Katowice, 2007.01.12

 

 

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w drugim półroczu 2006 roku

 

 

         Na podstawie Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu) Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w drugim półroczu 2006r.

 

         Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizowaniu zadań określonych w statucie urzędu skarbowego.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w drugim półroczu 2006r. zostało przeprowadzonych 111 kontroli w tym:

 

-          47 kontroli problemowych w ramach kontroli kompleksowych,

-          8 kontroli problemowych,

-          14 kontroli sprawdzających,

-          42 kontrole doraźne.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

-         podatków pośrednich (niska skuteczność w egzekwowaniu od podatników bieżącej aktualizacji danych rejestracyjnych jak również usuwania błędów formalno-rachunkowych w składanych deklaracjach),

-         podatków bezpośrednich (nieprawidłowości w przeprowadzaniu kontroli podatkowych i w prowadzeniu postępowań podatkowych, błędy formalne i merytoryczne w prowadzeniu czynności sprawdzających),

-         sprawy karne skarbowe (niewłaściwe stosowanie procedury karnej przewidzianej kodeksem postępowania karnego i kodeksem karnym skarbowym),

 

-         egzekucji administracyjnej (podejmowanie działań zabezpieczających i egzekucyjnych w stopniu nie gwarantującym realizacji zadań w tym zakresie).

-         NIP (nie egzekwowanie w pełni od podatników obowiązków ewidencyjnych/aktualizacyjnych).

 

Do Naczelników Urzędów Skarbowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował 48 wystąpień pokontrolnych  w których polecił:

 

-         usunięcie ustalonych w trakcie kontroli nieprawidłowości,

-         wyciągnięcie wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości konsekwencji służbowych,

-         przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                 Podpisał w oryginale:

                                                                                 Wicedyrektor Izby

                                                                                 Skarbowej

                                                                                 Elżbieta Kubik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

 

 

Ilość kontroli przeprowadzonych

w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w drugim półroczu 2006r.

 

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Proble-mowe

w ramach kontroli

komplek-

sowych

proble-

mowe

sprawdza-jące

doraźne

 

 

inne

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

 

5

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

3

Będzin

Tychy

Żywiec

 

1

Racibórz

 

 

-

 

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

 

5

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

-

 

2

Czechowice Dz.

Tarnowskie Góry

 

1

Sosnowiec

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

 

5

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

1

Jaworzno

 

1

IUS Gliwice

 

37

 

Będzin

2 xIUS Bielsko

II US Bielsko

Bytom

Cieszyn

Chorzów

2xCzechowice Dz.

Dąbrowa G.

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

Jastrzębie Zdr

Jaworzno

IUS Katowice

IIUS Katowice

Mikołów

Mysłowice

Piekary  Śl

Pszczyna

Racibórz

Ruda Śl

Rybnik

Siemianowice Śl

Sosnowiec

Tarnowskie G

Tychy

Wodzisław

2 x Zabrze

2 x Zawiercie

Żory

Żywiec

I ŚlUS Sosnowiec

II ŚlUS Bielsko_B

 

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

 

6

Myszków

Pszczyna

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

-

 

2

US Bytom

US Jaworzno

-

-

 6.

agend VAT

 

 

7

IIUS Gliwice

Jastrzębie Zdr

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław Śl.

 

4

Cieszyn

Jaworzno

Mysłowice

Siemianowice

 

2

Racibórz

Wodzisław

 

3

2X Zabrze

Zawiercie

-

 

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

 

5

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

-

 

5

IUS Bielsko-B

Zabrze

ZawiercieI

IŚlUS Sosnowiec

IIŚlUS Bielsko

 

1

IŚlUS Sosnowiec

-

 

 8

agend spraw karnych skarb-owych

 

5

Myszków

Racibórz

Tarnowskie Góry

Tychy

Wodzisław

 

            -

 

1

Jaworzno

 

-

-

9.

agend NIP

 

 

2

Myszków

Tychy

 

-

 

-

 

-

-

10.

kontrola podatkowa

 

 

7

IIUS Gliwice

Jastrzębie Zdr

Myszków

Pszczyna

Racibórz

Tarnowskie Góry

Wodzisław

-

-

-

-

 

Razem:

 

47

8

14

42

-

 

Ogółem:111 kontroli

 

         Kontrole kompleksowe przeprowadzone w:  US Myszkowie, US Raciborzu, US Wodzisławiu Śl. US Tychach, US Tarnowskich Górach 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk