Sprawozdanie z działalności

Izby Skarbowej

oraz

Urzędów Skarbowych

 województwa śląskiego

w 2004 r.

Katowice, kwiecień 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

S P I S   T R E Ś C I

 

 

 

                  Str.

           Wstęp.          

 

A.

Dane ogólne o województwie na tle danych o kraju.

4

 

 

 

B.

Struktura organizacyjna Izby Skarbowej i urzędów skarbowych województwa śląskiego w 2004 r.

 

5

 

 

 

C.

Stan zatrudnienia w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych województwa śląskiego.

 

6

 

 

 

D.

Ilość podatników i podmiotów gospodarczych nadzorowanych przez urzędy skarbowe województwa śląskiego.

 

7

 

 

 

E.

Realizacja przez urzędy skarbowe zadań zawartych w „Decyzji Nr 3/OS Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004r. w sprawie mierników oceny izb              i urzędów skarbowych oraz wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2004 r.”

 

 

 

   8

 

 

 

    I

Wykonanie dochodów Budżetu Państwa i dochodów gmin.

   8

 

 

 

II

Podatek od towarów i usług.

 8

 

 

 

  III

Podatek dochodowy od osób prawnych.

12

 

 

 

  IV

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

14

 

 

 

   V

Wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

18

 

 

 

  VI

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków                       i darowizn.

 

19

 

 

 

  VII

Ordynacja podatkowa.

20

 

 

 

VIII

Realizacja bieżących należności, likwidacja zaległości i egzekucja administracyjna.

 

22

 

 

 

   IX

Kontrola podatkowa oraz współpraca z organami kontroli skarbowej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

 

25

 

 

 

X

Finanse samorządu terytorialnego.

29

 

 

 

XI

Zadania w zakresie polityki cen.

30

 

 

 

XII

Zadania w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

 

30

 

 

 

XIII

Zadania w zakresie dotacji.

31

 

 

 

XIV

Monitorowanie pomocy publicznej.

31

 

 

 

XV

Zadania w zakresie poręczeń lub gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 

34

 

 

 

XVI

Sprawy karne skarbowe.

34

 

 

 

XVII

Rachunkowość podatkowa.

36

 

 

 

XVIII

Ewidencja i identyfikacja podatników.

36

 

 

 

   XIX

Zadania w zakresie komputeryzacji urzędów skarbowych.

37

 

 

 

     XX

Sprawy organizacyjne.

44

 

 

 

   XXI

Sprawy zatrudnieniowo - wynagrodzeniowe.

44

 

 

 

 XXII

Sprawy kadrowe i szkoleniowe.

45

 

 

 

XXIII

Gospodarka własna oraz zadania inwestycyjne i remontowe.

48

 

 

 

XXIV

Zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego.

48

 

 

 

XXV

Zadania w zakresie wewnętrznej kontroli resortowej.

49

 

 

 

XXVI

Zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

51

 

 

 

XXVII

Ochrona informacji niejawnych oraz ochrona osób i mienia.

51

 

 

 

XXVIII

Zadania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

53

 

 

 

F.

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

56

 

 

 

G.

Współpraca z zagranicą.

57

 

 

 

H.

Współpraca ze środkami masowego przekazu.

58

 

 

 

I.

Podsumowanie.

58

 

Spis tablic.                                                                                                              


Wstęp.

 

 

 

W 2004r. podstawowym zadaniem organów podatkowych była realizacja założonych w budżecie państwa dochodów podatkowych.

 

Zadania polityki finansowej państwa Izba Skarbowa w Katowicach i podlegające jej urzędy skarbowe realizowały w oparciu o „Decyzję Nr 3/OS Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004r. w sprawie mierników oceny izb i urzędów skarbowych oraz wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2004r.”

 

Izba i urzędy skarbowe funkcjonujące w 2004r. w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych, będących efektem kompleksowej reformy aparatu skarbowego, koncentrowały swe działania na zapewnieniu rzetelnego i terminowego wywiązywania się podatników z ciążących na nich obowiązków podatkowych.

 

Dane wykazane w sprawozdaniu prezentują stan realizacji podstawowych zadań wyznaczonych na 2004r.

 


 

B.  Struktura organizacyjna Izby Skarbowej i urzędów skarbowych województwa śląskiego w 2004 r.

 

 

          Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Katowicach 2004r. funkcjonowała w oparciu o zarządzenia:

 

1.    w okresie od 01.01.2004r. do 29.01.2004r.

 

-       Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 7/02 z dnia 27.03.2002r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, które weszło w życie z dniem 01.01.2002r.

-       Zarządzenia wewnętrzne nr 19/02 dnia 14.10.2002r., nr 21/02 z dnia 31.10.2002r.,                        nr 24/2002 z dnia 09.12.2002r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 7/02.

 

2.    w okresie od 30.01.2004r. do 31.12.2004r.

 

-       Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 3/04 z dnia 30.01.2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, które weszło w życie z dniem 30.01.2004r.

-       Zarządzenie wewnętrzne nr 12/04 z dnia 29.04.2004r. Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie elektronicznego systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) i związanych z tym zmian w regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej.

-       Zarządzenie wewnętrzne nr 32/04 z dnia 30.09.2004r. Dyrektora Izby Skarbowej zmieniające w części treść regulaminu organizacyjnego i wewnętrznej struktury organizacyjnej.

-       Zarządzenie wewnętrzne nr 43/04 z dnia 30.12.2004r. Dyrektora Izby Skarbowej zmieniające w części treść regulaminu organizacyjnego i wewnętrznej struktury organizacyjnej.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Izba Skarbowa w 2004r. funkcjonowała                      w formie 6 pionów służby:

 

1.    Pion Dyrektora Izby Skarbowej

2.    Pion podatków pośrednich i egzekucji administracyjnej

3.    Pion podatków bezpośrednich

4.    Pion nadzoru nad urzędami skarbowymi i logistyki

5.    Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku – Białej

6.    Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie.

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład poszczególnych pionów uregulowane zostały w w/w Zarządzeniach.

 

Schemat organizacyjny Izby Skarbowej wg stanu na dzień 31.12.2004r. przedstawia Tablica nr 1.

 

 

 

 

 

C.    Stan zatrudnienia w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych województwa śląskiego.

 

 

1.  Etaty planistyczne /limit zatrudnienia/ w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych

 

31.12.2002 r.

kraj

woj. śląskie

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

  4.214

  465

tj.  11,03 %

urzędy skarbowe

37.680

4.631

 

tj.  12,29 %

31.12.2003 r.

kraj

woj. śląskie

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

  4.214

465

tj.  11,03 %

urzędy skarbowe

37.680

4.630

 

tj.  12,29 %

31.12.2004 r.

kraj

woj. śląskie

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

  4.163

450

tj.  10,81 %

urzędy skarbowe

38.916

4.814

 

tj.  12,37 %

 

 

2.  Zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem.

 

 

31.12.2002 r.

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

-

 78,00 % ogółu zatrudnionych

urzędy skarbowe

-

 52,00 % ogółu zatrudnionych

 

31.12.2003 r.

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

-

 80,00% ogółu zatrudnionych

urzędy skarbowe

-

 56,00% ogółu zatrudnionych

 

31.12.2004 r.

 

 

 

 

 

 

Izba Skarbowa

-

 83,00% ogółu zatrudnionych

urzędy skarbowe

-

 61,00% ogółu zatrudnionych

 

W roku 2004 nastąpił wzrost zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem tj.: w Izbie Skarbowej o 3 %, w urzędach skarbowych o 5,00 %.

 

Powyższe dane obrazuje Tablica nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

D.      Ilość podatników i podmiotów gospodarczych nadzorowanych przez urzędy skarbowe województwa śląskiego.

 

 

W 2004r. na terenie województwa śląskiego funkcjonowało 37 urzędów skarbowych, które nadzorowały w zakresie różnych zobowiązań podatkowych (kontrola, wymiar, pobór należności podatkowych) następujące ilości podatników:

 

1.

404.052

 

podmioty gospodarcze, w tym:

 

 

 

 

   a)

29.632

-

osoby prawne,

 

 

 

 

   b)

27.875

 

spółek osobowych prawa handlowego i prawa cywilnego,

 

 

 

 

   c)

344.234

-

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

 

 

 

   d)

2 311

-

osób osiągających dochody poza działalnością gospodarczą (duchowni),

 

 

 

 

2.

4.632

-

osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej,

 

 

 

 

3.

3 071 138

 

osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; liczba indywidualnie złożonych w urzędach skarbowych zeznań rocznych  (PIT 36,37) – 1 714 683,

 

 

 

 

4.

20.106

 

osób podlegających podatkowi od spadków i darowizn, przy czym w dalszych 71.949 rozpatrzonych sprawach nabycie praw majątkowych nie podlegało opodatkowaniu.

 

Łącznie urzędy skarbowe rozliczały 3.499.928 podatników.

 

 

Ilość obsługiwanych podatników na dzień 31.12.2004r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2003r. uległa zwiększeniu o 3,15%.

 

 

W odniesieniu do poszczególnych form prawnych zmiany przedstawiają się następująco:

 

·           poz. 1  - podmioty gospodarcze – zwiększenie o 63.973 jednostki, tj. o 18,8 %,

 

·           poz. 2  - osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej – zwiększenie o 281 podatników, tj. o 6,5 %,

 

·           poz. 3  - osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o 76.269 podatników, tj. 2,6%,

 

·           poz. 4  - osoby podlegające podatkowi od spadków i darowizn - zwiększenie o 6.943 podatników, tj. 52,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.    Realizacja przez urzędy skarbowe zadań zawartych w „Decyzji             Nr 3/OS Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004r. w sprawie mierników oceny izb i urzędów skarbowych oraz wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2004r.”

 

Działania urzędów skarbowych województwa śląskiego w 2004r. koncentrowały się głównie na realizacji zadań wyznaczonych przez Ministra Finansów w przedmiotowych „Wytycznych (...)” oraz w szczegółowych zadaniach liczbowych określonych przez Izbę Skarbową.

Sprawozdania roczne z wykonania przedmiotowych zadań urzędy skarbowe złożyły                           w Izbie Skarbowej w wyznaczonym terminie. W oparciu o materiały otrzymane z urzędów dokonano analizy wykonania wyznaczonych zadań.

Realizacja zadań przedstawia się następująco.

 

 

I.   Wykonanie dochodów  Budżetu Państwa i dochodów gmin.

 

 

Łączna kwota zrealizowanych w 2004r. dochodów budżetowych wyniosła 10.613.694.144 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych na dochody samorządów terytorialnych przypada kwota 710.960.032 zł.

 

Powyższe dane przedstawiono w Tablicach nr 3-5.

 

 

II.      Podatek od towarów i usług.

 

 

W 2004r. od dnia 1 maja zaczęła obowiązywać nowa ustawa o podatku od towarów i usług zawierająca regulacje dostosowujące przepisy w zakresie podatku od towarów i usług do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zmiany dostosowujące obejmowały m.in.:

 

-         wprowadzenie nowych definicji i pojęć,

-         rozszerzenie przedmiotu opodatkowania poprzez zastąpienie pojęcia sprzedaży towarów pojęciem dostawy towarów, o znacznie szerszym zakresie przedmiotowym, przy jednoczesnym bardzo szerokim zdefiniowaniu pojęcia świadczenie usług,

-         wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych,

-         wprowadzenie szczegółowych procedur opodatkowania podatkiem VAT dla niektórych grup podatników.

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    Wpływy kasowe z tytułu podatków pośrednich wg stanu na dzień 31.12.2004r. wyniosły 2.009.087.997 zł i w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

 

VAT

-

1.963.666.721 zł

akcyza

-

251.199 zł

podatek od gier

-

45.170.077 zł

 

-  od dnia 01.09.2003r. zadania w zakresie poboru podatku akcyzowego przejęły organy celne.

2.        W związku ze zmianami w urzędach skarbowych podejmowano działania w zakresie:

 

a)    prawidłowości rejestrowania podatników VAT podejmujących wykonywanie czynności opodatkowanych, a w szczególności podatników deklarujących dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, tzw. podatników VAT-UE.

 

Ogółem zarejestrowanych jest 170.224 podatników VAT wykonujących czynności opodatkowane, w tym podmiotów uprawnionych do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzw. podatników VAT-UE 21.730. Nie stwierdzono przypadków prób wykorzystania dla celów rejestracji nieprawdziwych informacji i danych osobowych.

Z powyższej liczby podatników VAT-UE 699 podatników nie wywiązywało się z obowiązku składania deklaracji.

 

b)    ewentualnych nadużyć „karuzelowych” z udziałem podmiotów rejestrujących się jako podatnicy VAT UE - nie wykryto takich przypadków.

 

3.    Na bieżąco przestrzegano procedury dokonywania zwrotów w podatku VAT oraz przeprowadzano kontrolę składanych deklaracji VAT-7:

 

-   ogółem zadeklarowano 80.767 zwrotów podatku VAT, tj. o 1,5 % więcej niż w 2003r.; kwota dokonanych zwrotów 7.623.381.155 zł,

-   przeprowadzono łącznie 7.314 kontroli zwrotów j.w. /tj. 9,1 % ogółu zadeklarowanych zwrotów/,

-   uzyskano, z tytułu zmniejszenia wysokości kwoty do zwrotu kwotę przypisu                         w wysokości 33.147.000 zł,

-   zgłoszono do Izby Skarbowej zwroty o wartości 1 mln zł i powyżej wykazane przez podatników:

              jednorazowo                  - 347, tj. o 32,2 % mniej niż w 2003r.

              narastająco                     - 412, tj. o   3,3 % więcej niż w 2003r.

 

4.      Kontynuowano bieżące sprawdzanie terminowości składania deklaracji VAT-7; łączna ilość               deklaracji jw. złożonych po ustawowym terminie 33.269.

 

5.      Celem eliminacji nadużyć w zakresie rozliczeń podatku VAT przeprowadzano kontrole źródłowe ukierunkowane w szczególności na dokumentowanie zakupu i sprzedaży.

 

W trakcie tych kontroli ujawniono:

-      1.195 przypadków dokumentowania zakupów fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

-      62 przypadki wykazywania na oryginale faktury innych kwot podatku                                          (naliczony, bądź należny) niż na kopii,

-   6 przypadków wystawienia kilku oryginałów faktur dokumentujących tę samą sprzedaż,

-      502   przypadki posiadania oryginału faktury nie potwierdzonej kopią u wystawcy,

-      295   przypadków wystawienia faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane.

 

6.    Przeprowadzono 12.131 kontroli krzyżowych oraz czynności sprawdzających określonych w art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa, w tym:

 

-     1.476 kontroli we własnym zakresie,

-   10.655 kontroli na zlecenie innych urzędów skarbowych.

 

Wydano 941 decyzji. Uzyskana kwota przypisu wyniosła – 15.042.886,84 zł, z tego                  z decyzji określających 14.514.696,84 zł.

Skierowano 10.822 wnioski do innych urzędów skarbowych o przeprowadzenie kontroli, lub czynności sprawdzających określonych wart. 274c ustawy Ordynacja podatkowa.

 

7.    Prowadzono działania mające na celu wykrywanie podatników, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie dokonali rejestracji dla celów podatku VAT, polegające m. in. na analizie rocznych zeznań w zakresie podatku dochodowego /forma ogólna i ryczałtowa/ celem ustalenia wartości obrotu obligującego do dokonania w/w rejestracji.

Wynikiem powyższych działań było:

 

-   przeprowadzenie 611 kontroli ,

-   ujawnienie 247 podmiotów gospodarczych, które nie dokonały rejestracji do VAT,

-   przesłanie 1.126 powiadomień do innych urzędów skarbowych o braku realizacji obowiązku.

 

Efektem finansowym kontroli był przypis w kwocie 2.482.516,00 .

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

8.    Podstawowym zadaniem w 2004r. dla Izby Skarbowej było rozpatrywanie środków prawnych wnoszonych przez podatników.

Rozpatrzono łącznie 3.505 odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji

 

9.    Inne zadania określone w zakresie podatku od towarów i usług to:

-   zwrócenie uwagi na nowe regulacje w zakresie VAT obowiązujące od 1.05.2004r.,

-   podjęcie działań na rzecz rozpowszechniania nowych regulacji prawnych,

-   wykrywanie ewentualnych nadużyć „karuzelowych” z udziałem podmiotów rejestrujących się jako podatnicy VAT UE,

-   zwalczanie nadużyć w zakresie rozliczeń podatku VAT, a także monitorowanie prawidłowości dokonywanych przez podatników czynności związanych z rejestracją dla podatku VAT i terminowością składanych deklaracji VAT-7.

 

W ramach realizacji tych zadań:

-     zobligowano pracowników do zaznajomienia się z nową ustawą o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi,

-     podjęto działania w celu pomocy urzędom skarbowym w interpretacji nowych przepisów:

§      w okresie od kwietnia do czerwca działał punkt informacyjny, w ramach którego pracownicy pomagali w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów związanych z wejściem w życie nowych regulacji,

§      od lipca do nadal wszyscy pracownicy – w tym trenerzy w zakresie nowej ustawy o VAT – w miarę potrzeb w dalszym ciągu udzielają niezbędnych wyjaśnień,

§      w miarę potrzeb organizuje się również spotkania z przedstawicielami urzędów skarbowych, na których omawiane są zagadnienia nastręczające problemy interpretacyjne,

§      w siedzibie Izby dla podatników dostępne są także ulotki dotyczące problematyki VAT.

-     analizowano na etapach postępowań odwoławczych prawidłowość podejmowanych przez urzędy rozstrzygnięć zwracając uwagę na prawidłowość interpretowania nowych przepisów.

 

 

10.     Ponadto:

-     na etapach postępowań odwoławczych analizowano prawidłowość dokumentowania przeprowadzanych transakcji zwracając urzędom skarbowym uwagę na kierunki i zakres kontroli, których celem byłoby potwierdzenie nierzetelności podatników lub zamiaru obejścia przepisów prawa,

-     koordynowano postępowania kontrolne prowadzone przez urzędy skarbowe w zakresie wykrywania podatników, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie zarejestrowali się jako podatnicy podatku VAT,

-     zalecano urzędom skarbowym bieżące monitorowanie terminowości składanych deklaracji VAT-7 i kontrolowanie podatników, którzy mimo obowiązku deklaracji takich nie  złożyli,

-     zwracano uwagę na konieczność podejmowania kontroli u podatników oraz ich kontrahentów, wobec których istniało podejrzenie działania z zamiarem obejścia przepisów prawa,

-     udzielano wskazówek w zakresie sprawdzania sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług w szczególności w zakresie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (dostaw i nabyć wewnatrzwspólnotowych).

 

11.     Realizowano zadania określone w wytycznych dotyczące Ordynacji podatkowej                          w zakresie:

a)    obowiązku weryfikacji odpowiedzi udzielanych przez urzędy skarbowe - w trybie                      art. 14b,

b)   czuwania nad prawidłowością stosowania przepisów – w szczególności art. 54 § 1 pkt 6 i 7 oraz 77b w/w ustawy (wyłącznie naliczania odsetek, prawidłowość dokonywania zwrotów),

c)    kontrolowania prawidłowości stosowania przepisów art. 33 – 35,

d)   prawidłowego stosowania przepisu art. 150 (doręczenia „zastępcze”) oraz wszystkich innych procedur nakazanych ustawą Ordynacja podatkowa,

 

poprzez bieżące analizowanie stanów faktycznych w sprawach odwoławczych, weryfikację dokonywanych przez urzędy skarbowe interpretacji, kierowanie uwag i wniosków do zainteresowanych urzędów skarbowych, sygnalizowanie nieprawidłowości na szkoleniach.

 

12.  W ramach nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych prowadzono działania instruktażowo – szkoleniowe w formie :

-     okresowych szkoleń prowadzonych przez pracowników Izby Skarbowej dotyczących orzecznictwa NSA, nowych przepisów, zmian w obowiązujących przepisach oraz w zakresie zagadnień proponowanych przez urzędy,

-     okresowych seminariów z udziałem kadry kierowniczej, trenerów z Izby Skarbowej                      i z Ośrodków Zamiejscowych oraz przedstawicieli urzędów skarbowych mających na celu wypracowanie jednolitej interpretacji przepisów w organach podatkowych,

-     udzielania pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów kierowanych do konkretnych urzędów skarbowych jako odpowiedź na ich zapytanie,

-     przekazywania dodatkowych pisemnych wyjaśnień, uwag - do konkretnych spraw rozpatrywanych w postępowaniu odwoławczym (poza uzasadnieniem decyzji), odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania lub stosowaniu przepisów prawa materialnego.

 

13.  Realizowano wielokierunkowe działania na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy                           i kwalifikacji zawodowych pracowników , w tym poprzez:

-      instruktaż prowadzony przez kierowników oddziałów, skierowany do wszystkich pracowników lub grup zajmujących się określoną tematyką w formie krótkich odpraw,                           w trakcie których omawiane były niektóre interpretacje Ministerstwa Finansów, wyroki NSA dotyczące zagadnień o charakterze powtarzalnym, niektóre rozstrzygnięcia Izby Skarbowej,

-            szkolenia dla pracowników prowadzone przez kierowników lub wyznaczonych pracowników – tematyka wg aktualnych potrzeb poszczególnych oddziałów,

-            kierowanie poszczególnych pracowników na szkolenia, seminaria i konferencje organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz ośrodki szkoleniowe.

 

 

III.  Podatek dochodowy od osób prawnych.

 

 

W 2004r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01.01.2004r. m.in.:

-       obniżono stawkę podatku dochodowego z 27% do 19%,

-       ustalenie stawki podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych również w wysokości 19%,

-       zlikwidowano bariery w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych, tj. zmniejszono wymóg rentowności z 6% do 3% oraz zmieniono zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,

-       zmodyfikowano przepisy określające przychód należny,

-       zlikwidowano niektóre zwolnienia przedmiotowe i odliczenia od dochodu,

-       zmodyfikowano limit odliczeń darowizn,

-       dostosowano do przepisów unijnych.

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    Wpływy kasowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2004r. wyniosły 2.093.110.580 zł.

 

2.    W 2004r. zwracano uwagę na zdyscyplinowanie podatników w zakresie terminowości i rzetelności wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

W wyniku podjętych działań skierowano 7.226 wniosków o ukaranie do stanowiska                   d/s karnych skarbowych.

 

3.    Ujawniono 406 przypadków nieprawidłowego zaliczenia ponoszonych przez podatników wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

 

4.    Przeprowadzono:

-   60 kontroli w zakresie korzystania przez podatników ze zwolnień przedmiotowych (liczba podatników korzystających ze zwolnień – 11.013), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6c przedmiotowej ustawy; wynikiem pozytywnym zakończono 30 kontroli uzyskując przypis w kwocie 195.227 zł.

 

5.    Nadzorowano 47 przedsiębiorców korzystających ze zwolnień podatkowych, prowadzących działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych:

 

a)         ujawniono 1 przypadek niewłaściwego ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 przedmiotowej ustawy,

b)        nie ujawniono przypadków niewłaściwego rozpoznania sukcesji podatkowej, zwłaszcza w przypadku podziału spółki przez wydzielenie.

 

6.        Ujawniono:

-            18 przypadków nieprawidłowego wykonywania funkcji płatnika, stosownie do art. 26 w zw. z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

-            1 przypadek nieprawidłowego ustalania wartości początkowej budowli dla celów amortyzacji w przypadku restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i przekazywania środków trwałych aportem do powstałych podmiotów.

 

7.        W toku podejmowanych czynności nie ujawniono:

-            przypadków wykonywania, przez podatników wchodzących w skład grup kapitałowych o międzynarodowym zasięgu, obok wykonywanej i zarejestrowanej działalności gospodarczej, czynności zakładu wobec spółki nie posiadającej na terytorium RP siedziby lub zarządu,

-            przypadków nieprawidłowego stosowania przez podatników cen transferowych.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

8.    Zadania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2004r. obejmowały merytoryczne sprawy z zakresu tego podatku, jak również sprawy dot. odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych.

Rozpatrzono łącznie 255 odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji.

 

Dodatkowo zadania koncentrowały się na sprawdzaniu poprawności udzielanych, przez Urzędy Skarbowe, informacji na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta i dokonywaniu zmiany udzielonych informacji w przypadkach stwierdzenia jej nieprawidłowości, a także zamieszczeniu tych informacji na stronie internetowej Izby; sprawdzanie w SIP czy występują informacje tożsame, w razie ich braku wprowadzenie na stronę SIP udzielonych informacji.

 

9.      Rozpatrując odwołania zwracano uwagę na zapewnienie rzetelnego i terminowego wywiązywania się podatników z ciążących na nich obowiązków podatkowych, a w szczególności na badaniu:

 

-       prawidłowości zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,

-       prawidłowości korzystania ze zwolnień podatkowych wymienionych w art17 ust. 1                pkt. 4 i 6c oraz korzystania ze zwolnień podatkowych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

-       prawidłowości ustalania wartości początkowej budowli dla celów amortyzacji w przypadku restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i przekazywanie środków trwałych aportem do pozostałych podmiotów.

 

10.    Zarówno zagadnienia procesowe jak i przepisy materialnego prawa podatkowego stanowiły zarzuty formułowane wobec zaskarżonych decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Większość wydanych decyzji w II instancji poprzedzona była prowadzonym przez organ odwoławczy postępowaniem wyjaśniającym, z uwagi na braki w zgromadzonym materiale w stosunku do stawianych przez stronę zarzutów.

 

11.    W ramach nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych prowadzone były działania kontrolno-instruktażowo – szkoleniowe.

 

W ramach współuczestnictwa w kontrolach kompleksowych przeprowadzono w 5 urzędach skarbowych kontrole w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i wydano zalecenia pokontrolne.

 

12.    Realizowano również wiele działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez:

 

-            szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Będzinie

-            cykliczne szkolenie /przynajmniej 1 raz w miesiącu/ dla pracowników, które prowadzone były przez kierowników poszczególnych oddziałów,

-            omawianie co najmniej raz na kwartał poprawności podejmowanych rozstrzygnięć w ocenie  orzecznictwa WSA.

 

Na szkoleniach wewnętrznych zostały omówione zmiany w przepisach podatkowych a także:

-       zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa,

-       ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

-       zmiany wprowadzone ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

-       zasady funkcjonowania rynku kapitałowego,

-       okólniki Ministra Finansów wydane w zakresie dot. podatku dochodowego od osób prawnych ,

-       orzecznictwo WSA i NSA na tle wydanych wyroków.

 

Wzorem lat ubiegłych nadal praktykowano organizowanie krótkich odpraw, na których kierownik lub naczelnik wydziału informowali o aktualnych interpretacjach prawa podatkowego oraz słuszności proponowanych rozwiązań w rozpatrywanych sprawach.

 

 

IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 

W roku 2004 wprowadzono istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z wejściem w życie od 1.01.2004 r. ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz                         o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202 poz. 1956) oraz  z dnia 12 listopada 2003r.                  o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 202 poz. 1958).

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    Wpływy kasowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2004r. wyniosły 5.108.787.257 zł.

2.    Liczba zeznań rocznych PIT 36 i 37 złożonych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. wyniosła – 1.714.683 zeznania; ogółem, tj. wraz z PIT 40 – 1.768.578.

 

Szczegółowe dane dotyczące złożonych zeznań rocznych PIT 36 i PIT 37:

 

                                                                                                     PIT 36             PIT 37

 

·      zeznania złożone przez jeden podmiot                                 104.305           827.616

·      zeznania złożone przez dwa podmioty (wspólne)     118.216           664.546

 

Po ustawowym terminie złożono 11.369 zeznań; w związku z powyższym skierowano 6.646 wniosków o ukaranie do komórki d/s karnych skarbowych.

 

Łączna wartość należnego podatku wynikająca z zeznań wyniosła 4.162.298.248 zł /bez PIT 40/ z czego:

-      kwota do zapłaty -       305.879.289,00 zł

-      kwota nadpłaty    -    1.036 514.226,00 zł.

 

Dokonano zwrotów nadpłat na łączną kwotę 1.005.860.800,00 zł; różnica pomiędzy wykazanymi nadpłatami, a dokonanymi zwrotami w wysokości 30.653.426,00 zł powstała m.in. na skutek dokonanych przerachowań nadpłat na poczet zaległości w innych podatkach.

 

Powyższe dane wskazują, iż przy wzroście liczby zeznań o 31.625 /PIT 36 i 37/ w stosunku do liczby zeznań za 2002r. odpowiednio:

-      kwota podatku wynikająca z zeznań wzrosła o 11.301.120,80 zł,

-            kwota do zapłaty wzrosła o 13.717.655 zł,

-            kwota nadpłaty wzrosła o 48.164.503 zł.

 

3.        Nadzorowano:

a)      podatników (24.322), korzystających z nowej formy opodatkowania tj. 19% podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie 71 kontroli w tym zakresie, z czego 21 zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu – 22.955 zł,

 

b)      podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wykazujących straty (27.729) poprzez przeprowadzenie 474 kontroli w tym zakresie, z czego 347 zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu – 2.039.482 zł,

 

c)      podatników (3.097), wykazujących znaczne odliczenia z tytułu darowizn poprzez przeprowadzenie 657 kontroli w zakresie jw., z czego 45 zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości – 1.360.428,30 zł,

 

d)      podatników (27.827), osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze poprzez przeprowadzenie 415 kontroli w zakresie jw., z czego 61 zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości – 154.930,30 zł,

 

e)      podatników (85) korzystających w 2004r. z odliczeń z tytułu poniesienia wydatków inwestycyjnych poprzez przeprowadzenie 23 kontroli; kwota uzyskanego przypisu – 207.538 zł

 

4.  W złożonych za 2003r. zeznaniach podatkowych podatnicy wykazali w 204.154 przypadkach wydatki tytułem darowizn oraz w 2.033 przypadkach wydatki na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem.

Weryfikacji poddano 10.373 zeznań podatkowych j.w.

 

5.  W złożonych zeznaniach wykazano odliczenia bezpośrednio od podatku z tytułu:

 

a)    wydatków na remont lub modernizacje budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – 934.467 przypadków, z czego zweryfikowano 41.808 zeznań j.w.; w 3.302 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości,

 

b)   wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i pracą – 62.373 przypadki, z czego zweryfikowano 4.486 zeznań j.w.; w 360 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

 

6.        Przeprowadzono:

 

-       48 kontroli osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą sporządzających dokumentację o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. dokonujących transakcji między podmiotami powiązanymi; 27 kontroli zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu – 207.538 zł,

 

-       79 kontroli prawidłowości rozliczeń podatników (ogólna ilość podatników korzystających z tej formy – 1.822), którzy korzystali z uproszczonej formy zapłaty zaliczek, z tego 18 zakończono wynikiem pozytywnym; kwota uzyskanego przypisu – 48.708,60 zł.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

7.      Podstawowym zadaniem realizowanym przez Izbę Skarbową w 2004r. było rozpatrywanie środków prawnych wnoszonych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozpatrzono łącznie 1.550 odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów                    I instancji.

 

8.    Rozpatrując odwołania szczególną uwagę zwracano  na prawidłowość odliczeń wydatków z tytułu :

-       rent, darowizn głównie na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych w znacznych kwotach,

-       składek na ubezpieczenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem czy nie zostały zaliczone do k.u.p.,

-       spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,

-       dokonanych odliczeń w ramach ulg inwestycyjnych oceniając zasadność nabycia i utraty prawa do tych odliczeń,

-       kontynuacji budowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem oraz poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”.

 

Ocenie podlegała prawidłowość korzystania z poszczególnych form opodatkowania, staranność przy prowadzeniu spraw z zakresu udzielania ulg uczniowskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na posiadanie przez podatnika uprawnień do szkolenia uczniów wynikających z odrębnych przepisów, przez cały okres szkolenia.

Zwracano ponadto uwagę na prawidłowość prowadzonych postępowań a w szczególności stosowania wymogów proceduralnych.

 

9.        Izba Skarbowa objęła bezpośrednim nadzorem przez izbę skarbową - podobnie jak w latach ubiegłych - czynności urzędów skarbowych związane z:

 

a)    kontrolą poprawności obliczania przez podatników podatku dochodowego, w tym poprawności dokonywania odliczeń, a zwłaszcza zasadności zaliczania poszczególnych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów,

b)   terminowością uiszczania przez podatników podatku dochodowego,

c)    postępowaniem w zakresie opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

d)   przeprowadzaniem przez urzędy kontroli podatkowej podatników,

e)    kontrolą poprawności postępowań podatkowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie terminów określonych w Ordynacji podatkowej,

f)     prawidłowością korzystania przez podatników z poszczególnych form opodatkowania,

g)    prawidłowym działaniem odnośnie nadpłat,

h)    terminowym i prawidłowym wydawaniem przez urzędy skarbowe decyzji dla podatników opłacających kartę podatkową.

 

W ramach prowadzonych postępowań objęto nadzorem czynności urzędów skarbowych w zakresie kontroli zwłaszcza podatników:

 

1)  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy:

·     wykazali straty,

·     rozliczyli straty z lat ubiegłych,

·     wykazali znaczne odliczenia z tytułu darowizn,

·      sporządzili dokumentację, o której mowa w art. 25a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·     korzystali z uproszczonej formy zapłaty zaliczek,

·     wybrali opłacanie podatku według stawki 19%; 

2)  osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zwłaszcza w aspekcie prawidłowości określania podstawy opodatkowania.

 

10.  W okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. prowadzona była kolejna akcja rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.– podatnicy składali zeznania, płatnicy dokonywali rozliczeń rocznych.

 

W tym zakresie :

-       opracowano wystąpienie do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie zadań                     i podstawowych zasad prowadzenia akcji rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oraz w sprawie określonych sprawozdań dot. przebiegu akcji rozliczeń,

-       opracowano wzorem lat ubiegłych informację zawierającą adresy, zasięg terytorialny oraz numery kont bankowych wszystkich urzędów skarbowych z terenu woj. śląskiego, informacja ta była umieszczona m.in. we wszystkich urzędach skarbowych, Izbie Skarbowej oraz placówkach pocztowych,

-       uruchomiono punkt informacyjny dla podatników w zakresie sporządzania zeznań,

-       uczestniczono w pracach związanych z zamieszczeniem na stronie internetowej Izby Skarbowej nowych druków zeznań i załączników wraz z objaśnieniami,

-       pracownicy zostali zapoznani z wytycznymi w sprawie zadań i podstawowych zasad przeprowadzania akcji rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r.

 

11.  Ponadto w ramach prowadzonej akcji informacyjno-szkoleniowej dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego za 2003 r. pracownicy Izby Skarbowej:

 

-         uczestniczyli w licznych konsultacjach telefonicznych organizowanych przez redakcje dzienników o zasięgu wojewódzkim,

-         brali udział w opracowaniu informacji prasowych,

-         brali udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

 

12.    Podejmowano również działania zmierzające do poprawy jakości i efektywności pracy.

 

Wszyscy pracownicy zostali objęci akcją szkoleniową. Przeprowadzano 44 szkolenia wewnętrzne. Szkolenia dla pracowników oddziałów były prowadzone przez kierowników lub wyznaczonych pracowników. W tematyce szkoleń uwzględniono przepisy proceduralne, materialne, orzecznictwo NSA oraz interpretacje Ministerstwa Finansów i inne.

Ponadto pracownicy uczestniczyli w zorganizowanych formach szkolenia tj. uzupełniali wykształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursach specjalistycznych organizowanych m.in. przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej – komputerowych, nauki języków obcych.

 

 

V.    Wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.  Wpływy kasowe z tytułu wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stanu na dzień 31.12.2004r. wyniosły 498.952.163zł.

 

2.  W 2004r. wpłaty z przedmiotowego tytułu dokonywane były ogółem przez 125 przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa.

W 80 przypadkach termin dokonania wpłaty nie został dochowany, w związku z czym naliczono odsetki za zwłokę w kwocie 1.081.137 zł.

W 6 przypadkach udzielono ulg podatkowych; każdorazowo przyznanie ulgi poprzedzone było dokonaniem analizy sytuacji finansowej podatnika; nie przeprowadzono kontroli w powyższym zakresie przed udzieleniem ulgi.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

3.  Dla celów wpłat z zysku prowadzono ewidencję wysokości funduszy założycielskich                  w przedsiębiorstwach państwowych oraz bieżących zmian ich wysokości.

W 2004r. nie wpłynęło żadne odwołanie dotyczące wpłat z zysku.

W celu zapewnienia terminowej realizacji dochodów budżetowych z tytułu wpłat z zysku zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie terminów i rzetelną realizację zadań.

 

 

 

VI.       Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.  Wpływy kasowe wg stanu na dzień 31.12.2004r. z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 36.133.126 zł, a z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 90.728.762 zł.

 

     W okresie sprawozdawczym rozpracowano następujące ilości informacji podatkowych w sprawie podatków od spadków i darowizn:

 

Ilość informacji

Podatek od spadków i darowizn

 

 

zaległe /na 31.12.2003r./

  36 424

bieżące /wpływ  w 2004r./

111 559

załatwione w 2004r.

  92 055

zaległe /na 31.12.2004r./

  55 928

 

2.      W 2004r. nie zakończono 2.333 postępowań w sprawie określenia zaległości w opłacie skarbowej od czynności cywilnoprawnych.

 

3.      Kontrolowano terminowe i rzetelne wywiązywanie się podatników z obowiązku składania deklaracji podatkowych na podatek od czynności cywilnoprawnych - łącznie złożono 171.517 deklaracji. Wszczęto 8.367 postępowań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

 

4.    W 2004r. przekazano - przez notariuszy oraz inne podmioty – 190.366 informacji                           o dokonanych czynnościach cywilnoprawnych; rozpatrzono – 147.215 informacji jw.    

 

5.    Terminowo przekazano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

 

6.    Urzędy skarbowe korzystają z programu „Czynności majątkowe” – CZM; program ten wspomaga pracę większości komórek urzędu oraz organu egzekucyjnego.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

7.    Podstawowym zadaniem realizowanym w 2004r. przez Izbę Skarbową było rozpatrywanie środków prawnych wnoszonych przez podatników od rozstrzygnięć urzędów skarbowych.

Rozpatrzono łącznie 263 odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji.

 

8.    W większości przypadków zarzuty nie były zasadne i wynikały z „niedoinformowania” stron.

Pomimo relatywnej stabilności przepisów regulujących wymienione podatki – rozstrzyganie spraw wymaga obecnie pogłębionej wiedzy prawno-ekonomicznej ze względu na złożone stany faktyczne i prawne /różnorodność umów, realizowanie spadków wielopokoleniowych/.

 

9.    W ramach prowadzonych postępowań objęto nadzorem czynności urzędów skarbowych związane z określaniem wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych, stanowiących podstawę opodatkowania przy czynnościach cywilnoprawnych (m.in. umowach sprzedaży, zamiany, darowizny), zarówno w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i podatku od spadków i darowizn. W 2004 roku skoncentrowano się na zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie określenia zaległości w opłacie skarbowej od czynności cywilnoprawnych, w związku z upływającym terminem do wydania decyzji w tych sprawach.

 

Zapoznano się z przepisem art. 4 ust.1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, wprowadzającym zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze spadku zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata.

 

Udzielano pomocy w interpretacji przepisów podatkowych z wyżej wskazanego zakresu oraz na bieżąco wskazówek i porad w prowadzonych przez urzędy skarbowe postępowaniach podatkowych.

 

10.  Doskonalono kwalifikacje zawodowe pracowników przeprowadzając szkolenia wewnętrzne z zakresu aktualnych zagadnień zawodowych dotyczących stosowania przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn.

 

Organizowano w miarę potrzeb krótkie odprawy, na których informowano o aktualnych interpretacjach prawa podatkowego przez Ministerstwo Finansów oraz Naczelny Sąd i Wojewódzki Administracyjny, udzielano instruktażu.

 

11.  Wdrażano (wraz z Wydziałem Informatyki) projekt informatyczny „Czynności majątkowe do obsługi podatków majątkowych polegający na rejestracji danych o nieruchomościach (system CZM). W oparciu o ten program tworzona jest baza danych potrzebnych do weryfikacji wartości deklarowanych przez podatników w urzędach skarbowych.

System CZM w założeniu ma w następnych okresach (po dopracowaniu przez Zespół Wykonawczy Izby Skarbowej w Łodzi) w porozumieniu z innymi izbami i urzędami skarbowymi – zostać wykorzystany także dla innych podatków i egzekucji.

 

 

VII.        Ordynacja podatkowa.

 

 

       W 2004r. stosowano w pełnym zakresie przepisy Ordynacji podatkowej a także procedury określone w poszczególnych ustawach podatkowych.

Działania te miały na celu stosowanie instrumentów ochrony praw i interesów podatników oraz przestrzeganie zrównoważonej procesowej pozycji organu i strony postępowania podatkowego poprzez:

-           udzielanie prawidłowych informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (art. 14 § 3, art. 14a, art.14b, i art. 14c Ordynacji podatkowej),

-           wyłączanie z naliczenia odsetek za zwłokę okresów opóźnień w toku postępowania podatkowego, powstałych bez winy strony (art. 54 § 1 pkt 6 i 7 Ordynacji podatkowej),

-           respektowanie wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku przez podatnika.

 

W obszarze zminimalizowania możliwości popełnienia nadużyć podatkowych i zwiększenia skuteczności poboru podatku:

-           stosowano zabezpieczenia „przedwymiarowe”, instytucję hipoteki i zastawu skarbowego,

-           korzystano z uprawnienia ustanawiania hipoteki na podstawie tytułu wykonawczego,

-           orzekano o odpowiedzialności podatkowej,

-           prawidłowo stosowano przepis art. 53a Ordynacji podatkowej,

-           badano przed wydaniem decyzji o umorzeniu z urzędu okoliczności sprawy a w szczególności przyczyny nieefektywności zaspokojenia zobowiązania podatkowego i ustalano czy przyczyny te mają charakter trwały czy usuwalny,

-           wzywano podatnika do złożenia deklaracji w ramach czynności sprawdzających.

 

Decyzje podatkowe wydawane były na podstawie wyczerpującej analizy zgromadzonego materiału i wnikliwej oceny stanu faktycznego i prawnego z dochowaniem ustawowych terminów.

 

1.  W 2004r. urzędy skarbowe wydały ogółem 194.621 decyzji, w tym:

 

·        22.416 -         określające zobowiązanie podatkowe,

·        51.253 -         ustalających zobowiązanie podatkowe,

·             496 -         w trybie art. 23 ustawy Ordynacja podatkowa,

·          8.666 -         dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych  z podziałem na:

 

-          odroczenie terminu płatności                            -     550

-          rozłożenie płatności na raty                              -  3.470

-          umorzenie zaległości podatkowych                  -  4.646

·               741 -      w trybie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa,

·         111.049 -      innych np. o odpowiedzialności podatnika, płatnika, restrukturyzacja.

 

2.  Załatwiono w trybie art. 226 Ordynacji podatkowej 263 środki odwoławcze, co stanowi 6,5% ogółu wniesionych przez podatników odwołań.

 

3.  Załatwiono we własnym zakresie 122 zażalenia na postanowienia.

Liczba wniesionych zażaleń - 791, co stanowi 0.33 % w stosunku do ilości wydanych postanowień, na które przysługuje zażalenie.

 

4.  Wydano ogółem 982.805 zaświadczeń, w tym m. in.:

 

-     716.847   dot. wysokości dochodu,

-         112.491   o nie zaleganiu w podatkach.

 

5.  Udzielono ogółem 9.263 pisemne informacje i interpretacje, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn i procedury podatkowej.

6.  W 142 przypadkach stwierdzono nie wyłączenie z naliczenia odsetek za zwłokę okresów opóźnień w toku postępowania podatkowego, powstałych bez winy strony, tj. pozbawienie możliwości naliczenia odsetek w razie nie respektowania przez organy podatkowe terminów wszczęcia i zakończenia postępowania w przypadkach określonych w art. 54 § 1 pkt 6 i 7 Ordynacji podatkowej.

 

7.  W zakresie orzecznictwa Izby Skarbowej dotyczącego wymiaru i poboru należności opracowano, bądź rozstrzygnięto 16.241 spraw, w tym:

 

-       rozpatrzono 6.057 odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji,

-       udzielono 2.241 odpowiedzi na skargi do NSA,

-       opracowano 6.326 odpowiedzi w sprawie interpretacji przepisów,

-       sprawy inne – 1.617 (decyzje w trybie I instancji, decyzje na bezczynność urzędów skarbowych, odwołania od decyzji II instancji, odwołania w trybie nadzwyczajnym, pisma procesowe).

 

Zmieniano błędne informacje udzielane przez organy podatkowe podatnikom na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosując zasady zawarte w interpretacji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2003r, Zamieszczano w Systemie Informacji Podatkowej informacje o zakresie stosowania przepisów prawa.

 

8.    W zakresie orzecznictwa dotyczącego cen i dotacji rozpatrzono:

 

24      - spraw dot. cen,

17           - wniosków w sprawie zorganizowania gier losowych,

18           - wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

 

9.    Skargi do WSA.

 

W 2004r. WSA rozstrzygnął łącznie 1.830 skarg.

 

Skargi rozstrzygnięto w następujący sposób:

 

- oddalono                                                           -  1.019 skarg                tj.  55,7 %

- uchylono                                                -     346 decyzji             tj.  18,9 %

- umorzono                                                          -     121 postępowań      tj.    6,6 %

- odrzucono                                                         -         5 skarg                tj.    0,3 %

- stwierdzono nieważność decyzji             -         2 decyzji              tj.    0,1 %

- inne (np. mediacje, przywrócenie terminu do wniesienia

   skargi)                                                              -     337 skargi               tj.   18,4 %

 

10.  Wyroki zamieszczane w SIP

 

- wyroki zwykłego składu NSA OZ w Katowicach – 264

- wyroki zwykłego składu WSA w Gliwicach – 52

- wyroki Trybunału Konstytucyjnego – 3

- postanowienia NSA OZ w Katowicach - 2

 

 

VIII.  Realizacja bieżących należności, likwidacja zaległości i egzekucja administracyjna.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

Wykonanie dochodów  Budżetu Państwa i dochodów gmin.

 

Łączna kwota zrealizowanych w 2004r. dochodów budżetowych wyniosła 10.613.694.144 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych na dochody samorządów terytorialnych przypada kwota 710.960.032 zł.

 

 

 

1.  Realizacja bieżących należności.

 

1.    W celu usprawnienia i przyspieszenia poboru podatków podejmowano następujące działania:

 

a/  na bieżąco dokonywano analizy zaległości podatkowych,

b/  bezzwłocznie nadawano bieg otrzymanym tytułom wykonawczym i konsekwentnie stosowano środki egzekucyjne,

c/  stosowano pozaegzekucyjne środki oddziaływania wobec dłużników w formie prowadzonych indywidualnych rozmów dyscyplinujących; ogółem przeprowadzono 2.232 tego typu rozmów,

d/  udzielano ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom rokującym poprawę kondycji finansowej w ilości odpowiednio:

-   odroczenie terminu płatności                              -     550

-   rozłożenie płatności na raty                                -  3.470

-   umorzenie zaległości podatkowych                     -  4.646

 

Udzielenie ulgi w spłacie poprzedzone było kontrolą działalności podatnika - przeprowadzono łącznie 749 kontroli tego typu.

 

2.    Podjęto 23.475 działań w celu wykorzystania możliwości jakie dają art. 29, art. 39, art. 41, art. 45 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 36 i art. 71 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

3.    W 375 przypadkach podjęto działania w celu wykorzystania możliwości prowadzenia egzekucji z papierów wartościowych, udziałów w spółkach handlowych, patentów, praw autorskich oraz egzekucji z nieruchomości.

 

4.  W 193.654 przypadkach wykorzystano możliwości prowadzenia egzekucji z wierzytelności i praw majątkowych.

 

5.    Skierowano 29 wniosków do właściwych sądów o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, w przypadkach określonych w art. 373 i 374 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art.. 377 tej ustawy.

 

6.      W 3.100 przypadkach wykorzystano możliwość dochodzenia zaległości podatkowych od spadkobierców, następców prawnych i osób trzecich.

 

7.        Skierowano 8 wniosków do Ministerstwa Finansów o wystąpienie do państwa obcego              o udzielenie pomocy; uzyskano 2 odpowiedzi.

 

 

2. Postępowanie egzekucyjne

 

W trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji działy egzekucyjne urzędów skarbowych otrzymały do realizacji tytuły wykonawcze obejmujące zaległości podatkowe i poza podatkowe należności Skarbu Państwa oraz należności innych wierzycieli.

W okresie sprawozdawczym do załatwienia w postępowaniu egzekucyjnym przypadało 2.298.750 tytułów wykonawczych (w 2003r. - 1.841.201 tyt. wykonawczych) na kwotę 2.389.264.786 zł.

 

W 2004r. załatwiono 768.242 tytuły wykonawczych (w 2003r – 657.788 tyt. wyk. ), co stanowi 33,4 % ogólnej liczby spraw do załatwienia.

 

W okresie sprawozdawczym ściągnięto w trybie przymusowym przy zastosowaniu środków egzekucyjnych ogółem kwotę 512.792.384 zł. Uzyskano zatem stopień ściągalności kwot na poziomie 20,1 %.

 

Na wyegzekwowaną sumę składają się:

- kwoty ściągnięte przez poborców skarbowych                                             - 102.950.614 zł

- kwoty ściągnięte przez referentów (w drodze zajęć wierzytelności)    - 179.801.196 zł

- kwoty wpłacone na skutek wszczęcia postępowania                         - 230.040.574 zł

 

Prowadząc postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom komórki egzekucyjne dokonały:

217.763 - zajęć wierzytelności

    8.794 - zajęć ruchomości

       316 - zwózek ruchomości

       578 - sprzedaży egzekucyjnych

 

 

3.  Zaległości podatkowe (grupa SM) i likwidacja w trybie prowadzonego postępowania    egzekucyjnego.

 

Stan zaległości ogółem we wpływach należności budżetowych ( wg sprawozdania Rb 27) osiągnął na dzień 31.12.2004r. wartość  2.032.350.783 zł.

 

Wskaźnik zaległości do dochodów budżetowych ogółem w 2004r.  wyniósł 19,15 %.

Stan zaległości w podatku VAT i AKC na dzień 31.12.2004r. wynosił odpowiednio 1.345.264.204 zł i 13.135 zł (bez zaległości jednostek budżetowych).

 

W okresie sprawozdawczym w tej grupie zaległości do załatwienia przypadało 467.963 tytuły wykonawcze, na kwotę 1.426.956.157 zł.

 

Załatwiono natomiast 201.264 tytuły wykonawcze, tj. 43,0% ogółem spraw do załatwienia        (w 2002r.- 44,7 %).

Natomiast ściągnięto kwotę 290.637.729 zł (w 2003r. – 490.534.923 zł), co stanowi 20,37% (w 2003r. – 30,2 %) kwoty zaległości do wyegzekwowania.

 

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

Zadania na 2004r. określone dla Izby Skarbowej w zakresie egzekucji i majątkowej represji karnej obejmowały:

 

-       orzecznictwo egzekucyjne i z zakresu majątkowej represji karnej,

-       orzecznictwo w sprawach wynikających z zastosowania instytucji określonych w art. 62 § 4,  art. 64, art. 76a § 1, art. 76 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

1.    Rozpatrzono łącznie 820 środków prawnych w zakresie orzecznictwa egzekucyjnego oraz w sprawach wynikających z zastosowania instytucji określonych w art. 62 § 4, art. 64, art. 76a § 1 i art. 76b ustawy Ordynacja podatkowa.

 

2.    Na przestrzeni 2004r. nie były rozpatrywane sprawy z zakresu wzajemnych potrąceń, mających umocowanie w przepisach art. 64 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

3.    Organ nadzoru rozpatrując środki prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego, tj. zażalenia na postanowienia wydane przez organy egzekucyjne I instancji uchylił w 92 przypadkach zaskarżone postanowienia i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, bądź uchylił te rozstrzygnięcia i umorzył postępowania w tych sprawach lub rozstrzygnął jako organ II instancji. Z liczby 92 spraw, 80 spraw dot. postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

Natomiast rozpatrując skargi zobowiązanych na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz wierzycieli na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w 12 sprawach prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych uznał skargi za zasadne,                a w 3 sprawach za częściowo zasadne.

Również w sprawach rozstrzyganych w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, organ II instancji rozpatrując zażalenia podatników w 53 przypadkach uchylił postanowienia organu podatkowego I instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania bądź rozstrzygając merytorycznie zaskarżone postanowienia zmieniał jego sentencję, lub uchylając postanowienia NUS umarzał  postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowe.

 

 

IX. Kontrola podatkowa, współpraca z organami kontroli skarbowej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    Dla celów realizacji zadań w zakresie kontroli podatkowej w urzędach skarbowych województwa śląskiego funkcjonują komórki kontroli podatkowej.

Średnioroczne zatrudnienie w komórkach kontroli podatkowej wynosiło 660 pracowników.

 

Czynności kontrolne wykonywane były również przez pracowników innych komórek organizacyjnych, średnio dodatkowo przez 128 pracowników.

Średni przypis na 1 pracownika przeprowadzającego kontrolę podatkową wyniósł                             w 2004r. 235.039 zł.

 

2.    W 2004r. urzędy skarbowe przeprowadziły ogółem 45.074 kontroli i lustracji w zakresie podatków i opłat, w tym 219 kontroli przeprowadzonych w podmiotach niezgłoszonych do opodatkowania.

Z ogólnej liczby kontroli na poszczególne rodzaje przypada:

 

27.937

-

kontroli indywidualnej działalności wytwórczej, handlowej
i  usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne,

8.423

-

kontrole osób prawnych,

5.776

-

kontroli spółek osobowych prawa handlowego i prawa cywilnego

415

-

kontroli działów specjalnych produkcji rolnej,

2.237

-

kontroli płatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

67

-

kontroli płatników i organów pobierających podatek od spadków                     i darowizn.

W powyższej liczbie kontroli uwzględniono m.in.:

 

-       778 kontroli, będących wynikiem analizy deklaracji podatkowych, w których wykazano bardzo wysokie obroty przy równocześnie niskich dochodach, bądź stratach; 548 kontroli zakończono wynikiem pozytywnym, uzyskano kwotę dodatkowego przypisu w wysokości 20.768.654,71 zł,

-       2.438 kontroli - równoległych - rozliczeń z tytułu podatków pośrednich                              i dochodowych, zwłaszcza pod kątem weryfikowania kosztów uzyskania przychodów,

-       71 kontroli przeprowadzonych u podatników, wykonujących działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, niezależnie od formy prawnej prowadzenia tej działalności; ujawniono 8 przypadków nie posiadania przez kontrolowanego uprawnień do wykonywania tej działalności oraz 22 przypadki nie przekazania lub przekazania po terminie rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu w trybie art. 64 ustawy o rachunkowości do publikacji,

 

3.    Wskaźnik efektywności kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe.

 

       Efektywność kontroli obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników i organy pobierające podatek od spadków i darowizn.

 

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

 

1/

Liczba jednostek podlegających kontroli

-

  511.824

 

2/

Liczba przeprowadzonych kontroli

-

    45.074

 

3/

Wskaźnik (poz. 2 : poz. 1)

-

              8,81%

4/

Liczba kontroli pozytywnych

-

    17.643

 

5/

Wskaźnik (poz. 4 : poz. 2)

-

 

           39,14%

 

4.    W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono w 17.643 przypadkach tj. 39,14 % ogółu kontroli naruszenie obowiązujących przepisów, co wpłynęło na ujawnienie zaniżenia należności podatkowych w łącznej kwocie – 214.719 tys. zł, jednocześnie dokonano zabezpieczeń należności podatkowych na kwotę 68.263 tys. zł.

 

5.    Urzędy skarbowe przeprowadziły ponadto 9.656 postępowań wyjaśniających w trybie           art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (źródła pochodzenia kwot wydatkowanych na nabytki majątkowe o znacznej wartości) co stanowi 28,84 % ogólnej liczby – 33.477 otrzymanych informacji. W wyniku tych postępowań wydano 73 decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego na łączną kwotę 4.709 tys. zł.

 

6.    Komórki kontroli podatkowej urzędów skarbowych ściśle współpracują z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach. 

 

7.        Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) polega na niezwłocznym zawiadamianiu przez urzędy skarbowe jako jednostki współpracujące, Generalnego Inspektora o wszelkich podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Zawiadomienia kierowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jak również pisma w sprawie propozycji do planów kontroli skarbowych przesyłane są z zachowaniem przepisów dot. tajemnicy skarbowej.

 

8.        Współpraca komórki kontroli z innymi urzędami skarbowymi polegała m.in. na przesyłaniu informacji wynikających z protokołów z kontroli firm, których właściciele (wspólnicy) posiadają miejsce zamieszkania na terenie innego urzędu skarbowego, przeprowadzeniu kontroli podatkowej na wniosek innych urzędów oraz wnioskowaniu o kontrole.

 

9.        Oprócz współpracy z innymi urzędami skarbowymi i organami podatkowymi urzędy skarbowe współpracują z takimi organami jak Policja i Prokuratura. Współpraca z Prokuraturą polega na przeprowadzaniu kontroli podatkowych na wniosek Prokuratury u podatników, w stosunku do których Prokuratura prowadzi śledztwo. Jeżeli w trakcie czynności kontrolnych zostanie stwierdzone naruszenie przepisów prawa do Prokuratury przesyłane jest zawiadomienie o przestępstwie. Współpraca z Policją polega m.in. na asystowaniu funkcjonariuszy Policji w trakcie niektórych kontroli, zwłaszcza będących wynikiem złożonego doniesienia.

 

Ponadto urzędy wykorzystują w przeprowadzonych kontrolach informacje przesyłane przez Policję, które mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe. Począwszy od miesiąca sierpnia współpracę z Policją normują przepisy nowego porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej w Katowicach i Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, które zawarto w dniu 28.07.2004r.

 

10.    Przekazano 1.368 informacji do Urzędu Kontroli Skarbowej o podmiotach (osobach fizycznych) dokonujących czynności cywilnoprawnych (umowy kupna-sprzedaży, darowizny, umowy zamiany itp.) o znacznej wartości lub z dużą częstotliwością.

 

11.  Przekazano jednostkom wywiadu skarbowego 31 informacji wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa karnego skarbowego lub nierzetelność analizowanego oświadczenia majątkowego.

 

12.  Podjęto 8 działań kontrolnych wnioskowanych przez wywiad skarbowy, z czego wszczęto 6 postępowań podatkowych w związku z kontrolami jw.

 

13.  Przesłano 62 informacje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej                             o ujawnionych okolicznościach mogących wskazywać na prowadzenie działań polegających na wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł.

 

14.  Zorganizowano 26 narad rejonowych kierowników komórek kontroli podatkowej.

Na bieżąco doskonalono metody współpracy między działami urzędów skarbowych na odcinku wykorzystania informacji dotyczących podatnika celem poprawy skuteczności kontroli.

 

Dane dotyczące kontroli obrazują tablice nr 6 i 7.

 

 

 

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

Przeprowadzono kontrole kompleksowe w 12 Urzędach Skarbowych tj.: I US Katowice,                   US Mysłowice, US Sosnowiec, II US Bielsko-Biała, US Żory, US Lubliniec, US Cieszyn,               I US Częstochowa, US Chorzów, US Piekary Śląskie, US Siemianowice Śląskie, US Żywiec.

 

Podstawowym celem kontroli było ustalenie stanu agend poszczególnych urzędów skarbowych oraz instruktaż w celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości.

 

Kontrole kompleksowe każdorazowo zakończone były wydaniem zaleceń pokontrolnych, które obejmowały stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia kontrolowanych odcinków pracy urzędów; stan ich realizacji był przedmiotem kontroli sprawdzających.

Wyniki kontroli oraz zalecenia pokontrolne były każdorazowo omawiane na spotkaniach przedstawicieli kierownictwa Izby Skarbowej z kadrą kierowniczą poszczególnych urzędów skarbowych.

 

W celu usprawnienia metod pracy oraz poprawy efektywności działań podległych urzędów skarbowych przygotowano – jak co rocznie - i przekazano wszystkim urzędom skarbowym materiały tematyczne związane z poprawą efektywności pracy.

Opracowano analizę efektów kontroli zwrotów podatku VAT i rodzajów ujawnionych nieprawidłowości. Wyniki analizy przesłano do urzędów skarbowych woj. śląskiego.

 

Przygotowano, opracowano i wdrożono akcję kontroli zwrotów VAT 2004r., w której brali również udział pracownicy UKS w Katowicach.

Przygotowywano analizy i opracowania tematyczne.

 

W ramach współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej dokonano analizy podmiotów gospodarczych wytypowanych przez urzędy skarbowe do kontroli przez UKS na II półrocze 2004r. i I półrocze 2005r.; wyselekcjonowaną liczbę podmiotów (wskazaną przez UKS) przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem do Urzędu Kontroli Skarbowej.

 

Prowadzono i załatwiano na bieżąco sprawy dotyczące donosów, anonimów oraz firm fikcyjnych lub nieistniejących

Rozpatrywano także wnioski o wpis na listę biegłych skarbowych.

Prowadzono sprawy przez Rzecznika dyscyplinarnego tut. Izby.

 

Wojewódzkie Kolegium Skarbowe

 

Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu d/s finansów publicznych  (Dz. U. Nr 137, poz.1302) zwanej dalej ustawą konsolidacyjną, z dniem 1 września 2003r. powołano Wojewódzkie Kolegia Skarbowe w posiedzeniach, którego uczestniczą Wojewoda Śląski, Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego reprezentujący naczelników urzędów skarbowych z obszaru województwa. Stosownie do art.1 ust. 2 ustawy konsolidacyjnej głównym zadaniem Kolegium jest konsolidacja i koordynacja działań w zakresie realizacji na obszarze województwa polityki finansowej państwa, w szczególności polityki celnej, podatkowej i kontrolnej w tym:

 

1)   uzgadnianie działań w zakresie realizacji polityki celnej, podatkowej  i kontrolnej;

2)   koordynacja planów kontroli i ich realizacji, w tym typowanie podmiotów przewidzianych do kontroli;

3)    uzgadnianie trybu i zakresu wymiany informacji do realizacji zadań Kolegium

4)   inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i  celnego.

 

W 2004 roku odbyło się 14 posiedzeń Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe z udziałem Sekretarza Stanu, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Stanisława Steca, które miało miejsce w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym  w Sosnowcu i poświęcone było „Funkcjonowaniu Dużych Urzędów Skarbowych w woj. śląskim i ich problemom”. Na posiedzeniach Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego poza realizacją zadań wynikających z ustawy konsolidacyjnej omawiano również kluczowe problemy regionu, związane z zakresem działania poszczególnych organów, analizę aktywności gospodarczej osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją funkcji fiskalnej urzędów skarbowych  woj. śląskiego w latach 2000-2003, kierunki działań administracji podatkowej i aparatu kontroli skarbowej, analizę środków przeznaczonych na realizację zadań aparatu skarbowo - celnego województwa śląskiego, sprawy związane z trybem przekazywania oświadczeń majątkowych. Regularne posiedzenia Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego pozwoliły na bieżącą wymianę informacji między jednostkami organizacyjnymi, a przy narastających problemach na podejmowanie  kroków do ich rozwiązania.

Na posiedzeniach Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego Członkowie Kolegium na bieżąco dokonywali koordynacji planów kontroli organów skarbowo-celnych ograniczając w ten sposób możliwość jednoczesnego prowadzenia kontroli u tych samych podmiotów.

Praca na forum Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych pozwoliła skonsolidować aparat skarbowo- celny, a udział Wojewody wniósł obiektywną ocenę podejmowanych działań.

 

 

X.    Finanse samorządu terytorialnego.

 

 

1.  W 2004r. wpływy uzyskane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należne gminom i województwom przekazywane były terminowo.

Udziały we wpływach z podatku j.w. przekazano ogółem 2.339 gminom.

 

2.    Generalnie sporządzano i terminowo przekazywano jednostkom samorządowym (gminom) informacje o stanie i terminach realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatku j.w.,                   w 5 przypadkach udziały te zostały przekazane po terminie (dotyczy 1 urzędu skarbowego).

 

3.  Za zgodą zarządów gmin udzielano ulg w spłacie należności.

Z ogólnej liczby złożonych wniosków (1.689) o udzielenie ulgi pozytywnie rozpatrzono 1.002 wnioski, wycofano 151wnioski; nie rozpatrzono 237 wniosków.

 

4.    Zarządom gmin udzielano niezbędnej pomocy przy planowaniu dochodów z podatków i opłat realizowanych na rzecz gmin.

 

5.    Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn stanowiące w całości dochody gmin odprowadzono na rachunek budżetu gminy zgodnie                     z właściwością i w obowiązujących terminach.

 

 

 

 

 

 

XI.   Zadania w zakresie polityki cen.

 

 

W 2004r. ujawniono przypadki stosowania zawyżonych cen; wynikiem przedmiotowych działań było wydanie 8 decyzji o wartości przypisu 7.289,30 zł.

 

W ramach realizacji zadań określonych dla Izby Skarbowej dotyczących bieżącego śledzenia procesów inflacyjnych zbierano za okresy 15-dniowe informacje, które przekazywano w obowiązujących terminach do Ministerstwa Finansów. Informacje te dotyczyły poziomu cen detalicznych wybranych towarów i usług.

 

Załatwiono 24 sprawy cenowe – były to kierowane do Ministerstwa Finansów notowania cenowe – informacje o poziomie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

 

 

XIII.    Zadania w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    Na terenie województwa śląskiego w 2004r. działalność w powyższym zakresie prowadziło łącznie 39 podmiotów gospodarczych. W wyniku przeprowadzonych 3 kontroli nie ujawniono przypadków nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 

2.    W 2004r. nie wystąpiły przypadki skorzystania z zabezpieczeń określonych w art. 38 przedmiotowej ustawy, w przypadkach, gdy podatnicy podatku od gier nie wywiązują się w terminie ze swoich zobowiązań podatkowych.

 

3.    Nie przekazano do Ministerstwa Finansów informacji o postępowaniach w sprawach                    przestępstw lub wykroczeń skarbowych, wszczętych w wyniku zawiadomień przesłanych do urzędów skarbowych przez Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

4.  W ramach sprawowania nadzoru przez Izbę Skarbową nad prawidłowością urządzania gier

rozpatrzono ogółem 17 wniosków dotyczących urządzania loterii promocyjnych.

Udzielono 11 zezwoleń, zatwierdzając jednocześnie regulaminy loterii oraz regulamin działania komisji nadzoru (w 6 przypadkach na wniosek strony postępowanie umorzono).               W 1 przypadku postępowanie umorzone na wniosek strony.

 

W zakresie gier na automatach o niskich wygranych rozpatrzono 19 wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia, z czego udzielono 13 zezwoleń (5 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, 1 – postępowanie umorzone na wniosek strony).

 

W ramach sprawowania nadzoru nad prawidłowością urządzania gier, Izba Skarbowa w 2004r. przeprowadziła 10 kontroli w jednostkach, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie loterii promocyjnych. W 3 przypadkach, w związku z uchybieniami stwierdzonymi w trakcie kontroli, zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe wobec osób nadzorujących przebieg loterii.

Z wykonywanych zadań Izba Skarbowa przesyłała sprawozdania – zgodnie z wytycznymi.

 

 

XIII.  Zadania w zakresie dotacji.

 

 

W 2004r., podobnie jak w 2003r. Izba Skarbowa dokonywała wypłat dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Wypłacono dotacje dla 3 barów mlecznych o wartości 316.000,00 zł.

 

 

XIV.  Monitorowanie pomocy publicznej.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

Udzielanie pomocy publicznej w 2004r. dzieliło się na dwa etapy:

 

Pierwszy -  do dnia akcesji - udzielanie pomocy publicznej odbywało się zgodnie z warunkami określonymi w  ustawie z dnia 27.07.2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 141, poz 1177) oraz w oparciu o akty wykonawcze.

Pomoc publiczna przedsiębiorcom przyznawano w formie:

·      odroczenia terminu płatności

·      rozłożenia na raty płatności podatku

·      rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

·      umorzenie zaległości podatkowej.

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc publiczną (decyzyjną) byli obligowani do przedkładania szeregu informacji poza danymi identyfikacyjnymi, m. in.:

·      wielkość pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech ostatnich lat, poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zgodnie z art. 44 ust. 1 w/w ustawy,

·      przeznaczenie pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca,

·      określenie sekcji Klasyfikacji Działalności, która odpowiada działalności wnioskującego o pomoc przedsiębiorcy,

·      wielkość przedsiębiorcy określona zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.z 1999r. nr 10, poz 1178).

 

Za podstawę do udzielenia pomocy przedsiębiorcy w formie decyzji ulgowej stosowano  przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (art. 48 i 67 oraz art. 48 §3 i art. 67 § 1a).

W okresie do 30.04.2004r. pomoc publiczna decyzyjna była udzielana głównie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności.

 

Drugim etapem udzielania pomocy publicznej w 2004r. był okres przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej spowodowało, iż pomoc udzielana przedsiębiorcom podlega ocenie pod względem zgodności z regułami wspólnego rynku.

W Unii Europejskiej – wszelka pomoc musi być notyfikowana, tzn. Komisja Europejska powinna zostać powiadomiona o zamiarze udzielenia pomocy, a następnie uznać taką pomoc za dopuszczalną w świetle postanowień Unii Europejskiej.

Po akcesji zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej określa ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291).

 

Przedsiębiorcy, którzy zwracali się o udzielanie pomocy publicznej po dniu akcesji byli zobligowani - w oparciu o art. 37 ust. 1,3 i 5 w/w ustawy - do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń i informacji o pomocy jaką otrzymali w ciągu                  3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia.

Należało więc podawać: informację o wysokości otrzymanej przez podatnika w okresie                      3 ostatnich lat pomocy publicznej w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) lub EDN (ekwiwalent dotacji netto) wyliczony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów                      z dnia 11.08.2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

Po dniu akcesji udzielano pomocy publicznej wyłącznie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis. Podstawą do udzielenia pomocy publicznej podobnie jak przed akcesją były również wyżej wymienione artykuły Ordynacji podatkowej.

Szereg decyzji przyznających ulgi podatkowe wydane w 2004r. nie stanowiły pomocy publicznej.

 

1.    Obowiązki w powyższym zakresie wykonywało ogółem 109 pracowników urzędów skarbowych. W trakcie prowadzonych postępowań dokonywano kumulacji pomocy

 

2.    Łączna kwota udzielonej pomocy (w wartości ekwiwalentu EDB) wyniosła              3.433.899.822,70 zł.

Wydano łącznie 5.094 decyzji, które zakwalifikowano jako pomoc publiczną w świetle obowiązujących przepisów ustawowych, w tym:

 

-   odroczenie terminu płatności                              -     203

-   rozłożenie płatności na raty                                -  1.327

-   umorzenie zaległości podatkowych                     -  3.564

 

3.    Zgodnie z nałożonymi przez ustawę obowiązkami sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej  jak również pomocy automatycznej wynikającej wprost z przepisów - były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

4.  Zadania w powyższym zakresie realizowane były w następujących obszarach.

 

A.   Monitorowanie górnictwa i hutnictwa.

 

Monitorowanie górnictwa dotyczyło:

-       stanu finansowego i majątkowego górnictwa,

-       wpływów oraz kształtowania się zaległości podatkowych,

-       wydatkowania środków budżetowych na restrukturyzację,

-       przebiegu restrukturyzacji i oceny zjawisk z nią związanych,

-       oceny prawidłowości działań podejmowanych przez urzędy skarbowe w zakresie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych na podstawie wymienionych ustaw.

 

Monitorowanie hutnictwa prowadzono w zakresie:

-       zaległości, dochodów i działań dyscyplinujących prowadzonych przez urzędy skarbowe,

-       stanu finansowego i kapitałowego.

 

B.       Monitorowanie działań urzędów skarbowych prowadzonych w stosunku do dłużników posiadających zaległości powyżej 100 tys. zł.

 

Monitorowanie zaległości w/w dłużników prowadzono w zakresie:

¨    kształtowania się stanu zaległości podatkowych oraz stanu podatków należnych i wpływów,

¨    podjętych przez urzędy skarbowe działań dot. ściągalności podatków, a w szczególności:

-       prowadzonych działań egzekucyjnych,

-       prowadzonych postępowań karnych skarbowych,

-       informacji nt. posiadanego przez dłużników majątku i dokonanych na nim zabezpieczeń,

¨    dokonania oceny zjawisk oraz prawidłowości działań podejmowanych przez Urzędy Skarbowe w zakresie ściągalności podatków.

 

C.       Uczestnictwo w czynnościach związanych z przekształceniami własnościowymi podmiotów gospodarczych.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych:

¨    opracowywano szczegółowe analizy sytuacji finansowej i przedstawiano opinie dotyczące podmiotów, w których organ założycielski zamierzał wszcząć postępowania naprawcze,

¨    uczestniczono w pracach Zespołów Przygotowawczych powołanych przez organ założycielski w celu likwidacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

D.      Realizacja ustawy z dnia 30.08.2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

 

W roku 2004 Izba Skarbowa poprzez podległe urzędy skarbowe monitorowała przebieg postępowań restrukturyzacyjnych w zakresie realizacji ustawy:

¨    oceny umorzeń postępowań restrukturyzacyjnych z powodu niewykonania warunków restrukturyzacji,

¨    oceny dot. umorzonych zaległości podatkowych.

Monitorowanie wykonywano z wykorzystaniem bieżąco uaktualnianej przez urzędy skarbowe bazy danych prowadzonej w Accesie.

 

Izba Skarbowa na bieżąco sporządzała:

¨    analizy informacyjne i monitorujące na wewnętrzne potrzeby kierownictwa Izby Skarbowej,

¨    comiesięczne sprawozdania dla Ministerstwa Finansów m.in. dotyczące stopnia realizacji wpływów budżetowych z tytułu naliczonej opłaty restrukturyzacyjnej, szczegółowych informacji dot. postępu prac restrukturyzacyjnych, efektów ekonomicznych i pozyskiwania rynku pracy dzięki wdrożeniu restrukturyzacji.

 

E.       Analiza zaległości podatkowych podmiotów „w likwidacji” i „w upadłości”:

 

¨    bieżące nadzorowanie zgłaszanych do Sądów wierzytelności Skarbu Państwa,

¨    sporządzanie kwartalnych analiz zaległości podatkowych podmiotów będących „w likwidacji” i „w upadłości”,

¨    opracowywanie zaleceń dla urzędów skarbowych dotyczące działań zmierzających do zmniejszania zaległości podatkowych.

 

F.        Opinie dot. wniosków podmiotów gospodarczych o pomoc finansową ze środków budżetowych.

 

Zgodnie z przepisami Uchwały nr 29/99 RM z dnia 13.04.1999 r. opracowywanie opinii dot. wniosków w sprawie udzielenia pomocy ze środków budżetowych pochodzących              z przyznanej Rzeczypospolitej Polskiej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy                      i Rozwoju.

Wydając opinię przeprowadzano szczegółowe analizy finansowe jednostek oraz analizy dyscypliny w zakresie regulacji zobowiązań podatkowych.

 

 

XV.   Zadania w zakresie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 

 

Nie wystąpiły.

 

 

XVI.  Sprawy karne skarbowe.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

W 2004 roku kontynuowane były działania mające na celu:

-       poprawę skuteczności działań operacyjnych służb kontroli podatkowej i ukierunkowania ich na wykrywanie przestępstw o dużym stopniu społecznej szkodliwości czynu, narażających na uszczuplenie podatki w dużych kwotach, a zwłaszcza związanych z prowadzeniem nie zarejestrowanej i nie opodatkowanej działalności gospodarczej, a także związanych z deklarowaniem nieprawdziwych danych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego,

-       wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk, przede wszystkim takich jak: nie nadawanie biegu sprawom karnym skarbowym i przewlekłość postępowania (w prowadzonych dochodzeniach skrupulatnie przestrzegano terminów do wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego),

-       realizację wszystkich celów postępowania przygotowawczego określonych w art. 297 kpk (przede wszystkim ustalano, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, następnie zbierano dane o sprawcy oraz dowody jego winy),

-       dokonywanie czynności procesowych zgodnie z przepisami procesowymi zawartymi w kodeksach: karnym skarbowym i postępowania karnego,

-       poprawę skuteczności prowadzonych postępowań poprzez kierowanie wniosków do prokuratora w trybie art. 247 § 1 kpk w związku z art. 113 § 1 kks. o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia podejrzanego (w sprawach o wykroczenia skarbowe kierowano wnioski o przymusowe sprowadzenie podejrzanego bezpośrednio do Policji, a w przypadkach, gdy doręczenie wezwania za pośrednictwem poczty lub funkcjonariusza Urzędu nie było możliwe, zwracano się do Policji z wnioskiem o udzielenie pomocy w dokonaniu czynności procesowej polegającej na doręczeniu wezwania podejrzanemu).

Postępowania karne skarbowe prowadzono z uwzględnieniem zmian w zakresie procedury karnej wprowadzonych obowiązującą od dnia 01.07.2003r. ustawą z dnia 10.01.2003r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17/2003, poz. 155). Podstawowa zmiana związana z nowelizacją procedury karnej wiązała się z koniecznością wszczynania śledztw w sprawach karnych skarbowych, gdy wystąpiły przesłanki do zastosowania tej formy postępowania przygotowawczego.

Do katalogu obligatoryjnych pouczeń włączono pouczenie o prawie do zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, które następuje, odmiennie niż dotychczas, jedynie na wniosek podejrzanego lub obrońcy.

 

1.  W 2004r. skierowano do stanowiska d/s karnych skarbowych 67.997 wniosków o ukaranie, z czego w 49.737 przypadkach postępowanie zakończono.

 

2.  Liczba wymierzonych mandatów karnych – 21.689, w tym mandaty kredytowane – 21.658.

Wartość wymierzonych grzywien – 4.270.426 zł, z czego uiszczono kwotę  3.966.654 zł. Procent ściągalności grzywien w 2004r. wyniósł 93 % (w 2003r. – 95 %).

Średnia kara grzywny oscylowała na poziomie 196,89 zł.

 

3.  W sprawach karnych skarbowych przestrzegano terminów procesowych do wszczęcia i zakończenia postępowania. W 2004r. urzędy skarbowe wszczęły 3.239 dochodzeń karnych skarbowych, z tego o przestępstwa skarbowe 1.822 i o wykroczenia 1.417.

Zakończono 3.964 dochodzenia, z tego w sprawach o przestępstwa skarbowe 1.949 i o wykroczenia 2.015 dochodzeń.

 

4.  W 1.922 przypadkach skierowano do sądu akty oskarżenia, z tego o przestępstwa skarbowe 743 i o wykroczenia 1.179 spraw. Prokurator zatwierdził akt oskarżenia w 148 przypadkach, z tego w sprawach o przestępstwa skarbowe 141 i o wykroczenia 7.

Sąd wyraził zgodę na dobrowolne podanie się odpowiedzialności w 926 sprawach, z tego o przestępstwa skarbowe 897 i o wykroczenia 29.

 

5.  Liczba osób osądzonych w 2004r. – 1.977, z tego za przestępstwa skarbowe 862 i za wykroczenia 1.115. Liczba osób skazanych – 1.755, z tego za przestępstwa skarbowe 792 i za wykroczenia 963.

 

6.  Aplikacje wykorzystywane do obsługi spraw karnych skarbowych to w szczególności: MANDATY i SPRAWY KARNE SKARBOWE.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

7.  Zadania Izby Skarbowej jako organu nadrzędnego nad finansowym organem dochodzenia w rozumieniu §39 art.53 Kodeksu karnego skarbowego realizowano analizując akta:

 

·        664 spraw przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu postanowienia o zawieszeniu, umorzeniu, odmowie wszczęcia dochodzenia,

·        704 spraw, by przygotować projekty postanowień w sprawie przedłużenia dochodzenia na czas oznaczony,

·        30 spraw, w których przygotowano projekty rozstrzygnięć po rozpatrzeniu zażaleń na postanowienia urzędów skarbowych, niezastrzeżonych do kompetencji sądu lub prokuratora.

8.    W 2004r. zorganizowane zostały szkolenia w zakresie spraw karnych skarbowych:

 

-   dla pracowników załatwiających sprawy karne skarbowe w urzędach skarbowych, w których jako wykładowca udział wziął Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach (w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

-   dla kadry kierowniczej Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych.

 

 

XVII.  Rachunkowość podatkowa.

 

 

W 2004r. urzędy skarbowe były zobowiązane, w przypadku zmiany dla podatnika właściwości miejscowej lub właściwości rzeczowej organu podatkowego, wynikającej z odrębnych przepisów, do przekazania dokumentacji dotyczącej kont podatnika, z organu podatkowego właściwego przed zmianą do organu podatkowego właściwego po zmianie w terminie                           1 miesiąca od nastąpienia zmiany lub od dnia, w którym organ podatkowy został powiadomiony o zmianie (§ 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2003r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1827 z późn. zm.).

 

1.  Liczba podatników, których dokumentacja dotycząca kont, w związku ze zmianą właściwości miejscowej lub właściwości rzeczowej organu podatkowego, wynikającej z odrębnych przepisów, została przekazana do organu podatkowego właściwego po zmianie         - 8.091.

 

2.  Liczba dokumentacji jw. przekazana po upływie ustalonego terminu                       1.488

 

 

XVIII. Ewidencja i identyfikacja podatników.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    W minionym roku komórki ewidencyjne w urzędach skarbowych realizowały zadania polegające głównie na:

 

-   przyjmowaniu zgłoszeń identyfikacyjnych, ich weryfikacji,

-   wydawaniu decyzji w sprawie nadania NIP,

-   obsłudze zgłoszeń aktualizacyjnych podatników już posiadających numer identyfikacji podatkowej oraz na aktualizowaniu lokalnych baz danych w systemie POLTAX,

-   usuwaniu niezgodności w lokalnych bazach danych o podatnikach w związku z akcjami Ministerstwa Finansów (weryfikacje).

 

     Ogółem w 2004 r. podatnicy złożyli 1.115.374 formularze aktualizacyjne.

 

2.    Rok 2004 był kolejnym rokiem prac nad tworzeniem Centralnego Rejestru Podatników (CRP), w związku, z czym w urzędach przeprowadzono trzy akcje weryfikacji danych o podatnikach w oparciu o dostarczone z Ministerstwa Finansów Departament Informatyki raporty niezgodności.

Raporty te we wszystkich akcjach łącznie (tj. weryfikacja nr 15, 19 i 21) zawierały informacje o niezgodnościach danych odnośnie ponad 90 tys. podmiotów. Uwagi o przebiegu akcji zostały przekazane do Departamentu Organizacji Skarbowości a zapytania dotyczące funkcjonowania systemu informatycznego urzędy kierowały za pośrednictwem Help Desku.

 

3.    W 2004r. ujawniono 59 podatników posiadających więcej niż jedną decyzję nadającą numer NIP.

 

4.        Łącznie przekazano w ramach obowiązków wynikających z przepisów o właściwości  62.495 informacji INF-1.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

5.    Podstawowym zadaniem realizowanym w 2004r. przez Izbą Skarbową było rozpatrywanie spraw dotyczących podatników posiadających więcej niż jeden numer identyfikacyjny.

 

6.    W okresie sprawozdawczym zakończono 238 spraw wydaniem decyzji stwierdzających nieważności wadliwych decyzji o nadaniu NIP, w tym 1 decyzja w odpowiedzi na odwołanie strony od decyzji urzędu skarbowego oraz 2 decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organ podatkowy wyższego stopnia, zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Ordynacja podatkowa. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przesłano do załatwienia innym izbom skarbowym bądź zakończono w inny sposób 68 spraw.

Ponadto Izba Skarbowa jako organ II instancji rozpatrzyła 1 zażalenie na postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia zgłoszeń aktualizacyjnych.

 

7.    Przekazano do Ministerstwa Finansów propozycje zmian formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w związku z prowadzonymi pracami w tym zakresie.

 

8.    Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników komórek ds. NIP urzędów skarbowych w zakresie niektórych zgłaszanych problemów związanych z realizacją zadań dotyczących problematyki ewidencji i identyfikacji podatników i płatników..

 

 

XIX.  Zadania w zakresie komputeryzacji urzędów skarbowych.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.        Nadzór nad eksploatacją systemu POLTAX:

-         przeprowadzano konfigurowanie i instalację sprzętu komputerowego,

-         prowadzono nadzór nad sprzętem komputerowym, sieciami teledacyjnymi i elementami aktywnymi, konserwacją urządzeń i przekazywaniem sprzętu do naprawy;

-         wykonywano administrowanie systemem POLTAX, na bieżąco są monitorowane dzienniki aplikacji i systemu,

-         wykonywano kopie bezpieczeństwa aplikacji i systemu,

-         obsługiwano wymianę danych do KEP;

-         wykonywano przetwarzanie wynikające z migracji danych do nowych urzędów skarbowych;

-         wspomagano użytkowników systemu w problemach technicznych;

-         rozwiązywano bieżące problemy dotyczące systemu POLTAX i bazy systemowo – sprzętowej;

-         zgłaszano nie rozwiązane problemy do Zespołu Pomocy Informatycznej.

 

2.        Szkolenia w systemie POLTAX:

-         pracownicy brali udział w przeprowadzonych szkoleniach w izbach skarbowych i Departamencie Informatyki;

-         kadra kierownicza i użytkownicy końcowi brali udział w szkoleniach w zakresie procedur funkcjonalnych, organizacyjnych i obsługi kolejnych wydań systemu;

-         uczestniczono w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

 

3.    Eksploatacja systemu POLTAX.

 

3.1  Zgodnie z przekazanymi przez Izbę Skarbową instrukcjami:

-         podsystem Rejestracja realizowano w pełnym zakresie,

-         podsystem Wymiar realizowano zgodnie z wytycznymi, deklaracje i decyzje wprowadzano na bieżąco dla osiągnięcia terminowej i aktualnej sprawozdawczości,

-         podsystemy obsługiwano zgodnie z przesyłanymi instrukcjami,

-         eksploatacja podsystemu POLTAX2B EGAPOLTAX,

-         eksploatacja podsystemu MANDATY,

-         eksploatacja podsystemu KONTROLA,

-         przygotowano do wdrożenia podsystem KONTROLA,

-         na bieżąco uruchamiano skrypty SQL na potrzeby sprawozdawczości,

3.2    Sprawozdania wymagane przez Ministerstwo Finansów wykonywane są terminowo i wysyłane pod wskazane adresy, a także realizowane są wszystkie sprawozdania , które można uzyskać z baz systemu POLTAX.

3.3    Uwagi , błędy i problemy sukcesywnie zgłaszano do Pomocy Informatycznej.

 

4.  Prace realizowane na rzecz POLTAX:

Pracownicy niektórych urzędów brali udział w pracach Departamentu do Spraw Informatyzacji Resortu w zakresie testowania i wdrażania nowych podsystemów.

 

5.  Reprezentowanie użytkowników w realizacji POLTAX:

Pracownicy niektórych urzędów uczestniczyli w pracach Departamentu do Spraw Informatyzacji Resortu, w procedurach określania potrzeb użytkowników i wymagań w stosunku do systemu POLTAX oraz w procedurach odbioru systemu i testach akceptacyjnych (HELPDESK).

 

6. Organizacja pracy.

 

6.1   Wdrażano wytyczne i instrukcje DI w zakresie organizacji pracy, obiegu informacji, wyposażenia stanowisk w celu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji systemu POLTAX.

6.2   Zapewniono bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych ), realizowane są wszystkie zalecenia zawarte w dokumentach dostarczonych z Ministerstwa Finansów.

6.3   Realizowano zadania związane z polityką bezpieczeństwa informacji zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów.

 

 

 

 

 

 

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

W 2004r. zadania określone w przedmiotowych wytycznych realizowano w następujących zakresach:

 

1.    Nadzór nad eksploatacją systemu POLTAX przez komórki informatyczne Izby Skarbowej

 

a)    Zapewnienie prawidłowych warunków technicznych eksploatacji systemu POLTAX przez Izbę Skarbową:

 

-     sprawowano opiekę i nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego w Izbie Skarbowej i Ośrodkach Zamiejscowych oraz podległych urzędach skarbowych,

-     instalowano kolejne wydania systemu i bazy szkoleniowej na serwerach Izby Skarbowej i Ośrodków Zamiejscowych,

-     sprawowano opiekę nad salami szkoleniowymi w Izbie Skarbowej i Ośrodkach Zamiejscowych,

-     przekazywano do urzędów informacje o nowych wydaniach systemu POLTAX i jego podsystemów,

-     w przypadku problemów z dystrybucją poprzez Tivoli dystrybuowano nowe wydania systemu POLTAX i jego podsystemów na urzędy skarbowe za pośrednictwem sieci rozległej WAN na stronie internetowej IS lub na życzenie urzędu na nośniku CD.

W 2004 roku przekazano do instalacji w urzędach:

24 pakiety instalacyjne POLTAX (nowe wydania i patch’e)

6 pakietów instalacyjnych podsystemu MANDATY (nowe wydania i patch’e)

3 pakiety instalacyjne podsystemu KONTROLA (nowe wydania i patch’e)

4 pakiety instalacyjne podsystemu EGAPOLTAX (nowe wydania i patch’e)

11 pakietów instalacyjnych podsystemu CZM.

-        prowadzono nadzór oraz monitorowano wdrażanie nowych wersji aplikacji w podległych urzędach skarbowych.

 

b)    Obsługa zgłoszeń problemów z podległych urzędów skarbowych przez Zespoły Pomocy Informatycznej:

-       w miarę możliwości rozwiązywano zgłaszane przez urzędy skarbowe problemy dotyczące obsługi aplikacji centralnych lub przekazywano je autorom poszczególnych aplikacji (w tym również dotyczące hurtowni danych WHATX),

-       udzielano pomocy oraz konsultacji przy wdrażaniu i eksploatacji poszczególnych systemów informatycznych w urzędach skarbowych.

 

c)    Działania prewencyjne:

-      przekazywano do wszystkich podległych urzędów skarbowych wszystkie dystrybuowane przez Departament do Spraw Informatyzacji Resortu MF problemy wraz z ich rozwiązaniami,

-       w podległych urzędach skarbowych wykonano 444 comiesięczne kontrole realizacji podstawowych zadań komórek informatycznych, w trakcie których odbierano m.in. kopie szyfrowane,

-     przeprowadzono 12 kontroli kompleksowych komórek informatycznych w wybranych urzędach skarbowych,

-     prowadzono bieżącą administrację zasobami serwerów w IS (sporządzanie kopii bezpieczeństwa, ochrona zasobów użytkowników przed niepowołanym dostępem),

-     przeprowadzono wdrożenie nowego systemu antywirusowego oraz wykonywano czynności administracyjne systemem dystrybucji i uaktualniania zabezpieczeń antywirusowych w woj. śląskim.

 

d)    Eksploatacja bazy sprzętowo-systemowej:

-       monitorowano centralne dostawy sprzętu (terminali i serwerów terminali) dla urzędów skarbowych,

-       prowadzono odbiory sprzętu z dostaw MF oraz ich dystrybucję na urzędy skarbowe (terminale graficzne),

-       wykonywano testy sprzętu komputerowego w ramach zakupów realizowanych przez Izbę Skarbową,

-       opiniowano zakupy sprzętu w podległych urzędów skarbowych,

-       przygotowywano specyfikację sprzętu komputerowego do przetargów,

-       prowadzono bieżącą obsługę sprzętu komputerowego użytkowanego w Izbie Skarbowej (konserwacja, rozpoznawanie i usuwanie drobnych awarii) oraz wprowadzano do eksploatacji w IS nowy sprzęt komputerowy,

-       prowadzono bieżącą obsługę użytkowników systemów (pomoc w obsłudze sprzętu, wprowadzanie zmian w konfiguracji, udostępnianie zasobów),

-       monitorowano pracę sprzętu i systemów działających w IS, w przypadku awarii sprzętu prowadzono rozmowy z serwisem,

-       prowadzono stałą administrację systemami zapewniającymi monitorowanie i ochronę antywirusową systemów IS oraz systemami zapewniającymi ochronę sieci i systemów IS przed ingerencją z zewnątrz.

 

e)    Eksploatacja i rozwój sieci:

-     przeprowadzono zmianę struktury zasilania serwerów w serwerownii poprzez instalację UPS w szafach RACK

-     prowadzono prace modernizacyjne struktury sieci LAN w IS poprzez instalację nowych urządzeń sieciowych oraz konfigurację połączeń

-     ustalano założenia okablowania strukturalnego

-       prowadzono prace związane z eksploatacją i rozwojem sieci rozległej WAN, m.in.:

Ø        sprawowano ciągły nadzór i monitorowanie pracy 40 routerów,

Ø        wprowadzano zmiany w konfiguracji routerów umożliwiające wdrażanie usług sieciowych związanych z centralną dystrybucją oprogramowania,

Ø        administrowano kontami pocztowymi w domenie sl.mofnet.gov.pl

Ø        monitorowano pracę i obciążenia sieci WAN w woj. śląskim

-       nadzorowano obsługę sieci WAN na obszarze całego województwa

-     kontynuowano prace w kierunku rozszerzenia rozwiązań serwerocentrycznych.

 

f)        Kontrola eksploatacji systemu POLTAX:

-     prowadzono nadzór nad wdrożeniem w urzędach nowych aplikacji: CZM – Czynności Majątkowe, KCIK, VIES oraz Serce,

-     nadzorowano eksploatację systemu POLTAX w urzędach skarbowych.

 

2.    Eksploatacja systemu POLTAX przez pracowników merytorycznych urzędów skarbowych

 

-       nadzorowano eksploatację systemu POLTAX w zakresie poszczególnych podsystemów zgodnie z przekazywanymi do urzędów skarbowych instrukcjami dot. wdrażania i eksploatacji

-       monitorowano realizację wymaganych przez MF sprawozdań możliwych do uzyskania z bazy danych POLTAX

-       zgłaszano do pomocy informatycznej uwagi dotyczące działania zakresu funkcjonalnego i ewentualnych modyfikacji systemu POLTAX.

 

3.    Prace realizowane w izbie i urzędach skarbowych na rzecz informatyzacji resortu


I. Hurtownia danych WHTAX

 

a)    Prace mające na celu utrzymanie i eksploatację hurtowni danych WHTAX. Na koniec 2004 roku system obejmował:

-     pobieranie danych z 400 urzędów skarbowych w kraju

-     gromadzenie ich na serwerze centralnym

-     czyszczenie i przeprowadzenie odpowiednich transformacji

-     załadowanie danych do bazy WHTAX

-     udostępnienie i oznaczenie ładowania w narzędziach użytkownika końcowego:

Oracle Discoverer

Strona internetowa WHTAX

-       udostępnienie danych w formie tzw. predefiniowanych raportów (kilkaset sparametryzowanych raportów na poziomie wszystkich szczebli resortu).

b)   Zasilanie hurtowni:

-   wykonywano z odpowiednią częstotliwością wszystkie podstawowe czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją hurtowni WHTAX:

hurtownię tematyczną RB – zasilano codziennie

hurtownię tematyczną EGA-SPRAW - zasilano raz na miesiąc

hurtownię tematyczną ZALEGŁOŚCI - zasilano raz na miesiąc

hurtownię tematyczną ZALEGA - zasilano raz na miesiąc

hurtownię tematyczną CIT - zasilano raz rocznie

-     przeprowadzano (wielokrotne) ponowne pobrania i zasilania hurtowni WHTAX w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w analizowanych danych przez tzw. departamenty merytoryczne (ostatnio ZALEGŁOSCI za lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

 

c)    Dostęp do hurtowni:

-     realizowano na bieżąco utrzymanie systemu dostępu dla uprawnionych użytkowników do informacji zgromadzonych w hurtowniach danych wykonanych w ramach projektów informatycznych realizowanych w Izbie Skarbowej w Katowicach, aktualizowano odpowiednie instrukcje i oprogramowanie o nazwie KREATOR_FORMULARZY przeznaczone do tworzenia dokumentów zawierających przydział uprawnień do korzystania z hurtowni WHTAX oraz analizowano i realizowano wnioski - rejestrowano formularze zgłoszeniowe, aktualizacyjne i formularze rezygnacji z dostępu do danych.

-       utrzymywano serwis internetowy hurtowni WHTAX i programu RATY (raporty.sl.mofnet.gov.pl). Serwis oprócz dostępu do danych (link raporty www) zawiera na bieżąco redagowane aktualności, dokumentacje, opisy, instrukcje, wyjaśnienia, Help Deski, zestawy dystrybucyjne, formularze POLTAX, dokumenty i komunikaty Departamentu Systemu Podatkowego, skrypty pomocnicze, zestawy dystrybucyjne, kontakty, struktury tabel technicznych itp.

-       analizowano wnioski o przygotowanie nowych raportów umożliwiających dostęp do informacji gromadzonych w hurtowniach danych WHTAX i po stwierdzeniu zasadności wniosków realizacja tychże raportów lub dokonanie zmian w już istniejących

-       przeprowadzano prezentacje hurtowni WHTAX

-       przekazywano dane zasilające system „pharowski” SINDBAD (specjalny użytkownik, konsultacje i wyjaśnienia dla firmy COMARCH) oraz do Głównego Urzędu Statystycznego

-       udostępniano raporty dedykowane dla Departamentu Kontroli Skarbowej i UKS-ów.

 

d)   Zasoby hurtowni:

-       przygotowywano odpowiedzi na pytania ad-hoc do hurtowni pochodzące od kierownictwa resortu.

-       raportowano przebieg prac projektowych, przygotowano opisy i dokumentacje związane z raportami i funkcjonowaniem hurtowni i sprawozdawczości.

-       administrowano narzędziami użytkownika końcowego (warstwa użytkownika końcowego EUL w Oracle Discowerer) oraz bazami danych hurtowni WHTAX i RB

-       współpracowano z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie sieci POLFIN, aktualizowano dane słownikowe w hurtowniach, obsługiwano wszelkie zmiany wynikające ze zmian prawnych lub potrzeb sprawozdawczych Ministerstwa Finansów (analiza, projektowanie, aktualizacja i/lub budowa aplikacji, testy i wdrażanie)

-       wspólnie z przedstawicielami Departamentu Systemu Podatkowego prowadzono i organizowano narady służb sprawozdawczych ze wszystkich izb skarbowych, a następnie realizowano przyjęte postanowienia; prowadzono bezpośrednią współpracę z zaangażowanymi osobami ze wszystkich izb skarbowych

-       prowadzono prace ukierunkowane na poprawienie jakości danych przekazywanych z urzędów skarbowych do hurtowni oraz na koordynację hurtowni WHTAX z innymi projektami informatycznymi zlecanymi przez MF

-       współpracowano z departamentami: SP, BP, PB, PF, KS,ST i DI MF oraz z zespołami projektowymi realizującymi projekty PHARE w MF. Do współpracy Zespół zobowiązują odpowiednie decyzje Ministra MF.

 

II. System Monitorowania Prawa Podatkowego

 

-       w ramach realizowanych prac na rzecz informatyzacji resortu prowadzono prace związane z tworzeniem, rozwojem i konserwacją oprogramowania SMPP

-       prowadzono bieżący nadzór i opiekę nad eksploatacją systemu.

 

4.    Organizacja pracy

 

-         administrowano kontami pocztowymi użytkowników w IS, wykonano zmianę konfiguracji serwera poczty wewnętrznej

-         administrowano dostępem do Internetu

-         konsultowano z pracownikami Wydz. Nadzoru dokument ujednolicający obieg dokumentów

-         uczestniczono w pracach zespołów ds. mierników do oceny pracy urzędów skarbowych oraz przy opracowywaniu procedury obsługi zaświadczeń w urzędzie skarbowym przy wykorzystaniu istniejących aplikacji.

 

5.    Zadania inne

 

a)    Obsługa stron izby skarbowej i urzędów skarbowych:

-       tworzono, administrowano i aktualizowano stronę intranetową Izby Skarbowej INTRANET

-       tworzono, administrowano i aktualizowano strony internetowe: Głównego Serwisu Informacyjnego oraz Biuletynu Informacji Publicznych Izby Skarbowej w Katowicach

-       współpracowano z UKS Katowice w zakresie umieszczania ich zamówień publicznych na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach

-       współpracowano z innymi komórkami merytorycznymi w zakresie aktualizacji informacji publikowanej na stronach internetowych Izby Skarbowej w Katowicach oraz urzędów skarbowych woj. śląskiego

-       tworzono, administrowano i aktualizowano strony internetowe Biuletynu Informacji Publicznych urzędów skarbowych woj. śląskiego

 

b)    Obsługa stron zawierających interpretacje prawa podatkowego:

-       w Ośrodku Zamiejscowym w Częstochowie prowadzono opiekę nad merytoryczną zawartością strony internetowej INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO oraz dokonywano archiwizacji informacji,

-       w związku z wejściem w życie art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa współpracowano z Ośrodkiem Zamiejscowym w Bielsku-Białej w celu usprawnienia udostępniania interpretacji na stronach www, a następnie zamieszczania tychże interpretacji na stronach www Ministerstwa Finansów

 

c)    Współpraca z komórkami merytorycznymi IS w ramach realizacji bieżących zadań Izby Skarbowej i urzędów skarbowych:

-        tworzono skrypty SQL dla potrzeb sprawozdawczości w izbie i urzędach skarbowych służące do pobierania danych do WKS, typowania podmiotów do kontroli, pobierania danych do mierników, rozliczenia akcji zeznań rocznych oraz protokołu elektronicznego

-        utworzono aplikację Baza Wiedzy dla Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr

-        współdziałano z poszczególnymi komórkami w Izbie Skarbowej i Ośrodkach Zamiejscowych przy: sporządzaniu okresowych analiz, sprawozdań z realizacji wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych

-                                       uczestniczono w pracach zespołu ds. analizy ryzyka.

 

6.  Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych

 

a)    pracownicy Wydziału Informatyki prowadzili w roku 2004 szkolenia dla pracowników izby skarbowej i urzędów skarbowych z zakresu następujących aplikacji:

Czynności Majątkowe – przeszkolono 315 osób

Serce – przeszkolono 37 osób

EgaPoltax – przeszkolono 402 osoby

KONTROLA – przeszkolono 53 osoby

Mandaty – przeszkolono 26 osób

POLTAX – przeszkolono 59 osób

POLTAX2b – przeszkolono 10 osób

VIES – przeszkolono 600 osób

SMPP - przeszkolono 162 osoby

Excel – przeszkolono 12 osób.

Ponadto przeprowadzono szkolenia z aplikacji Open Office oraz z hurtowni danych WHTAX z wykorzystaniem Oracle Discoverer.

Łącznie w roku 2004 przeszkolono 1926 osób.

b)   w ramach podnoszenia umiejętności i doskonalenia zawodowego pracownicy Wydziału Informatyki oraz komórek informatycznych urzędów skarbowych uczestniczyli w szkoleniach obejmujących:

-       administrację bazą danych Oracle 9i – 3 osoby

-       wprowadzenie do PL/SQL 9i – 5 osób

-       tworzenie zapytań i raportów w Oracle AS Discoverer 10g – 6 osób

-       podstawy XML dla programistów – 2 osoby.

 

 

XX.   Sprawy organizacyjne.

 

 

1.        Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej mających poprawić efektywność wykonywania zadań:

-       Zarządzenie Nr 3/04 z 30 stycznia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, (całkowita zmiana w stosunku do poprzednio obowiązującego Zarządzenia Nr 7/02 z 27.03.2002 r.),

-       w trakcie roku dokonano zmian w zarządzeniu Nr 3/04:

ð   Zarządzenie Nr 12/04 z 29.04.2004 r. w sprawie elektronicznego systemu Rejestracji Czasu Pracy,

ð   Zarządzenie Nr 32/04 z 30.09.2004 r. – częściowa zmiana struktury i podporządkowania komórek organizacyjnych,

 

2.        Inne zadania:

ð   powołano Zespół ds. oceny ryzyka zewnętrznego wraz z wojewódzkim koordynatorem ds. zarządzania ryzykiem zewnętrznym – Zarządzenie Nr 29/04 z 05.08.2004 r.,

ð   znowelizowano skład Komisji ds. opisu stanowisk pracy (powołanej Zarządzeniem      Nr 13/02 z 11.06.2002 r.) i doprecyzowano zadania Komisji – Zarządzenie Nr 19/04 z 18.05.2004 r. i Zarządzenie Nr 41/04 z 14.12.2004 r.

 

3.        Inne sprawy organizacyjne:

-       rozpoczęły funkcjonowanie dwa nowe urzędy skarbowe, powołane od 01.01.2004 r. przez Ministra Finansów:

ð   Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu,

ð   Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej.

-       w ramach „programu oszczędnościowego”:

ð   ograniczono liczbę służbowych telefonów komórkowych,

ð   ograniczono limity kwotowe na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych,

ð   wprowadzono limity kilometrów dla służbowych pojazdów.

 

 

XXI.   Sprawy zatrudnieniowo – wynagrodzeniowe.

 

 

1.    Limit zatrudnienia w urzędach skarbowych w 2004r. wynosił 4.814 etatów (z tego 4.755 etatów w korpusie służby cywilnej i 59 etatów pozostali pracownicy) natomiast wykonanie etatów na koniec 2004r. wyniosło 4.804 etatów (4.743 etatów korpus służby cywilnej i 61 etaty pozostali pracownicy).

Limit zatrudnienia w Izbie Skarbowej na koniec 2004r. wynosił 450 etatów (z tego 434 etaty korpus służby cywilnej i 16 etatów pozostali pracownicy).

Wykonanie na dzień 31.12.2004r. 439 etatów (w tym 424 etaty - korpus służby cywilnej i 15 etatów - pozostali pracownicy).

 

 

XXII. Sprawy kadrowe i szkolenia.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.    W urzędach przestrzegano przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z wytycznymi pobrano oświadczenia o stanie majątkowym od osób, których to dotyczy.

 

Zgodnie z art. 8b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, pracownicy urzędu skarbowego, będący pracownikami służby cywilnej, corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składają oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem – kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku  podatkowym i jego korekt.

 

2.        Przestrzegano postanowień art. 71 ustawy o służbie cywilnej mówiących o nie zatrudnianiu w tym samym urzędzie na stanowiskach podległych służbowo małżonków oraz osób spokrewnionych pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia.

 

3.        Przy przyjmowaniu nowych pracowników bezwzględnie przestrzegano procedur określonych ustawą o służbie cywilnej, a propozycje zatrudnienia kieruje się przede wszystkim do osób posiadających właściwe przygotowanie merytoryczne na proponowanym stanowisku pracy.

Nabór pracowników do służby cywilnej był otwarty i konkurencyjny. W ramach realizacji polityki kadrowej przy zatrudnianiu nowych pracowników przestrzegano zasady publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w „Biuletynie Służby Cywilnej”.

 

Na koniec 2004r. wskaźnik osób z wyższym wykształceniem wyniósł w urzędach skarbowych 61% (w 2003r. – 56%).

 

Przy przyjmowaniu do pracy zachowane są obowiązujące uregulowania a w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy zawiera się umowę o pracę na czas określony, w czasie trwania umowy osoby te kieruje się do odbycia służby przygotowawczej.                      Na bieżąco dokonuje się aktualizacji opisu stanowisk pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem niezwłocznie wydawane jest świadectwo pracy, gdy stosunek pracy następuje w trybie art. 53 ustawy o służbie cywilnej nie jest zawierana umowa o pracę jak również nie wydaje się świadectwa pracy.

 

4.        Z pracownikami przeniesionymi w ramach służby cywilnej z innego urzędu, nie zawiera się umów o pracę, a jedynie (w nawiązaniu do zawartej umowy o pracę w urzędzie, z którego członek korpusu został przeniesiony oraz pisma w sprawie przeniesienia) określa się stanowisko, komórkę organizacyjną i wysokość wynagrodzenia.

 

5.        W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników bezwzględnie stosuje się wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

 

6.        Zgodnie z art.72 ust.1 ustawy o służbie cywilnej z dnia 18.12.1998 r. każde dodatkowe zatrudnienie członka korpusu służby cywilnej jest uzgadniane z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

 

7.    Przedmiotem stałego nadzoru jest przestrzeganie przez członków korpusu służby cywilnej, przy wypełnianiu swoich obowiązków służbowych, postanowień Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.10.2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

 

8.    W ramach realizacji polityki kadrowej przestrzega się zasady kierowania na emeryturę pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne.

 

9.    W 2004r. w urzędach skarbowych przeprowadzono ogółem 2.043 szkolenia wewnętrzne, w których brali udział pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów skarbowych.

Szkolenia obejmowały tematykę związaną z podatkiem od towarów i usług (738 szkoleń), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (784 szkolenia), podatkiem dochodowym od osób prawnych (262 szkolenia), podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, opłatą skarbową (259 szkoleń).

W szkoleniach brało udział 2.546 pracowników urzędów skarbowych.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

Polityka kadrowa Izby Skarbowej

 

W 2004r. nabór do służby cywilnej był otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy ogłaszane były w „Biuletynie Służby Cywilnej”. Naboru dokonywano poprzez wnikliwą selekcję ofert, rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdziany wiedzy. W tym celu zarówno w Izbie Skarbowej jak i urzędach skarbowych powołane zostały specjalne Komisje.

  

Polityka kadrowa zmierza do zatrudniania doświadczonych osób wywodzących się ze skarbowości oraz posiadających dodatkowe umiejętności, studia podyplomowe, aplikacje administracyjne, prokuratorskie, sądowe, kursy specjalistyczne i inne.

Preferowane jest wyższe wykształcenie prawnicze i ekonomiczne oraz znajomość języków obcych.

Na koniec 2004r. wskaźnik osób z wyższym wykształceniem w Izbie Skarbowej wyniósł 83% ( w roku ubiegłym 80%).

            

Ponadto przestrzegano przepisów ustawy z dnia 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z wytycznymi pobierano od osób wymienionych w ustawie oświadczenia o stanie majątkowym.

          Zgodnie z art. 8b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, pracownicy służby cywilnej składali do dnia 15.05.2004r. oświadczenia o stanie majątkowym wraz z kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Co roku do dnia 31.03. wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedniego urzędnicy służby cywilnej złożyli oświadczenia o stanie majątkowym.  

Podjęcie przez pracownika dodatkowego zatrudnienia poprzedzane było zgodą Dyrektora Izby lub Naczelnika Urzędu Skarbowego.

            

Przestrzegano również postanowienia art.71 ustawy o służbie cywilnej, odnośnie zakazu zatrudniania na stanowiskach podległych służbowo małżonków oraz osób spokrewnionych pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

            

W ramach realizacji polityki kadrowej pracownicy, którzy nabyli uprawnienia kierowani byli na zaopatrzenia emerytalne.

 

 

Szkolenia kadr – formy, organizacja

 

1.        Organizacją szkoleń i kursów o tematyce podatkowej, z zakresu służby przygotowawczej, informatycznych, językowych, studiów podyplomowych i innych 2004r. zajmował się Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie

W roku 2004 r. przeszkolił 10 973 członków służby cywilnej, w tym 193 osoby z Izby Skarbowej w Katowicach (bez grup językowych).

 

W roku 2004 na Studiach Podyplomowych organizowanych przy współpracy z Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach przeszkolono łącznie 174 osoby,  tym 7 pracowników Izby Skarbowej w Katowicach.

 

2.    Kursy językowe prowadzone jako Studium językowe organizowane były także przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie.

W 2004 roku pracownicy Izby Skarbowej i urzędów skarbowych uczestniczyli w kursach języka rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Przeszkolonych zostało 886 pracowników Izby i Urzędów Skarbowych, w tym z Izby 78.

 

3.    Pracownicy Izby Skarbowej i urzędów skarbowych uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez resortowe ośrodki szkoleniowe oraz firmy szkoleniowo-usługowe. Łącznie przeszkolono 518 członków służby cywilnej, w tym 157 z Izby Skarbowej.

 

 

Działalność socjalna

 

W 2004 roku na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Izba Skarbowa w Katowicach posiadała łącznie    377.686,99 zł /odpis na rok wynosił   315.000,00 zł/.

 

Wyżej wymienione środki w ciągu całego roku wydatkowano – zgodnie z "Regulaminem ZFŚS Izby Skarbowej w Katowicach" - na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi dla pracowników i byłych pracowników, pomoc finansową dla pracowników, paczki okolicznościowe dla dzieci oraz działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną.

 

Dnia 4 września 2004 r. zorganizowana została VIII Spartakiada Skarbowców woj. śląskiego na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, w której udział wzięli pracownicy Izby Skarbowej, ośrodków zamiejscowych I.S. i urzędów skarbowych woj. śląskiego, UKS Katowice, Izby Celnej w Katowicach oraz ROKK w Będzinie wraz z rodzinami – łącznie 2.650 osób.

 

 

XXIII.    Gospodarka własna oraz zadania inwestycyjne i remontowe.

 

 

W 2004r. zadania realizowane były zgodnie z zasadami racjonalności i celowości wydatkowania środków finansowych oraz z obowiązującymi przepisami, w tym głównie ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo budowlane, a także wytycznych Ministra Finansów.

 

1.        Kontynuowano porządkowanie stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez jednostki skarbowe.

 

2.        Wykonano raport o stanie techniczno – lokalowym jednostek skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Katowicach i przekazano go do Departament Budżetu Resoru i Spraw Majątkowych w Ministerstwie Finansów (pismo nr WO-011/2/04/W wraz z załączonym arkuszem kalkulacyjnym z lutego 2004 roku).

 

3.        Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem środki finansowe na zadania inwestycyjne i remontowe.

 

4.        Wykonano zestawienie dotyczące najpilniejszych zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów w latach 2005 r – 2009 r., i przekazano je do Departament Budżetu Resoru i Spraw Majątkowych w Ministerstwie Finansów (pismo nr PN I/2-201/43/04 wraz z załączonym arkuszem kalkulacyjnym z czerwca 2004 roku).

 

 

XXIV.   Zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego.

 

 

W 2004r. zadania w powyższym zakresie realizował Referat Audytu Wewnętrznego - od 01.10.2004r. Samodzielny Referat Audytu Wewnętrznego bezpośrednio podlegający Dyrektorowi Izby Skarbowej - który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych przez komórkę audytu zadań.

 

Audyt wewnętrzny prowadzony był w oparciu o plan roczny przedstawiony Dyrektorowi Izby Skarbowej oraz Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego do dnia 31.10.2003r.  

W związku ze zmianą czynników organizacyjnych, w oparciu o które plan został sporządzony (dostępne zasoby ludzkie, potrzeby w zakresie szkolenia audytorów oraz wyniki oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie audytu wewnętrznego przeprowadzonej przez pracowników Ministerstwa Finansów) dokonano korekty planu powiadamiając o tym Dyrektora Izby Skarbowej oraz Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.

 

Audytorzy zatrudnieni w Izbie Skarbowej zrealizowali zadania audytowe w Urzędach Skarbowych w następujących tematach:

1)      Protokół z kontroli jako dowód w postępowaniu podatkowym – 3 zadania,

2)      Efektywność pracy komórek organizacyjnych urzędu skarbowego odpowiedzialnych za wydawanie decyzji wymiarowych – 4 zadania,

3)      Informacja i komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w urzędzie skarbowym – 3 zadania.

Łącznie w 2004r. przeprowadzono 10 audytów, którymi objęto 19 komórek organizacyjnych w czterech urzędach skarbowych.

 

Uwagi oraz wnioski prezentowane w sprawozdaniach dla Naczelników Urzędów Skarbowych dotyczyły m.in. usprawnienia w zakresie terminowości wszczynania i prowadzenia postępowania podatkowego, przestrzegania procedury postępowania podatkowego wynikającej z przepisów Ordynacji podatkowej oraz przyjętych regulacji wewnętrznych, kontroli wymogów formalnych składanych wniosków. Każdorazowo Naczelnik Urzędu Skarbowego informował audytora o podjętych działaniach usprawnienia funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych sporządzono i przedstawiono Dyrektorowi Izby Skarbowej oraz Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego  sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2003 do końca marca 2004r.  

Plan na 2005r. opracowano na podstawie analizy ryzyka uwzględniającej informacje Kierownictwa Izby oraz Naczelników Urzędów Skarbowych o podstawowych ryzykach w komórkach organizacyjnych izby oraz urzędów skarbowych wraz z oceną ich istotności.              Plan przedstawiono Dyrektorowi Izby Skarbowej, Naczelnikom tych Urzędów Skarbowych, które przewidziano w planie oraz Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.

 

Wymóg stałego dokształcania realizowano poprzez uczestnictwo audytorów w szkoleniach prowadzonych w Regionalnym Ośrodku Szkolenia Kadr w Będzinie, wyjazdowych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz poprzez szkolenia wewnętrzne.

 

W komórce audytu wewnętrznego wg stanu na 1 stycznia 2005 na stanowisku audytora są zatrudnione wyłącznie osoby, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin na audytora wewnętrznego.

 

 

XXV.    Zadania w zakresie wewnętrznej kontroli resortowej.

 

 

Kontrola wewnętrzna Izby Skarbowej w Katowicach przeprowadziła w 2004r. kontrole planowane, wynikające z planu kontroli na 2004r. oraz kontrole doraźne, przy uwzględnieniu wniosków kierownictwa Izby Skarbowej i na podstawie sygnałów wynikających ze skarg i doniesień podatników i pracowników organów podatkowych I instancji.

 

Kontrole planowane

 

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kontrole dotyczące następujących zakresów tematycznych:

 

1/    dodatkowe zatrudnienie podejmowane przez pracowników Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych w roku 2003 za zgodą kierowników jednostek (art. 72 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej),

2/    kontrola stanu akt przekazanych z dniem 01.09.2003r. przez Urzędy Skarbowe do Urzędów Celnych w związku ze zmianą właściwości w zakresie podatku VAT od towarów z importu,

3/    badanie przyczyn zajęć wynagrodzeń pracowników Izby Skarbowej przez komorników sądowych pod kątem etyki wg stanu na dzień 31 marca 2004r.

4/    terminowość załatwianych spraw – w wybranych urzędach skarbowych,

5/    załatwianie skarg i wniosków:

  a/ w wybranych urzędach skarbowych,

  b/ w Izbie Skarbowej,

6/    organizacja i działanie biblioteki i archiwum w Izbie Skarbowej,

7/    przyczyny i krotność uchylenia decyzji wydanych przez organy I instancji w postępowaniu odwoławczym w zakresie:

 

a/  podatku dochodowego od osób prawnych w okresie od 1999r do 30.06.2004r.- Wydział PBI Izby Skarbowej,

b/  podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1999r. do 30.06.2004r. -Wydziały PBII Izby Skarbowej,

c/  podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1999r. do 30.06.2004r. – Wydział PBIII tut. Izby Skarbowej,

d/  podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie od 1999r. do 30.06.2004r. – Oddział PBIV Izby Skarbowej,

e/  restrukturyzacji niektórych zobowiązań publicznoprawnych od przedsiębiorców za rok 2003 – Oddział PNIV/1 Izby Skarbowej ,

 

8/    wykonanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień w zakresie organizacji i działania biblioteki oraz archiwum w Urzędzie Skarbowym w Kłobucku i Jaworznie (rekontrola),

9/    wykonanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień w zakresie organizacji i działania archiwum w Izbie Skarbowej (rekontrola),

10/  wykonanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień w zakresie rejestracji skarg i wniosków w Izbie Skarbowej (rekontrola),

11/    kontrola przeprowadzania przez komórki orzecznictwa analizy przyczyn uchylania decyzji przez WSA i NSA oraz analiza przyczyn wypłacania odsetek i odszkodowań w 2004r. (Izba Skarbowa w Katowicach i OZ w Częstochowie i Bielsku -Białej).

 

Ogółem przeprowadzono 26 kontroli w wybranych urzędach skarbowych i Izbie Skarbowej; jednocześnie zakończono w 2004r. 3 postępowania kontrolne, które wszczęto w 2003r.

 

 

Kontrole doraźne

 

W okresie sprawozdawczym komórka kontroli wewnętrznej przeprowadziła 28 kontroli doraźnych, z czego:

 

a/    6 kontroli przeprowadzonych zostało na wniosek Dyrektora Izby, w tym:

 

- 5 kontroli w komórkach Izby Skarbowej w zakresie wykonywania obowiązujących zarządzeń wewnętrznych, wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych do 30 czerwca 2004r.

- 1 kontrola w Izbie Skarbowej w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania wydawanych i zdawanych bloczków mandatowych,

 

b/    pozostałe 22 kontrole doraźne przeprowadzono w związku z zasadnością dokonania czynności kontrolno-wyjaśniających w zakresie poszczególnych kwestii, wynikających z rozpatrywanych skarg i doniesień.

 

 

 

 

 

XXVI.   Zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

1.      Ilość załatwionych skarg i wniosków.

 

W 2004 roku do Izby Skarbowej w Katowicach, 2 Ośrodków Zamiejscowych i 37 podległych urzędów skarbowych wpłynęło ogółem 397 skarg i wniosków, z czego 174 spraw do Izby Skarbowej w Katowicach (w tym Ośrodków Zamiejscowych) a 223 do urzędów skarbowych.

W porównaniu do roku 2003 (352 sprawy) nastąpił niewielki wzrost ilości załatwionych skarg i wniosków tj. o 45 spraw (o 12 %).

 

Z ogólnej ilości spraw ( 397 ) załatwiono we własnym zakresie 328, a przekazano według właściwości 69 spraw, z czego Izba Skarbowa w Katowicach (w tym Ośrodki Zamiejscowe ) przekazała 12 spraw, a urzędy skarbowe 57 spraw.

 

Ze 162 spraw załatwionych we własnym zakresie przez Izbę Skarbową w Katowicach (w tym Ośrodki Zamiejscowe) rozpatrzono:

 

-      25 spraw pozytywnie,

-      123 sprawy w sposób negatywny,

-      14 spraw w sposób inny.

 

Ze 166 spraw załatwionych we własnym zakresie przez urzędy skarbowe woj. śląskiego rozpatrzono:

 

-      48 spraw pozytywnie,

-      81 spraw negatywnie,

-      37 spraw w sposób inny.

 

 

Doniesienia

 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 18 doniesień na pracowników organów podatkowych I instancji, które załatwiono we własnym zakresie.

 

Z 18 załatwionych spraw :

 

-       2 sprawy uznano za zasadne – dot. braku kompetencji kierownika do prowadzenia działu egzekucji urzędu skarbowego, nieprawidłowe zatrudnienie pracownika bez wymaganego ogłoszenia w Biuletynie  Służby Cywilnej, co stanowi      11,1 %,

-       16 spraw uznano za bezzasadne, co stanowi 88,9 %.

 

Tematyka rozpatrywanych doniesień dotyczyła głównie naruszenia zasad etyki zawodowej (korupcja, rzekome ustawianie sprzedaży egzekucyjnej, dokonywanie wcześniejszych zwrotów podatku VAT za korzyści majątkowe, molestowanie).

 

 

XXVII.         Ochrony informacji niejawnych oraz ochrona osób i mienia.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

1.  W zakresie ochrony informacji niejawnych:

-       kontynuowano proces wdrażania zapisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych i znowelizowanych do niej aktów wykonawczych i aktów resortowych,

-       przestrzegano przepisów ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych,

-       prowadzono szkolenie pracowników, z zakresu ochrony tajemnicy służbowej, skarbowej oraz ochrony danych osobowych.

 

2.    W zakresie ochrony osób i mienia

- realizując postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia Naczelnicy Urzędów Skarbowych na bieżąco nadzorowali i zatwierdzali nakreślone plany ochrony.

 

3.    W zakresie ochrony przeciwpożarowej

-       utrzymywano prawidłowy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego,

-       przestrzegano przepisów w powyższym zakresie.

 

Wszyscy pracownicy zostali zaznajomieni z obowiązkami i zadaniami w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku pożaru (oświadczenia przekazano do akt osobowych).

 

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

ABI .

 

Przetwarzanie danych osobowych w Izbie Skarbowej w Katowicach odbywa się według zasad określonych w:

 

-   ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

 

-   rozporządzeniu MSWiA z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowym rozporządzeniem - nowe przepisy dostosowane do wymogów UE weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. - dostosowano dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych do obowiązujących przepisów.

 

Opracowano dokumenty "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" oraz szczegółowe procedury dla użytkowników przetwarzających dane osobowe.

 

Przeszkolono pracowników w zakresie polityki bezpieczeństwa i zasad ochrony danych osobowych.

 

Sporządzono i przesłano do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosek aktualizacyjny dotyczący zarejestrowanego zbioru danych osobowych.

 

Organizowano spotkania konsultacyjne z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji z urzędów skarbowych celem ujednolicenia tworzonych dokumentów dotyczących polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Ochrona Informacji Niejawnych

 

Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych realizowane były zgodnie z wytycznymi:

 

-   ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych,

 

-   zarządzeniem nr 2 Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie stosowania szczególnych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

 

W 2004r. prowadzone były zwykłe postępowania sprawdzające w zakresie dopuszczenia do tajemnicy służbowej pracowników Izby Skarbowej.

 

Przeprowadzono kontrole ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Izbie Skarbowej w Katowicach i Ośrodkach Zamiejscowych: Bielsku-Białej i Częstochowie.

Przejęto prowadzenie Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych dla wszystkich komórek organizacyjnych Izby Skarbowej.

Przeprowadzono kontrole organizacji ochrony tajemnicy służbowej i skarbowej w 12 urzędach skarbowych woj. śląskiego - udzielając na miejscu instruktażu w przypadku stwierdzenia uchybień.

 

 

Ochrona mienia i przeciwpożarowa

 

Zadania w zakresie ochrony osób i mienia realizowano zgodnie z:

 

-   ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia,

 

-   opracowanym Planem Ochrony Izby Skarbowej w Katowicach,

 

-   decyzją nr 15/IN Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad ochrony osób (pracowników), obiektów i mienia w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych resortu finansów.

 

W czasie prowadzonych 12 kontroli kompleksowych w urzędach skarbowych zwracano głównie uwagę na ponoszone koszty na ochronę fizyczną oraz konwojowanie wartości pieniężnych przez te urzędy.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz wynikającymi z niej aktami wykonawczymi.

Sprzęt gaśniczy tak w Izbie Skarbowej jak i podległych urzędach skarbowych jest systematycznie przeglądany, uzupełniany i konserwowany.

 

 

XXVIII.  Zadania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Zadania dla urzędów skarbowych

 

Do realizacji zadań związanych z wstąpieniem Polski do Unii  Europejskiej zostali wyznaczeni pracownicy posiadający odpowiednie  przygotowanie merytoryczne.

Pracownicy spełniają w podstawowym stopniu wymogi określone w „Standardowych wymogach, jakie spełniać powinna kadra administracji publicznej realizująca zadania członkowskie.” Posiadają bardzo dobrą znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji, dobrą znajomość problematyki Unii Europejskiej. Wyróżniają się nienaganną postawą etyczną , umiejętnością pracy w zespole, samodzielnością.

Ponadto pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie wiedzy specjalistycznej                     w określonej dziedzinie - w zależności od stanowiska pracy, doskonalą znajomość w mowie                i piśmie z języków obcych.

Pracownicy zostali przeszkoleni w następującym  zakresie:

- podatek VAT  w  transakcjach  wewnątrzwspólnotowych ,

- kontakty ds. handlu wewnątrzwspólnotowego ,

- wymiana informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym ,

- VAT po wejściu do Unii Europejskiej ,

- przetwarzanie dokumentów VAT-UE,

- potwierdzanie numerów VAT w systemie VIES .

 

Zgodnie z wytycznymi w sprawie funkcjonowania w urzędach skarbowych stanowisk ds. handlu wewnątrzwspólnotowego powołano w urzędach skarbowych osoby kontaktowe, które mając na uwadze zadania im postawione w roku 2004:

-   prowadziły kampanię informacyjną dla podatników (zorganizowano stałe punkty informacyjne, przeprowadzano szkolenia, zamieszczano w prasie lokalnej komunikaty dot. punktów informacyjnych z zakresu transakcji wspólnotowych, rozmieszczano plakaty w obiektach użyteczności publicznej),

-   dokonywały czynności sprawdzających w systemie VIES w zakresie statusu kontrahenta  unijnego (czy jest czynny), 

-   wprowadzały do systemu kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych, dokonały ich analizy pod kątem poprawności                  i zgodności danych z danymi wykazanymi w deklaracjach VAT‑7,

-   współpracowały z pracownikiem izby skarbowej ds. handlu wspólnotowego,

-   dostarczały /kwartalnie/ danych statystycznych do izby skarbowej.

 

Ponadto szczególnym nadzorem objęto czynności w zakresie:

-   rejestracji podatników dokonujących  wewnątrzwspólnotowych transakcji,

-   przetwarzania kwartalnych informacji  podsumowujących VAT –UE w zakresie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz składanych do nich korekt,

-   potwierdzania numerów VAT, nazwy, adresu kontrahentów polskich podatników,

-   wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie podatku VAT osobom, podmiotom  kupującym nowe środki transportu w państwach członkowskich UE.

 

W 2004r. udzielanie przez organy podatkowe pomocy publicznej do dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej odbywało się zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 27.07.2002r.                       o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Z dniem akcesji tj od 1 maja 2004 roku, pomoc udzielana przedsiębiorcom podlega ocenie pod względem zgodności z regułami wspólnego rynku. Od dnia 31.05.2004r. weszła w życie ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,                     poz. 1291), natomiast od 30.04.2004r. weszły w życie rozporządzenia, dotyczące udzielania pomocy de minimis oraz w ramach wyłączeń grupowych, na podstawie których organy podatkowe mogą udzielać pomocy bez obowiązku notyfikowania tejże w Komisji Europejskiej. Beneficjentami pomocy są podmioty prowadzące działalność  gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania.

 

Zadania dla Izby Skarbowej

 

Zadania określone w wytycznych na 2004r. w zakresie integracji europejskiej realizował Wydziału Podatków Pośrednich od Osób Prawnych oraz Cen i Dotacji oraz ds. Integracji Europejskiej. Wyznaczone zadania polegały na:

 

-   koordynowaniu w województwie wymiany informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym – nadzór nad pracownikami ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w urzędach skarbowych w zakresie terminowości i jakości udzielanych odpowiedzi oraz jakości zadawanych pytań,

-   szkoleniu pracowników urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, wymiany informacji,

-   pełnieniu roli punktu kontaktowego dla pracowników podległych urzędów skarbowych oraz pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej,

-   koordynowaniu programu Fiscalis w województwie,

-   prowadzeniu kampanii informacyjnej dla podatników we współpracy z Biurem Wymiany Informacji o VAT w zakresie realizacji strategii informowania podatników na poziomie województwa,

-   gromadzeniu statystyk dla Ministerstwa Finansów oraz Komisji Europejskiej.

 

       W ramach w/w zadań dotyczących koordynacji wymiany informacji o podatku VAT przekazano do realizacji właściwym urzędom skarbowym 7 wniosków SCAL 2004 o udzielenie informacji oraz 2 wnioski SCAL 2004 w ramach wymiany spontanicznej otrzymane z zagranicznych administracji podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 5 spośród ogólnej liczby w/w wniosków.           Ponadto przekazano do Ministerstwa Finansów Biura Wymiany Informacji o VAT 2 wnioski SCAL 2004 o udzielenie informacji sporządzone przez urzędy skarbowe do realizacji przez zagraniczne administracje podatkowe.

 

     Przeprowadzono 3 szkolenia dla osób kontaktowych wyznaczonych w urzędach skarbowych na stanowiska ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w zakresie wymiany informacji o podatku VAT oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.

     

     W zakresie pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla pracowników podległych urzędów skarbowych przekazywano informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów Biura Wymiany Informacji o VAT związane z działalnością Biura, w szczególności dotyczące przepisów podatkowych obowiązujących w innych krajach członkowskich oraz obsługi aplikacji VIES (m.in. procedur potwierdzania numerów VAT, obsługi informacji podsumowujących), a także udzielano na bieżąco wyjaśnień w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, zagadnień związanych z wymianą informacji o VAT oraz w zakresie korzystania z aplikacji VIES.

     

     W ramach realizacji „strategii informowania podatników (handel wewnątrzwspólnotowy             a podatek VAT)” zamieszczano na stronie internetowej Izby Skarbowej istotne informacje               o nowych uregulowaniach w podatku od towarów i usług dot. handlu wewnątrzwspólnotowego.

 

     Na zlecenie Ministerstwa Finansów sporządzono sprawozdania dotyczące:

       -   funkcjonowania stanowisk ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,

-   wymiany informacji, o których mowa w dokumencie SCAL 382,

-   raportów generowanych przez aplikację VIES,

-   kampanii informacyjnej dla podatników oraz zagadnień związanych z handlem wewnątrzwspólnotowym.

 

 

 

 

 

 

F.      Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

 

 

Na prawidłową realizację zadań organów podatkowych, w tym Izby Skarbowej istotny wpływ ma współpraca z innymi organami i instytucjami a w szczególności z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz z organami celnymi i sprawiedliwości.

 

Współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej.

 

Zasady współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej na 2004r. określone zostały                                 w Porozumieniach:

-         z dnia 02.10.2002r.,

-         z dnia 09.12.2004r.

 

W ramach współpracy i podpisanego Porozumienia dwukrotnie przekazano Urzędowi Kontroli Skarbowej w Katowicach dane dotyczące podmiotów gospodarczych wytypowanych przez urzędy skarbowe do kontroli skarbowych, w ilości wskazanej przez UKS zgodnie z zawartym Porozumieniem, które reguluje współdziałanie Urzędów Skarbowych, Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie dostępu organów kontroli skarbowej do danych niezbędnych w planowaniu, przygotowaniu i realizacji kontroli skarbowych i zasady współpracy w zakresie kontroli podmiotów prowadzących księgi handlowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

 

Po analizie przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi Izby Skarbowej wyselekcjonowano te podmioty, u których z różnych względów winny być przeprowadzone kontrole przez Urząd Kontroli Skarbowej.

 

Komórki kontroli podatkowej urzędów skarbowych ściśle współpracują z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach poprzez udostępnianie Urzędowi Kontroli Skarbowej informacji o podatnikach dla potrzeb czynności kontrolnych UKS oraz udostępniają dane o podmiotach kontrolowanych

 

Utrzymywano stałą współpracę z Wywiadem skarbowym i kierowano informacje i wnioski o kontrole podmiotów wskazywanych przez urzędy skarbowe poza planem kontroli UKS.

 

 

Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji.

 

Zasady współpracy z Komendą Wojewódzka Policji na 2004r. określone zostały                                 w Porozumieniach:

-         z dnia 18.06.1999r.,

-         z dnia 28.07.2004r.

 

 

Współpraca z Izbą Celną.

 

Współpraca z Izbą Celną w 2004r. prowadzona była za pośrednictwem powołanego - ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu d/s finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz.1302) zwanej dalej ustawą konsolidacyjną, z dniem 1 września 2003r. - Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego.

 

Współpraca z Prokuraturą Okręgową, z Sądami Okręgowymi i Rejonowymi województwa śląskiego.

 

Podobnie jak w roku 2003, współpraca polegała na bieżącym załatwianiu spraw jak też omówieniu istotnych zagadnień w zakresu:

-       stosowania Kodeksu karnego skarbowego,

-       postępowania egzekucyjnego w administracji w zbiegu z egzekucji sądowej.

 

 

Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli.

 

Współpraca Izby Skarbowej z Delegaturą NIK oprócz przypadków okresowych kontroli tematycznych w Izbie Skarbowej i Urzędach Skarbowych przeprowadzanych przez pracowników Delegatury sprowadzała się do przekazywania pism, których tematyka mogłaby być przedmiotem zainteresowania Izby Skarbowej względnie NIK.

Na bieżąco wykorzystywano uwagi i zalecenia pokontrolne.

 

 

G.    Współpraca z zagranicą.

 

 

Współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicznymi organami podatkowymi                                  i organizacjami europejskimi realizowana przez Dyrektora Izby Skarbowej, przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz niektórych Naczelników Urzędów Skarbowych była kontynuacją współpracy z lat ubiegłych.

 

1.    Współpraca z przedstawicielami służb skarbowych Francji.

 

W dniach od 18-24.09.2004r. odbyła się wizyta robocza francuskiej delegacji przedstawicieli organów podatkowych we Francji Departamentu Podatkowego z Nord Valancinnes.

 

Podczas wizyty omawiano tematykę dotyczącą zagadnień:

-       organizacja i reforma polskiej administracji podatkowej,

-       analiza obszarów ryzyka,

-       funkcjonowanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

-       ocena skuteczności służb.

W dniach 14-15.12.2004r. w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w siedzibie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w Sosnowcu i w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z ekspertami z Francji, w ramach II misji ekspertów, poświęcone obsłudze Dużych podatników, w trakcie którego omówiono aktualną sytuację urzędów do obsługi Dużych podatników.

 

2.    Współpraca z przedstawicielami służb podatkowych Republiki Czeskiej.

 

Był to kolejny rok współpracy z przedstawicielami służb podatkowych Republiki Czeskiej.

 

W dniu 24.05.2004r. w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie zostało zorganizowane bilateralne spotkanie przedstawicieli służb skarbowych Polski i Czech na temat „Administracja Publiczna- standardy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej”, w którym wziął udział Konsul Generalny Republiki Czeskiej.

 

W ramach współpracy w dniu 04.06.2004r. w Ostrawie odbyło się „Spotkanie Biznesu”, którego organizatorem był Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, Minister Pełnomocny oraz Prezes Czesko-Polskiej Mieszanej Izby Handlowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Izby Skarbowej i urzędów skarbowych w: Bielsku Białej, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Cieszynie.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na najbardziej aktywne w międzynarodowej wymianie handlowej firmy, a jednocześnie była to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania nowych regulacji prawnych (w szczególności związanych z obsługą wymiany wewnątrz wspólnotowej) w Polsce i w Czechach.

 

Kontynuacją współpracy czeskich i polskich służb skarbowych było spotkanie w dniu 01.10.2004r. w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej, w trakcie którego omówiono jego organizację i funkcjonowanie oraz problemy związane z oszustwami w podatku VAT, systemem VIES i międzynarodową współpracą administracyjną.

 

 

H.         Współpraca ze środkami masowego przekazu.

 

 

Współpraca Izby Skarbowej w Katowicach z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi przebiegała dwukierunkowo. Z inicjatywy Izby Skarbowej przekazywano komunikaty                         i informacje o zmieniających się przepisach podatkowych, jak również informacje związane                                   z organizacją pracy Izby Skarbowej i podległych jej urzędów. Jednocześnie rzecznik prasowy Izby Skarbowej odpowiadał także na pytania dziennikarzy, udzielał wywiadów w telewizji, radio oraz przygotowywał i koordynował wypowiedzi dla czasopism. W czasie trwania akcji zeznań rocznych uruchomiono, jak co roku, w porozumieniu z regionalnymi mediami dyżury                               i czaty internetowe, podczas których pracownicy Izby Skarbowej odpowiadali na pytania słuchaczy i czytelników.

 

Trwała współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego polegająca na uczestniczeniu w spotkaniach oraz przekazywaniu informacji podatkowych do zrzeszonych                 w organizacjach podmiotów.

Rozbudowano i poszerzono treść strony internetowej Izby Skarbowej w Katowicach. Aktualnie strona jest wykorzystywana do publikowania treści obowiązkowych – interpretacje prawa podatkowego, Biuletyn Informacji Podatkowej oraz informacji podatkowych                            i dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej woj. śląskiego.  

Naczelnicy lub upoważnieni przez nich  pracownicy urzędów skarbowych współpracowali z lokalnymi środkami masowego przekazu, funkcjonującymi na terenie działania urzędu skarbowego.

 

 

 

I.             Podsumowanie i wnioski.

 

 

W 2004r. Izba Skarbowa w Katowicach, Ośrodki Zamiejscowe w Bielsku-Białej                          i Częstochowie oraz 37 urzędów skarbowych województwa śląskiego realizowały zadania wyznaczone przez Ministerstwo Finansów, które podporządkowane były celom zawartym w „Wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2004r.” i opracowanych na tej podstawie kierunkach działania.

 

Podstawowym zadaniem aparatu podatkowego województwa śląskiego było wykonanie wyznaczonych dochodów jak również minimalizacji zaległości podatkowych.

 

Na bieżąco monitorowano wykonanie dochodów oraz minimalizację zaległości podatkowych, opracowano i realizowano szczegółowe plany działań w tym zakresie odzwierciedlając duży wysiłek organizatorski, szkoleniowy oraz indywidualne inicjatywy kierownictwa na tym odcinku. Stosowana była konsekwentna polityka dyscyplinowania dłużników poprzez pełne wykorzystanie środków wynikających z Kodeksu karnego skarbowego.

 

Dokonywano okresowych wielotematycznych analiz stanu wykonania zadań przez urzędy skarbowe, w oparciu o które formułowano szczegółowe wnioski organizacyjne, personalne, zadaniowe. Realizacja tych wniosków była przedmiotem bieżących kontroli jak również wizytacji kierownictwa Izby Skarbowej.

 

W 2004r. Izba Skarbowa wzmocniła nadzór nad pracą 37 urzędów skarbowych kontynuując kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające i doraźne agend poszczególnych urzędów skarbowych. Na bieżąco omawiano uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w toku tych kontroli jak również w trakcie załatwiania środków odwoławczych.

 

Przeprowadzono szereg kontroli problemowych oraz wizytacji, w trakcie których praktycznie sprawdzano obsługę podatników przez urzędy skarbowe.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych duże znaczenie przywiązywano zarówno w Izbie Skarbowej jak i w urzędach do umacniania wizerunku „urzędu skarbowego przyjaznego dla klienta” dysponującego odpowiednimi warunkami lokalowymi, właściwą organizacją, kompetentną kadrą pracowników oraz niezbędnymi narzędziami (głównie informatycznymi).

 

Odzwierciedleniem prowadzonych działań wobec podatników było po raz kolejny wyróżnienie 3 urzędów skarbowych naszego regionu w corocznym Konkursie Szefa Urzędu Służby Cywilnej ”Najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej”.

 

Kontynuowano dotychczasową politykę kadrową, która prowadzi do ciągłej poprawy wskaźnika osób posiadających wyższe wykształcenie i osób podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych ponadto realizowano zadania w zakresie poprawy warunków obsługi stron i warunków pracy urzędów i Izby poprzez inwestycje, remonty, wykup obiektów oraz poprawę wyposażenia w środki organizacyjno-techniczne.

 

Nadal duże znaczenie Izba przywiązywała do szkolenia zawodowego pracowników Izby                i urzędów skarbowych dostosowując tematykę tych szkoleń do bieżących potrzeb wynikających z oceny stanu realizacji zadań oraz do zmieniających się przepisów.                     Uruchomiono szkolenia specjalistyczne np. dla pracowników służb egzekucyjnych w trakcie których omawiano zarówno tematykę dotyczącą szeroko rozumianej egzekucji, ale również zagadnienia dotyczące psychologii, prawa karnego itp. oraz szkolenia „warsztatowe”, na których w cyklach kwartalnych wymieniano - w gronie wszystkich 37 urzędów - doświadczenia jak również przedstawiono problemy, z którymi spotykano się w codziennej pracy. Szkoleniami tymi objęto zagadnienia dotyczące: podatków pośrednich, bezpośrednich – dochodowego od osób prawnych i fizycznych, kontrolę podatkową, egzekucję administracyjną, pomoc publiczną, rachunkowość podatkową oraz sprawy majątkowe.

 

Utrzymywano na roboczym poziomie współpracę z Urzędem Kontroli Skarbowej, Wywiadem Skarbowym, Prokuraturą, Izbą Celną w Katowicach, Śląską Komendą Wojewódzką Policji             (w ramach tej współpracy prowadzone były konsultacje - w aspekcie podatkowym -                           w sprawach prowadzonych przez w/w instytucje) oraz kontynuowano wspólne kontrole.

Bez zakłóceń przebiegała również współpraca z organami samorządu terytorialnego.

 

Zorganizowano jak co roku wymianę doświadczeń ze służbami skarbowymi, Republik Francji i Czech.

 

Kontynuowano współpracę z prasą, radiem i telewizją traktując ją jako płaszczyznę trwającego procesu przybliżania społeczeństwu znajomości zmieniających się przepisów, posiadanych uprawnień i obowiązków z nich wynikających oraz kształtowania pozytywnego wizerunku aparatu podatkowego i jego pracowników.

 

Rok 2004 to rok, w którym zaczęły funkcjonować dwa „nowe” urzędy skarbowe do obsługi podmiotów gospodarczych o szczególnym znaczeniu w gospodarce. Urzędy te powstały               w Sosnowcu i w Bielsku Białej.

 

Pełna mobilizacja Izby Skarbowej i 37 urzędów skarbowych w roku przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, stosowanie dotychczasowych sprawdzonych rozwiązań jak również szukanie i wdrażanie nowych oraz eliminowanie uchybień i nieprawidłowości, pozwoliło na zwiększenia operatywności i odpowiedzialności całej kadry pracowniczej, a w konsekwencji na wykonanie wyżej opisanych zadań.

 

 

 

 

 

 

Opracowali :                                                                                    Zatwierdził:

 

 

mgr H. Świniarski                                                     Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach        

mgr E. Kubik                                                mgr Henryk Świniarski

mgr J. Łuczyńska

mgr T Wojcieszak                

mgr inż. A. Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis tablic.

 

 

Tablica nr 1

Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Tablica nr 2   

Struktura zatrudnienia – wskaźnik zatrudnionych z wyższym wykształceniem.

 

Tablica nr 3

Dochody budżetowe zrealizowane w 2004r.

 

Tablica nr 4

Realizacja dochodów samorządów terytorialnych w 2004r.

 

Tablica nr 5

Udział dochodów samorządów terytorialnych w dochodach budżetowych w 2004r.

 

Tablica nr 6

Kontrole przeprowadzone przez służby podatkowe w latach 2002-2004.

 

Tablica nr 7

Kontrole w 2004r.