Informacja w zakresie kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach i nadzorowanych urzędach skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w II półroczu 2006r.

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych  Izby Skarbowej oraz w urzędach skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W II półroczu 2006r. pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej przeprowadzili 56 kontroli.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami:

-         działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,

-         ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.o ochronie informacji niejawnych,

-         ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

W związku z ustawowymi ograniczeniami w dostępie do treści dokumentów i szczegółowych ustaleń kontroli, wyłączającymi możliwość ich publikowania , niżej przedstawia się wykaz ujawnionych nieprawidłowości i działań podjętych dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek. Stwierdzono następujące nieprawidłowości w pracy organów podatkowych, polegające na:

 

- braku wstępnych i końcowych oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony sprzęt przed i po dokonaniu inwentaryzacji,

-  niepełnym oznakowaniu majątku trwałego w Urzędzie,

-  niezgodności danych wynikającymi z ewidencji księgowej z danymi wykazywanymi  w sprawozdaniach Rb – 28,

nie zidentyfikowaniu pisemnych zestawień zadań wrażliwych, czyli takich przy których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej,

- braku  rozliczenia w ewidencji przebiegu pojazdu faktur za paliwo,

- sporządzaniu delegacji służbowych z naruszeniem przepisów paragrafu 2, 3, 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z dnia 19.12.2002 r. z  późn. zm.),

-nieprawidłowym przeprowadzeniu  inwentaryzacji w 2005r.:

-  nie objęto spisem z natury środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013,

   co jest niezgodne z art. 26 ust.3 pkt 3 Ustawy o rachunkowości,

- poprzez spis z natury, na arkuszach spisowych zinwentaryzowano wartości

   niematerialne i prawne,

- braku w aktach jednostki protokołów z przejęcia kasy w momencie przejścia kasjera

 na urlop,

- nieprawidłowym zaokrąglaniu stawki za zajęcie ruchomości w związku z egzekucją należności pieniężnych,

-  dokonywaniu zapłaty faktury po terminie płatności,

- niezgodnym  z przeznaczeniem wykorzystaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,

- nie wykonaniu zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,

- nie uregulowaniu w Zarządzeniu Wewnętrznym Naczelnika Urzędu kwestii nie przyznawania nagród, w związku z nieobecnością pracownika z tytułu choroby pracownika. (ponadto stwierdzono brak jednolitości  sporządzania oceny pracy pracowników),

- nie zawiadomieniu Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracownika,

- nie sporządzeniu protokołu z wypadku pracownika w pracy i nie przekazaniu sprawy do Powiatowego Urzędu Pracy,

- powoływaniu w uzasadnieniu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem wytycznych Ministra Finansów dla działania izb i urzędów skarbowych dotyczących polityki kadrowej,

- przewlekłości postępowania w sprawie umorzenia zaległości,

- nie zwolnieniu z hipoteki przymusowej nieruchomości, pomimo braku zaległości ,

- braku w aktach rejestracyjnych podatnika wykazu posiadanych rachunków bankowych oraz uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON , co stanowi naruszenie przepisów art. 5 ust.4b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zmn.),

- doręczeniu podatnikowi dopiero po upływie ok. 2 lat odpisów tytułów wykonawczych,

-  nie ustanowieniu zastawu skarbowego na zajętym  przez poborcę skarbowego samochodzie osobowym ( art.41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późń. zmn.) oraz nie zawiadomieniu Wydziału Komunikacji o dokonanym zajęciu, co stanowi naruszenie przepisu 98 §4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zmn.). 

(ponadto, pomimo usunięcia  zajętego samochodu spod egzekucji, nie zastosowano wobec podatnika  sankcji, zgodnie art. 300§2 Kodeksu karnego),

- zarejestrowaniu przez pracownika w Egapoltaxie czynności związanych z  zajęciami rachunków bankowych podmiotu gospodarczego, które to czynności w świetle ustalonych faktów, można uznać za czynności pozorowane,

- nie okazaniu w trakcie kontroli oryginałów  protokołów o stanie majątkowym spisanych przez poborcę skarbowego, a także dokumentów stwierdzających przeprowadzenie w terenie kontroli poborcy skarbowego, 

- nie dokumentowaniu przez bezpośredniego przełożonego czynności sprawdzających wykonanie pracy na stanowisku inspektora służby wewnętrznej,

- nie monitorowaniu przez okres 2 lat zaległości podatkowych podmiotu gospodarczego przez komisję ds. likwidacji zaległości podatkowych ,

- braku współpracy, szczególnie w zakresie wymiany informacji, pomiędzy komórkami księgowości podatkowej i egzekucyjną, co do posiadanych  przez podmiot gospodarczy  rachunków bankowych ,

- nie dokonaniu przez okres 6 lat zmian osobowych na stanowisku inspektora służby wewnętrznej w rejonie egzekucyjnym,

- nie przestrzeganiu zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie przydziału obszaru egzekucyjnego poborcy skarbowemu. Wbrew tym zarządzeniom, poborca skarbowy zamiast, w ustalonym  dla niego  obszarze egzekucyjnym, faktycznie realizował czynności egzekucyjne w obszarze egzekucyjnym – przydzielonym innemu poborcy skarbowemu,

- braku udokumentowania sposobu wydatkowania kwot pieniężnych uzyskanych przez firmę w formie pożyczek  – podstawa prawna art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zmn.),

- sporządzeniu protokołów z kontroli przeprowadzonych w jednostce przez pracowników kontroli podatkowej  bez zachowania należytej staranności,

- nie sporządzeniu wymaganego art. 274c Ordynacji Podatkowej protokołu z czynności sprawdzających  zgodność kwot wykazanych w korekcie nr 3 deklaracji z kwotami wynikającymi z rejestrów,

-  zbędnym wydaniu decyzji , w której stwierdzono nadpłatę w podatku VAT ,

-  znacznym opóźnieniu wystawienia tytułu egzekucyjnego,

- nie wykorzystaniu  uprawnień wynikających z art. 36§ 1 , art. 71§1 i art.71 a§1 ustawy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmn.),

 -

 

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości i zobowiązując do  :

- przeprowadzenia  kompleksowej  inwentaryzacji majątku Urzędu zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcją inwentaryzacyjną  obowiązującą w kontrolowanych jednostkach,

 - sporządzania  protokołów  z przejęcia kasy,

-  pobierania oświadczeń przed i po dokonaniu inwentaryzacji,

-  pełnego oznakowywanie majątku trwałego w kontrolowanych jednostkach,

- przeprowadzenia wewnętrznej kontroli wszystkich sprawozdań w zakresie zgodności przedstawionych w nich danych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

- bezwzględnego wykonywania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,

-  przestrzegania zasad racjonalnego podziału nagród z funduszu nagród,

- organizowania szkoleń wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie etyki zawodowej w służbie cywilnej i ryzykiem jej podważania, z których należy sporządzać sprawozdanie z listami obecności szkolonych osób, 

- sprawnego i szybkiego reagowania w sytuacjach, gdy ujawni się podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracownika,

- dokumentowania przypadków porzucenia pracy przez pracowników,

-   rejestrowania zgłaszanych wypadków przy pracy,

-  zaprzestania powoływania w uzasadnieniu czy sentencji wypowiedzenia umowy o pracę wytycznych Ministra Finansów dla działania izb i urzędów skarbowych dotyczących polityki kadrowej,

-  przestrzegania Instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych ,

- wdrożenia rozwiązań organizacyjnych, usprawniających pracę w komórce egzekucji administracyjnej, w komórce podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz w komórce monitorowania pomocy publicznej urzędu,

 -podjęcia stosownych przedsięwzięć organizacyjnych, eliminujących wystąpienie w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości, a także zapewniających konsekwentne egzekwowanie wydanych własnych zarządzeń, regulujących tok pracy podległego Urzędu, a w szczególności:

 

a)      bezzwłocznie dokonać rotacji pracowników w Dziale Egzekucji na stanowiskach służby wewnętrznej oraz na stanowiskach poborców skarbowych. W przyszłości zmian takich należy dokonywać okresowo, przynajmniej jeden raz w roku,

b)      spowodować zwiększenie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników Działu Egzekucji, w tym szczególnie poprzez kontrole pracy poborców skarbowych w terenie,

c)      uaktywnić pracę komisji ds. likwidacji zaległości podatkowych z ukierunkowaniem na zaległe zobowiązania podatkowe, których pobór jest w danym roku zagrożony przedawnieniem,

d)      wydawać decyzje o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółek bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzą  przesłanki, o których mowa w art. 108 § 4  ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. -  Ordynacja podatkowa  (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmn.) ,

e)      zapewnić właściwą współpracę pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu, szczególnie w zakresie wymiany informacji, przydatnych w postępowaniu dotyczącym likwidacji zaległych zobowiązań  podatkowych,

f)        spowodować, by akta komórki ds. rejestracji i identyfikacji podatników zawierały pełne dane i informacje, o których mowa w ustawie  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zmn.),

 

- przeprowadzenia postępowania wyjaśniająco-sprawdzającego rzetelność kserokopii protokołów o stanie majątkowym podatnika,

- zwiększenia przez kierownika kontrolowanej jednostki osobistego nadzoru nad pracą  Działu Egzekucyjnego,

- zwiększenia nadzoru  nad przebiegiem pracy  kontrolowanych komórek organizacyjnych i podjęcie stosownych przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do niedopuszczania w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

 

W przekazanych zaleceniach pokontrolnych Naczelnicy Urzędów Skarbowych zostali zobowiązani do wyjaśnienia i usunięcia przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, zastosowania odpowiednich wniosków służbowych w odniesieniu do osób winnych zaniedbań oraz przedłożenia Dyrektorowi Izby Skarbowej sprawozdań z realizacji zaleceń.

 

 

Wytworzył: Izabela Ładoń

Zatwierdził: Teresa Zejma – p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk