Katowice, 2007.07.16

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Analiz i sprawozdawczości o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2007 r.

 

             Wydział Analiz i sprawozdawczości PNIV przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2007 r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

            Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. Z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w I półroczu 2007r. zostało przeprowadzonych 25 kontroli w tym: 

 

5 kontroli sprawdzających w zakresie rachunkowości podatkowej  i zaświadczeń   /IIUS Katowice - 2, US Czechowice-Dziedzice - 2,  IUS Gliwice/,

 

14 kontroli doraźnych w zakresie rachunkowości podatkowej /IIUS Bielsko – Biała-2, US Żywiec, US Cieszyn, US Jastrzębie Zdrój, US Czechowice-Dziedzice, US Pszczyna, US Żory, US Wodzisław Śląski, US Jaworzno, US Mikołów, US Dąbrowa Górnicza, I US Bielsko – Biała, II US Katowice/,

 

6 kontroli doraźnych w zakresie terminowego, właściwego dla celów sprawozdawczych przetwarzania dokumentów w systemach informatycznych oraz ich prawidłowego archiwizowania /US Chorzów,   II US Gliwice, US Tychy, US Mysłowice, I US Gliwice, I US Katowice/.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień  i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

- niepełnej realizacji poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych,

- uchybień występujących w indywidualnych sprawach,

- nieprawidłowego działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień problemowych,

 

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne polecając:

- całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Izbę Skarbową,

- usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem zapobieżenia występowania ich w przyszłości,

- wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości,

- przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Wytworzył: Sławomir Wójcik

Zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej – Elżbieta Kubik

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk