Katowice, 2007.07.13

 

Informacja o kontrolach kompleksowych prowadzonych w I półroczu 2007 roku w urzędach skarbowych województwa śląskiego, a koordynowanych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi

 

 

             Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach kompleksowych przeprowadzonych w urzędach skarbowych                  w I półroczu 2007r. zgodnie z ust. IV Załącznika Nr 4 do Zarządzenia  Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości występujących w działaniu urzędów skarbowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań podatkowych (fiskalnych).

 

W I półroczu 2007r. zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Nadzoru 4 kontrole kompleksowe w następujących Urzędach Skarbowych: Będzinie, Drugim US Bielsko-Biała, Bytomiu, Jaworznie.

 

W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzono 73 kontrole problemowe.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli kompleksowych stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień                           i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

- podatków pośrednich

   1. niska skuteczność w egzekwowaniu od podatników bieżącej aktualizacji danych rejestracyjnych jak również usuwania błędów formalno-rachunkowych w składanych deklaracjach,

   2. nieprawidłowości w przeprowadzaniu kontroli podatkowych i w przestrzeganiu procedury postępowań podatkowych,

 

- podatków bezpośrednich – błędy formalne i merytoryczne w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających, nieprawidłowości w toku prowadzonych postępowań kontrolnych,

 

- sprawy karne skarbowe – niewłaściwe stosowanie w prowadzonych postępowaniach karnych procedury karnej,

 

- egzekucji administracyjnej – podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie,

 

- NIP – nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych.

 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami kompleksowymi w urzędach skarbowych woj. śląskiego zostaną sformułowane  zalecenia pokontrolne.

 

 

Informacja dodatkowa.

 

W I półroczu 2007r. przeprowadzono ( zgodnie z rocznym planem kontroli) cztery kontrole kompleksowe w n/w Urzędach Skarbowych:

Będzinie,

Bytomiu,

Jaworznie,

IIUS Bielsko Biała

oraz z przypadających do kontroli w II półroczu br. Urzędów Skarbowych w : Rudzie Śląskiej, Chorzowie, IUS Częstochowie przeprowadzono kontrole  w 3 agendach:

rachunkowość podatkowa (US Ruda Śląska),

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń (US Ruda Śląska)

rachunkowość budżetowa (US Chorzów, IUS Częstochowa)

 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych kontroli zawiera Zał. 1

 

                                                                                              Podpisał w oryginale:

                                                                                              Naczelnik Wydziału

                                                                                              mgr Jolanta Łuczyńska

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli problemowych przeprowadzonych w ramach kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2007r.

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli kompleksowych

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

5

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Chorzów

US Jaworzno

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

5

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Chorzów

US Jaworzno

 

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

4

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Jaworzno

 

 4.

agend podatków majątkowych

 

4

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Jaworzno

 

 6.

agend VAT

 

4

US Będzin

IIUS Bielsko_Biała

US Bytom

US Jaworzno

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

5

US Będzin

IIUS  Bielsko-Biała

US Bytom

US Chorzów

US Jaworzno

 8

agend spraw karnych skarb-owych

6

US Będzin

IIUS Bielsko_Biała

US Bytom

US Chorzów

US Jaworzno

US Ruda Śl

 

9.

agend NIP

 

3

US Będzin

US Bytom

US Chorzów

 

10.

kontrola podatkowa

 

5

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Chorzów

US Jaworzno

 

11.

Rachunkowość podatkowa

5

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

US Ruda Śląska

 

12.

Zasady i tryb wydawania zaświadczeń

5

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

US Ruda Śląska

 

13.

Sprawy ogólne

4

US Będzin

Uytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

 

14.

Kadry i szkolenie

4

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

 

15.

Rachunkowość budżetowa

6

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

US Chorzów

IUS Częstochowa

 

16.

Obsługa prawna

4

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

 

17.

Informatyka

4

US Będzin

US Bytom

US Jaworzno

IIUS Bielsko-Biała

 

 

Razem:

73 kontroli

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Jolanta Łuczyńska

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk