Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach w pierwszym i drugim półroczu 2007 roku

  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że w I i II półroczu 2007 r. przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną:

 

1. Zarządzający kontrolę:

   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów

2. Numer upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów

   upoważnienie nr 16/1/2007 z dnia 06 marca 2007 r.

3. Data rozpoczęcia kontroli resortowej:

   13 marca 2007 r.

4. Zakres kontroli resortowej:

wydatki z tytułu najmu i zakupu nieruchomości oraz udzielonych zamówień   publicznych w latach 2005-2006.

5. Data zakończenia kontroli

    27 lipca 2007 r.

6. Wykaz ujawnionych nieprawidłowości:

nie zawiadomienie właściwej jednostki o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego  remontowanej inwestycji, nie prowadzenie dziennika budowy. Wydatkowanie kwoty na remontowaną inwestycję z naruszeniem przepisów.

7. Zalecenia pokontrolne

Przy realizacji robót budowlanych przestrzegać: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), Zarządzenia MGPiB
z dnia 15 grudnia 1994 r. (M.P. Nr 2, poz.29)

 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.).

 

Wytworzyła:  Elżbieta Grzybowska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk