Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach i nadzorowanych urzędach skarbowych  przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w I półroczu 2007r.

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych  Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W I półroczu 2007r. pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej przeprowadzili 25 kontroli.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami:

działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,

ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.o ochronie informacji niejawnych,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

W związku z ustawowymi ograniczeniami w dostępie do treści dokumentów i szczegółowych ustaleń kontroli, wyłączającymi możliwość ich publikowania , niżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i działań podjętych dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w pracy organów podatkowych, polegające na:

 

- braku oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony sprzęt przed i po dokonaniu inwentaryzacji,

- zaniechaniu wypełnienia drugiej strony delegacji w przypadku podróży samochodem służbowym, co powoduje brak kontroli kosztów podróży służbowej pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,

- braku w zbiorze dokumentów  kilkunastu delegacji,

- rozbieżnościach między treścią delegacji a listą obecności,

- nie przestrzeganiu instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w jednostce,  

-  nieprawidłowym korygowaniu kwot na arkuszach spisu z natury,

-  zaokrąglaniu kwot dodatków kontrolerskich niezgodnie z zasadami matematycznymi,

-  braku w aktach jednostki protokołów z przejęcia kasy w momencie przejścia kasjera  na urlop,

-  nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji w 2005r.

-  nie przestrzeganiu ustalonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego pogotowia kasowego,

-  nieterminowym odprowadzaniu dochodów budżetowych,

-  nieprawidłowościach we współpracy kierownictwa urzędu skarbowego z organizacją związkową,

-  braku zgodności pomiędzy wykazami kadrowymi przynależności do komórek organizacyjnych urzędu poszczególnych pracowników , z faktycznym ich przypisaniem do konkretnego działu zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków,

-  naruszeniu IV standardu polityki kadrowej i rozwoju zawodowego pracowników- etap III ścieżki rozwoju zawodowego, polegającym na obsadzeniu w 2004r. stanowiska komornika skarbowego bez przeprowadzenia konkursu,

-  braku jasno sprecyzowanych zasad dotyczących określenia, kto i jaką formę pomocy finansowej może otrzymać ze strony urzędu w zakresie zwrotu kosztów podróży oraz pokrycia części opłat za studia pracownikom studiującym lub dokształcającym się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-  nie  podejmowaniu wobec dłużników przez kilka lat żadnych czynności egzekucyjnych,

-  nie udzieleniu odpowiedzi na  pisma i ponaglenia wierzyciela ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  nieprawidłowym funkcjonowaniu i obsłudze rejonu egzekucyjnego przez pracownika urzędu poprzez  nie wszczynanie postępowań egzekucyjnych, nie wydawanie stosownych  postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, nie zwrócenie tytułów wykonawczych wierzycielowi, nie przekazanie sprawy egzekucyjnej innemu organowi egzekucyjnemu przy zbiegu egzekucji lub zgodnie z właściwością ,

-  odległym w czasie doręczaniu tytułów egzekucyjnych zobowiązanemu w relacji  do daty skierowania tytułu do egzekucji,

-  nie doręczaniu tytułów wykonawczych zobowiązanym po skierowaniu do egzekucji,

-  braku poszukiwania majątku zobowiązanego przez organ egzekucyjny,

-  nie wystawieniu postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadkach przedawnienia należności, stwierdzenia bezskuteczności lub wygaśnięcia zobowiązania, w myśl przepisu art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmn.),

-  nie doręczaniu wystawionych postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzycielowi lub zobowiązanemu,

-  nie podejmowaniu czynności związanych z wystąpieniem zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,

-  nie powiadomieniu dłużnika o przekazaniu sprawy innemu organowi egzekucji administracyjnej,

-  przedawnieniu należności z  tytułów wykonawczych ,

-  nie stosowaniu Instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych w zakresie znakowania pism wychodzących kolejnym numerem z właściwej ewidencji w przypadku części postępowań o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub innych pism ,

 -  niewłaściwym gromadzeniu dokumentów w aktach osobowych pracowników urzędu skarbowego.

 

       W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości i zobowiązując m.in. do  :

 

-  zwiększenia nadzoru i kontroli nad listą obecności, rachunkami kosztów podróży oraz kartami drogowymi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,

-  przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności stosowania procedur kontroli finansowej w zakresie podróży służbowych, w powiązaniu z przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego jednostki w części dotyczącej regulaminu pracy,

-  dokonywania korekt kwot na arkuszach wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości,

-  zaokrąglania kwot dodatków kontrolerskich jednolicie i zgodnie z zasadami matematycznymi,

-  inwentaryzowania wartości niematerialnych i prawnych metodą weryfikacji salda,

-  sporządzania protokołów z przejęcia kasy ,

-  terminowego przekazywania dochodów budżetowych,

-  przestrzegania zarządzenia wewnętrznego Naczelnika Urzędu dotyczącego pogotowia kasowego,

-  bezwzględnego przestrzegania zgodności pomiędzy wykazami kadrowymi przynależności do komórek organizacyjnych  poszczególnych pracowników z faktycznym ich przypisaniem do konkretnego działu zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków ,

-  poprawy relacji z organizacją związkową,

-  sprecyzowania zasad dotyczących określenia kto i jaką formę pomocy finansowej może otrzymać ze strony urzędu w zakresie zwrotów kosztów podróży oraz pokrycia części opłat za studia pracownikom  studiującym lub dokształcającym się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-  bezwzględnego podejmowania czynności egzekucyjnych wobec dłużników ,

-  wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią zapobieżenie w przyszłości pojawieniu się takiej sytuacji jak sprawa dłużników, wobec których naczelnik urzędu skarbowego nie prowadził czynności egzekucyjnych nawet przez kilka lat, nie doręczał tytułów wykonawczych, nie poszukiwał środków egzekucyjnych,  nie przekazywał zgodnie z właściwością tytułów wykonawczych innemu organowi egzekucji administracyjnej nie odpowiadał na pisemne -  zapytania i ponaglenia innych organów egzekucji administracyjnej,

-  stosowania przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z  2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmn.) w zakresie wstrzymywania postępowania egzekucyjnego,

-  zwiększenia nadzoru nad sprawami prowadzonymi przez komórkę egzekucyjną,

-  prawidłowego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników urzędu skarbowego.

 

W przekazanych zaleceniach pokontrolnych naczelnicy urzędów skarbowych zostali zobowiązani do wyjaśnienia i usunięcia przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, zastosowania odpowiednich wniosków służbowych w odniesieniu do osób winnych zaniedbań oraz przedłożenia Dyrektorowi Izby Skarbowej sprawozdań z realizacji zaleceń.

 

Sporządziła: Izabela Ładoń

Zatwierdziła: Anna Szwengruben – kierownik samodzielnego oddziału KW

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk