INFORMACJA PUBLICZNA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ KADR, SZKOLENIA ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH

                        

lp.

Cel kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka kontroli

 

Termin  kontroli

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Ogólne zalecenia pokontrolne

1.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   (anonim)

kontrola doraźna

powołanie Z-cy Naczelnika  i wymagane  kwalifikacje do pełnienia ww. funkcji

31.01.2007 

nie wykazano nieprawidłowości

 

2.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   

kontrola doraźna

działania o charakterze mobbingu podejmowane przez przełożonych wobec skarżącego 

18-22. 01.2007

skarga wycofana 

 

3.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze  (anonim)

kontrola doraźna

 

ZFŚS

12.04.2007

nie wykazano nieprawidłowości

 

4.

sprawdzenie zasadności  skargi byłego pracownika 

kontrola doraźna

nieprawidłowa wypłata wyrównania wynagrodzenia , pozbawienie mianowania w trakcie zatrudnienia  

12.02.2007 

nie potwierdzono stawianych zarzutów

 

5.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze  (anonim)

kontrola doraźna

nieprawidłowa organizacja pracy w Urzędzie

12.04.2007

nie wykazano nieprawidłowości

 

6.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze 

kontrola doraźna

uprawnienia dla pracowników  podnoszących kwalifikacje, zasady awansowania obowiązujące w Urzędzie oraz brak przeprowadzonego konkursu na stanowisko komornika skarbowego.

27.02.-02.03.2007

Nie przeprowadzono konkursu  na stanowisko kierownicze zgodnie z ówczesnym standardem polityki kadrowej 

- brak jasnych zasad w zakresie przyznawania uprawnień pracownikom podnoszącym  kwalifikacje

ustalić jasne zasady dotyczące przyznawania uprawnień w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.

7.

sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

kontrola doraźna

postępowanie kwalifikacyjne

12.06.2007

nie wykazano nieprawidłowości