniu przepisów art. 67 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej przez osoby pełniące funkcje kierownicze w urzędzie,

-         naruszeniu przepisów art. 67 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej przez pracowników Działu Egzekucji i Wieloosobowego Stanowiska ds. księgowości budżetowej,

-         wydaniu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (interpretację), której  nie przekazał do organu podatkowego II instancji celem jej weryfikacji, czym naruszono przepis art. 14 b ustawy Ordynacja podatkowa ( stan prawny na dzień wydania interpretacji),

-         sporządzaniu protokołów z czynności sprawdzających niezgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów art. 173 §1 w związku z art. 280 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         nie sporządzeniu protokołów z przeprowadzonych czynności sprawdzających , czym naruszono przepis art. 172 w związku z przepisem  art. 280 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         braku decyzji pisemnej Naczelnika urzędu skarbowego  dot. wyłączenia pracownika od wykonywania określonych czynności ,

-         nie respektowaniu zasad przewidzianych prawem dla wezwań dokonywanych przez organ podatkowy przy użyciu środków łączności , czym naruszono przepis  art. 159 i 160 w związku z przepisem art. 177 i 280 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         nie stosowaniu Instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych w zakresie potwierdzania wysyłki  na kopiach wysyłanych pism oraz znakowania datą pism wychodzących,

-         nie stosowaniu jednolitego rzeczowego  wykazu akt izb i urzędów skarbowych  w zakresie informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w temacie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-         nieprawidłowej wymianie korespondencji Naczelnika urzędu skarbowego z innymi organami podatkowymi w zakresie współpracy dot. kontroli podatkowych ,

-         niewłaściwym wskazaniu w postanowieniu  wydanym w oparciu o przepis art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa – przyczyny niezałatwienia sprawy w obowiązującym terminie ,

-         niewłaściwym zawieszeniu postępowania podatkowego w oparciu o przepis art. 201§1 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         braku jednolitych zasad przekazywania protokołów z kontroli podatkowych oraz protokołów z czynności sprawdzających do komórek wymiarowych,

 

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości i zobowiązując m.in. do :

 

-         opracowania procedur w zakresie identyfikacji, przekazywania, gromadzenia, jak również postępowania przy rozpracowywaniu informacji sygnalnych,

-         zapoznania wszystkich pracowników z Wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz kontrola ich realizacji w poszczególnych komórkach,

-         zastosowania wobec osób winnych kar dyscyplinarnych stosownie do uregulowań zawartych w art. 81 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej,

-         sporządzania w przyszłości protokołów z czynności sprawdzających zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów art. 173§1 w związku z przepisem art. 280 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         wydawania na piśmie decyzji dot. wyłączenia pracownika od wykonywania określonych czynności,

-         przestrzegania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dot. wzywania podatników do urzędu skarbowego, z uwzględnieniem wezwań przy użyciu środków łączności,

-         przestrzegania i stosowania Instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych,

-         wnikliwszego badania właściwości miejscowej organu podatkowego, a tym samym przestrzegania przepisu art. 15§1  i art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa,

-         zmiany treści wydawanych postanowień w oparciu o przepis art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa, 

-         wdrożenia zmian w zakresie terminów wydawania postanowień zawieszających postępowania podatkowe w oparciu o przepis art. 201§1 ustawy Ordynacja podatkowa,

-         zintensyfikowania współpracy między komórką  kontroli podatkowej a komórkami wymiarowymi.

 

W przekazanych zaleceniach pokontrolnych naczelnicy urzędów skarbowych zostali zobowiązani do wyjaśnienia i usunięcia przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, zastosowania odpowiednich wniosków służbowych w odniesieniu do osób winnych zaniedbań oraz przedłożenia Dyrektorowi Izby Skarbowej sprawozdań z realizacji zaleceń.

 

 

Sporządziła: Izabela Ładoń

Zatwierdziła: Anna Szwengruben – kierownik samodzielnego oddziału KW

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk