Katowice, 2005-07-15

 

  

Informacja publiczna o kontrolach

przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w pierwszym półroczu 2005 roku.

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Izba Skarbowa w Katowicach udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w pierwszym półroczu 2005 r.

Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizowaniu zadań określonych w statucie urzędu skarbowego.

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w pierwszym półroczu 2005 r. zostały przeprowadzone 124 kontrole, w tym:

 

·        36 kontroli problemowych w ramach kontroli kompleksowych,

·        1 kontrola problemowa,

·        20 kontroli sprawdzających,

·        67 kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzanych kontroli stwierdzono występowanie uchybień i nieprawidłowości w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego w zakresie:

·        organizacji pracy i polityki kadrowej (w zakresie przestrzegania regulaminu organizacyjnego jednostki, naruszenia obowiązków służbowych i zasad etyki zawodowej przez pracowników US),

·        rachunkowości budżetowej (w zakresie kontroli finansowej, dochodów i wydatków budżetowych, gospodarowania środkiem specjalnym),

·        rachunkowości podatkowej (w zakresie terminowości prowadzenia ewidencji podatkowej, przekazywania informacji do komórek wymiaru i egzekucji, zarachowań),

·        egzekucji administracyjnej (w zakresie podejmowania i wykonywania czynności zabezpieczających i egzekucyjnych, załatwiania odwołań, zażaleń oraz skarg),

·        podatków bezpośrednich, pośrednich, majątkowych i opłat (w zakresie terminowości i prawidłowości obsługi dokumentów podatkowych, podejmowania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego),

·        pozostałych tematów (w zakresie NIP, postępowań karnych skarbowych, wydawania zaświadczeń, ochrony tajemnicy skarbowej i służbowej).

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do Naczelników  Urzędów Skarbowych 11 wystąpień pokontrolnych, w których:

·        przedstawił ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości i polecił ich usunięcie,

·        zobowiązał do ustalenia osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia wobec nich konsekwencji służbowych,

·        zobowiązał Naczelników Urzędów Skarbowych do przedstawienia w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia załącznik  nr 1 – Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi wg stanu na 30.06.2005.

 

 

Załącznik nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych

 w urzędach skarbowych województwa śląskiego

 w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

wg stanu na 30.06. 2005 r.

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli kompleksowych

problemowe

sprawdzające

doraźne  

inne

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

-

3

Wodzisław

DąbrowaG

Sosnowiec

-

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

2

Myszków

Kłobuck

35

(wszystkie us z wyj.

I i II Śląskiego US)

-

3.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

10

Wodzisław

Racibórz

Kłobuck

Zawiercie

Jastrzębie

Ruda Śl.

Tychy

1I BielskoB

Czechowice

Jaworzno

 

2

DąbrowaG

Tychy

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

3

Mikołów

I BielskoB IIKatowice

 

-

-

 5.

agend VAT

 

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

1

Sosnowiec

 

3

Bytom

Jaworzno

Mikołów

5

Żywiec

I Śląski US

Żywiec

Mikołów

IIBielskoB

-

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

1

Zabrze

13

I Śląski US

Wodzisław

II Gliwice

Wodzisław

TarnowskieG

Tychy

Sosnowiec

Pszczyna

Bytom

Żory

Cieszyn

II BielskoB

II ŚląskiUS

-

 

 7

agend spraw karnych

 skarbowych

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

-

 

3

Racibórz

DąbrowaG

DąbrowaG

-

8.

agend NIP

 

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

1

II Gliwice

-

-

9.

kontrola podatkowa

 

4

II Katowice

Mikołów

I Gliwice

Zabrze

-

-

-

-

10.

Współpraca z GIIF

 

-

-

-

6

Wodzisław

Jaworzno

IIŚląskiUS

Będzin

TarnowskieG

Tychy

-

 

Razem:

 

36

1

20

67

-

 OGÓŁEM: 124 kontrole

wytworzył Małgorzata Bogacz, Aleksandra Grygierczyk
zatwierdził Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik
wprowadził Aleksandra Grygierczyk