Informacja o kontrolach kompleksowych prowadzonych w II półroczu 2007 roku w urzędach skarbowych województwa śląskiego, a koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację                 o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych                  w II półroczu 2007r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia  Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących                 w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W II półroczu 2007r. zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Nadzoru 3 kontrole kompleksowe w następujących Urzędach Skarbowych: Chorzowie, IUS Częstochowie, Rudzie Śląskiej.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono 36 kontroli problemowych.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień                           i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

- podatków  pośrednich:

- nieprawidłowości w przestrzeganiu procedury postępowań podatkowych i w przeprowadzaniu kontroli podatkowych, błędy formalne i merytoryczne w prowadzeniu czynności sprawdzających,

      - podejmowanie działań sprawdzających wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w stosunku do zbyt wąskiej grupy podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

 

-       podatków bezpośrednich:

      – uchybienia formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających; uchybienia w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych oraz ich dokumentowania,

 

-       spraw karnych skarbowych:

     –niewłaściwe stosowanie procedury karnej w prowadzonych postępowaniach,

 

-       egzekucji administracyjnej:

      – uchybienia w procedurze administracyjnej dot. przymusowego dochodzenia należności, podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie,

 

-       NIP:

       –nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych,

 

- podatków majątkowych:

  - nieprawidłowości w procedurze podatkowej, uchybienia formalne i meryto-ryczne.

 

W związku z przeprowadzonymi w II półroczu 2007r. kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego zostały/(ną) sformułowane  ogólne zalecenia pokontrolne.

 

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

                                                                                                     Podpisał w oryginale:

                                                                                                     Wicedyrektor Izby

                                                                                                     Skarbowej

                                                                                                     Elżbieta Kubik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w II półroczu 2007r.

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli

komplek-

sowych

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

 2

IUS Częstochowa

US Ruda Śl

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

2

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 4.

agend podatków majątkowych

 

2

US Chorzów

IUS Częstochowa

 

 6.

agend VAT

 

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

2

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 8

agend spraw karnych skarb-owych

1

IUS Częstochowa

 

9.

agend NIP

 

2

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 

10.

kontrola podatkowa

 

2

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 

11.

Rachunkowość podatkowa

2

US Chorzów

IUS Częstochowa

 

12.

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

2

US Chorzów

IUS Częstochowa

 

13.

Sprawy ogólne

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

14.

Kadry i szkolenie

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

15.

Rachunkowość budżetowa

1

US Ruda Śląska

 

 

16.

Obsługa prawna

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

17.

Informatyka

3

US Chorzów

IUS Częstochowa

US Ruda Śląska

 

 

Razem:

36

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Elżbieta Kubik – Wicedyrektor Izby Skarbowej

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk