Katowice, 2006-01-16

 

 

 

Informacja publiczna o kontrolach

przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w drugim półroczu 2005 roku.

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Izba Skarbowa w Katowicach udostępnia informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi                           w drugim półroczu 2005 r.

Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizowaniu zadań określonych w statucie urzędu skarbowego.

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.                o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w drugim półroczu 2005 r. zostało przeprowadzonych 171 kontroli,               w tym:

 

·        75 kontroli problemowych w ramach kontroli kompleksowych,

·        4 kontrole problemowe,

·        40 kontroli sprawdzających,

·        52 kontrole doraźne.

 

W trakcie przeprowadzanych kontroli stwierdzono występowanie uchybień i nieprawidłowości w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego w zakresie:

·        organizacji pracy i polityki kadrowej (w zakresie przestrzegania regulaminu organizacyjnego jednostki, naruszenia obowiązków służbowych i zasad etyki zawodowej przez pracowników US),

·        rachunkowości budżetowej (w zakresie kontroli finansowej, dochodów i wydatków budżetowych, gospodarowania środkiem specjalnym),

·        rachunkowości podatkowej (w zakresie terminowości prowadzenia ewidencji podatkowej, przekazywania informacji do komórek wymiaru i egzekucji, zarachowań),

·        egzekucji administracyjnej (w zakresie podejmowania i wykonywania czynności zabezpieczających i egzekucyjnych),

·        podatków bezpośrednich, pośrednich, majątkowych i opłat (w zakresie terminowości i prawidłowości obsługi dokumentów podatkowych, podejmowania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego),

·        pozostałych tematów (w zakresie NIP, postępowań karnych skarbowych, wydawania zaświadczeń, ochrony tajemnicy skarbowej            i służbowej).

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do Naczelników  Urzędów Skarbowych 14 wystąpień pokontrolnych, w których:

·        przedstawił ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości i polecił ich usunięcie,

·        zobowiązał do ustalenia osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia wobec nich konsekwencji służbowych,

·        zobowiązał Naczelników Urzędów Skarbowych do przedstawienia w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia załącznik  nr 1 – Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi
w drugim półroczu 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Załącznik nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych

w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w drugim półroczu 2005 roku

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli

komplek-

sowych

proble-

mowe

sprawdza-jące

doraźne

 

 

inne

 

 1.

podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

6

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

 

-

 

7

IICzęstochowa

(2 x)

Dąbrowa G.

Jastrzębie Z.

II Katowice

Kłobuck

Rybnik

 

-

 

-

 2.

podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

6

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

 

-

 

5

Bytom

Dąbrowa G.

Rybnik

Wodzisław Śl.

Żory

 

1

Pszczyna

 

 

3.

podatku dochodowego od osób

fizycznych (płatnik)

         2

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

-

-

-

4.

egzekucji i majątkowej represji karnej

 

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

5

Będzin

Cieszyn

II Katowice

Żory

Żywiec

30

Będzin

II Bielsko B. (3 x)

Bytom

Chorzów

CzechowiceDz.

IICzęstochowa

Dąbrowa G.

IIGliwice (2 x)

Jastrzębie Z.

Jaworzno

I Katowice

II Katowice

Kłobuck

Mikołów

Mysłowice (2 x)

Myszków

Racibórz

Ruda Śl.

Rybnik

Siemianowice Śl.

Sosnowiec

Tychy

Wodzisław Śl.

Zabrze

Zawiercie

Żory

 

-

 5.

podatków majątkowych

 

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

1

Dąbrowa G.

1

Sosnowiec

-

 6.

VAT

 

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

 

4

5

II Bielsko B.

Cieszyn

Dąbrowa G.

Sosnowiec

Żory

7

II Bielsko B.

Jastrzębie Z.

Mysłowice

Pszczyna

TarnowskieG.

Tychy

IISl.Bielsko B.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Będzin

Bytom

Lubliniec

Sosnowiec

 

 7.

podatku dochodowego od osób prawnych

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

7

Dąbrowa G.

I Gliwice

Kłobuck

Ruda Śl.

Wodzisław Śl.

Zabrze

Żywiec

1

Mysłowice

-

 

 8

spraw karnych

skarbowych

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

9

ICzęstochowa

Dąbrowa G.

Mysłowice

Pszczyna

Racibórz

Ruda Śl.

Tarnowskie G.

Wodzisław Śl.

Żory

 

-

-

9.

NIP

 

7

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

1

Chorzów

-

-

10.

kontroli podatkowej

 

8

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

II Częstochowa

Dąbrowa G.

Rybnik

Zawiercie

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

-

-

-

-

11.

rachunkowości podatkowej

6

I Bielsko-B.

Czechowice Dz.

Dąbrowa G.

Rybnik

I Śl.Sosnowiec

II Śl. Bielsko B.

 

-

-

-

-

12.

współpracy z GIIF

 

-

-

-

12

Bytom

I Częstochowa

II Częstochowa

Jastrzębie Z.

Kłobuck

Lubliniec

Mikołów

Piekary Śl.

Racibórz

(2x)

 Rybnik

IŚl.Sosnowiec

 

 

 

 

 

Razem:

 

75

4

40

52

-

 

Ogółem: 171 kontroli

 

Kontrole kompleksowe: Pierwszy US Bielsko-Biała, Czechowice Dz.,                                                             Drugi US Częstochowa , Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Zawiercie, Pierwszy Śl. US Sosnowiec, Drugi Śl. US Bielsko-Biała.

 

 

 

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz, Aleksandra Grygierczyk

Zatwierdził: Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik

Wprowadził: Aleksandra Grygierczyk