KW/031/2/05

 

                                             

Informacja  publiczna

 

w zakresie  kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

i nadzorowanych Urzędach Skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w I półroczu 2005r.

 

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa samodzielny oddział kontroli wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w Izbie Skarbowej oraz nadzorowanych przez niego Urzędach Skarbowych woj. śląskiego.

         Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej  przeprowadzili w I półroczu 2005 roku 11 kontroli w komórkach merytorycznych podatków bezpośrednich i pośrednich Izby Skarbowej i Ośrodkach  Zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku–Białej wg wykazu stanowiącego zał. Nr 1 – Ewidencja kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w I półroczu 2005 roku. Postępowania są obecnie na etapie analizy materiału zgromadzonego w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a także objęte regulacjami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                    załącznik  nr 1

 

Ewidencja planowanych kontroli wewnętrznych przeprowadzonych

w I półroczu 2005 r.

 

L.p.

Jednostka kontrolowana

Tematyka

kontroli

Termin kontroli

Wydane zalecenia pokontrolne

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Izba Skarbowa w Katowicach

Przyczyny i krotność uchyleń decyzji organów I instancji w postępowaniu odwoławczym w zakresie podatków pośrednich, wydanych w latach od 1999-do 2004

12.01.2005r.-31.03.2005r.

 Sprawa w toku

 

2.

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Izby Skarbowej w Katowicach

Ocena realizacji zadań w zakresie obowiązków wynikających z art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

07.02.2005r.-11.02.2005 r.

Sprawa w toku

 

3.

Izba Skarbowa w Katowicach

Analiza otrzymanych w II półroczu 2004r. wyroków z WSA , uchylających decyzje II instancji

07.03.2005.-

w toku

 

 

4.

Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

Izby Skarbowej w Katowicach

Przyczyny i krotność uchyleń decyzji organów I instancji w postępowaniu odwoławczym w zakresie podatków bezpośrednich, wydanych w latach 1999-2004

12.05.2005r.-17.06.2005r.

Sprawa w toku

3 protokoły

5.

Ośrodek Zamiejscowy  w Bielsku-Białej  Izby Skarbowej w Katowicach

 

Przyczyny i krotność uchyleń decyzji organów I instancji w postępowaniu odwoławczym  w zakresie podatków pośrednich, wydanych w latach 1999-2004

10.05.2005r.-09.06.2005r.

Sprawa w toku

 

6.

Ośrodek Zamiejscowy  w Częstochowie  Izby Skarbowej w Katowicach

 

Przyczyny i krotność uchyleń decyzji organów I instancji w postępowaniu odwoławczym  w zakresie podatków pośrednich, wydanych w latach 1999-2004

16.05.2005r.-17.06.2005r.

Sprawa w toku

 

7.

Ośrodek Zamiejscowy  w Bielsku-Białej Izby Skarbowej w Katowicach

 

Przyczyny i krotność uchyleń decyzji organów I instancji w postępowaniu odwoławczym  w zakresie podatków bezpośrednich, wydanych w latach 1999-2004

20.06.2005r.-14.07.2005r.

Sprawa w toku

3 protokoły

Wytworzył: p.o. kierownik samodzielnego oddziału kontroli wewnętrznej Renata Cembor

Zatwierdził: Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik

Wprowadził: Aleksandra Grygierczyk