Sprawozdanie z działalności

 

Izby Skarbowej w Katowicach

 

w 2006 roku

 

     Izby i Urzędy Skarbowe jako organy terenowej administracji rządowej podległe Ministrowi Finansów stanowią podstawowe ogniwa realizacji polityki finansowej państwa. Do priorytetowych zadań administracji podatkowej w ramach jej modernizacji w 2006 r. należało:

 

1.    usprawnienie działania administracji podatkowej,

2.    poprawa jakości pracy administracji podatkowej,

3.    poprawa wizerunku administracji podatkowej.

 

Podstawowym zadaniem organów podatkowych w 2006 roku jak i w latach poprzednich jest realizacja założonych w budżecie państwa dochodów podatkowych.

Do podstawowych zadań, które realizuje Izba Skarbowa należą:

 

1.    Orzecznictwo w sprawach podatkowych.

W 2006 roku tut. Izba rozpatrzyła (załatwiła):

ü   5 579 odwołań, zażaleń oraz innych wniosków złożonych w postępowaniu odwoławczym, z tego:

-       utrzymano w mocy  (art. 233 § 1 pkt. 1 Op) decyzje w 2 163 sprawach

-       uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia (art. 233 § 1 pkt. 2b Op i art.233
 § 2 Op) 1 314 spraw

-       załatwiono w inny sposób (w tym pozostawiono bez rozpatrzenia, umorzono postępowanie w sprawie bądź postępowanie odwoławcze) – 2 102 sprawy

ü   w trybie nadzwyczajnym załatwiono 471 spraw, w tym:

-   stwierdzono nieważność (art. 247 Op) decyzji w 262 sprawach

ü   w trybie nadzwyczajnym załatwiono 248 odwołań , w tym:

-   utrzymano w mocy decyzje w 217 sprawach

ü   udzielono 1208 odpowiedzi w sprawach, w związku ze złożonymi skargami do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym:

-       przekazano do WSA odpowiedzi na 1 148 skarg

2.    Orzecznictwo w zakresie egzekucji i majątkowej represji karnej i orzecznictwo w sprawach wynikających z zastosowania instytucji określonych w art. 42 a, art. 62 § 4 , art. 64 § 4 , art. 76 a § 1      i art. 76 b ustawy Op. W 2006 roku:

ü   wydano 843 postanowienia i decyzje w wyniku rozpatrzenia środków prawnych wniesionych na postanowienia organów egzekucyjnych oraz na postanowienia i decyzje organów podatkowych, a także w sprawach, w których orzekano jako organ I instancji,

ü   udzielono 72 odpowiedzi na skargi wniesione do WSA,

ü   udzielono 8 odpowiedzi na pisma procesowe,

ü   udzielono 18 odpowiedzi w sprawie interpretacji przepisów,

 

Rozpatrzenie skarg przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2006 roku przedstawia się następująco:

ü   oddalenie skarg                                -  726

ü     uchylenie decyzji                             -  418 

ü     stwierdzenie nieważności decyzji   -    16

ü     umorzenie postępowań                   -    30 

ü     odrzucenie  skarg                            -      4

ü     w toku załatwiania                          -   189

ü     skargi objęte mediacją                    -     33 

 

3.  Zadania Izby Skarbowej jako organu nadrzędnego nad finansowym organem dochodzenia
w rozumieniu § 39 art. 53 Kodeksu karnego skarbowego wykonywał Oddział d/s karnych skarbowych, NIP, zaświadczeń i kar porządkowych w Wydziale Orzecznictwa w zakresie egzekucji, NIP i innych.

Analizie zostały poddane akta dotyczące:

ü   387 spraw przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu postanowienia o zawieszeniu, umorzeniu, odmowie wszczęcia dochodzenia,

ü    1 119 spraw, związanych z wydaniem postanowień o przedłużeniu dochodzenia na czas oznaczony,

ü    19 spraw, w których przygotowano projekty rozstrzygnięć po rozpatrzeniu zażaleń na postanowienia Urzędów Skarbowych, niezastrzeżonych do kompetencji sądu lub prokuratora.

 

4.    Zadania związane z identyfikacją podatników.

W zakresie zadań związanych z identyfikacja podatkową zakończono 113 spraw wydaniem decyzji stwierdzających nieważność wadliwych decyzji o nadaniu NIP. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przesłano do załatwienia innym Izbom Skarbowym bądź zakończono w inny       sposób 12 spraw. Ponadto rozpatrzono 2 zażalenia na postanowienia Urzędów Skarbowych                  o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia oraz 2 odwołania od decyzji tutejszej Izby Skarbowej.

 

5.    Interpretacje podatkowe. Izba Skarbowa zweryfikowała, rozpatrzyła lub wydała łącznie interpretacji podatkowych - 5 848 .

 

6.    Nadzór nad US.

W 2006 roku pracownicy Izby Skarbowej przeprowadzili łącznie 315 kontroli, w tym kontroli problemowych 109, doraźnych 124 i kontroli sprawdzających 77. Podstawowym celem kontroli było ustalenie stanu agend w poszczególnych Urzędach Skarbowych oraz instruktaż w celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości.

Również w ramach nadzoru były rozpatrywane sprawy dot. skarg i wniosków, które wpłynęły do Izby Skarbowej. W 2006 roku skarg i wniosków złożono 236. Izba Skarbowa rozpatrzyła skargi i wnioski będące w jej posiadaniu w następujący sposób:

ü      185 spraw załatwiono we własnym zakresie:

-                       28 pozytywnie

-                     127 negatywnie

-                       30 w inny sposób

ü      51 spraw przekazano zgodnie z właściwością.

Powodem wniesienia skarg było między innymi niezadowolenie podatnika z ustaleń organu podatkowego zakończonych wydaniem decyzji powodującej dla strony tegoż postępowania dotkliwe skutki finansowe, egzekwowanie ich w trybie egzekucji administracyjnej, bądź niepełne zrozumienie obowiązujących przepisów proceduralnych.

Przedmiotem wniosków były przede wszystkim niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa działania podatników. Przeprowadzone czynności kontrolne w większości spraw nie wykazały istnienia dowodów, na podstawie których, organ podatkowy mógłby jednoznacznie potwierdzić niezgodność działań podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych z przepisami prawa podatkowego.

 

7.    Sporządzanie informacji i sprawozdań.

Izba Skarbowa w 2006 r. sporządzała informacje, sprawozdania, zestawienia, zarówno dla potrzeb Ministerstwa Finansów jak i innych organów, instytucji bądź osób fizycznych, które zwróciły się                   z prośbą o udzielenie informacji, jak również udzielała odpowiedzi na pisma.

 

 

I.                   POBÓR PODATKÓW

 

     Łączna kwota zrealizowanych w 2006 roku dochodów budżetowych wyniosła 15 184 688 786 zł,
z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych na dochody jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) przypada kwota 763 081 044 zł. W roku 2005 kwota zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła 13 672 515 883 zł, w tym dochody j.s.t. 668 165 021 zł.

Zadania w zakresie poboru podatków wykonują Urzędy Skarbowe, które w 2006 r. w poszczególnych tytułach podatkowych wykonały dochody na poziomie:

 

1.  Podatek od towarów i usług

 

     W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od towarów i usług wyniosły                        5 782 469 176 zł. Urzędy Skarbowe zwróciły podatnikom w ramach zwrotów VAT kwotę                   5 831 624 376 zł. W kwocie tej mieszczą się także zwroty dokonywane podatnikom w związku          ze zwrotami podatku VAT w budownictwie.

 

W zakresie podatku od towarów i usług:

ü   w ramach nadzoru przeprowadzono 34 kontrole agend podatków pośrednich,

ü   analizowano na etapach postępowań odwoławczych:

-       prawidłowość podejmowanych przez Urzędy Skarbowe rozstrzygnięć zwracając uwagę na właściwą interpretację nowych przepisów,

-   prawidłowość dokumentowania przeprowadzanych transakcji zwracając Urzędom Skarbowym uwagę na kierunki i zakres kontroli, których celem byłoby potwierdzenie nierzetelności podatników lub zamiaru obejścia przepisów prawa,

ü   zwracano uwagę Urzędom Skarbowym na prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży detalicznej za pomocą kas fiskalnych przez duże podmioty prowadzące działalność także poza terenem województwa, w którym znajduje się siedziba podmiotu,

ü   monitorowano terminowość składanych deklaracji VAT-7 podatników, którzy mimo obowiązku deklaracji takich nie złożyli,

ü   kontrolowano prawidłowość stosowania przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych,

ü   udzielano wskazówek w zakresie sprawdzania sposobu rozliczeń podatku od towarów
i usług w tym w zakresie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (dostaw
i nabyć wewnatrzwspólnotowych),

ü   realizowano zadania wynikające ze Strategii zwalczania oszustw w podatku od towarów
i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – ze szczególnym uwzględnianiem ograniczania skutków związanych z występowaniem negatywnych zjawisk przy rozliczaniu się podatników z podatku VAT.

 

2.    Podatek dochodowy od osób prawnych

 

W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku dochodowego osób prawnych
wyniosły 2 595 864 046 zł.

 

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

ü   w ramach nadzoru przeprowadzono 28 kontroli agend podatku dochodowego od osób prawnych,

ü   analizowano na etapach postępowań odwoławczych:

-   prawidłowość podejmowanych przez Urzędy Skarbowe rozstrzygnięć zwracając uwagę na właściwą interpretację przepisów,

ü   objęto nadzorem czynności wykonywane przez Urzędy Skarbowe związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego,
w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

 

3.    Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

     W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku dochodowego osób fizycznych wyniosły
6 352 113 793 zł.

 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

ü   w ramach nadzoru przeprowadzono 85 kontroli agend podatku dochodowego od osób fizycznych,

ü   w związku z akcją rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok:

-      wystąpiono do Ministra Finansów o zgodę na utworzenie okresowych punktów obsługi podatnika poza siedzibą Urzędu Skarbowego do rozliczenia podatku dochodowego za 2005 rok,

-      nadzorowano przebieg rozliczenia rocznego w Urzędach Skarbowych,

-      zorganizowano w Izbie Skarbowej punkt informacyjny dla podatników,

-      uczestniczono w konsultacjach telefonicznych, audycjach radiowych i telewizyjnych oraz brano udział w opracowywaniu informacji prasowych,

ü nadzorowano dokonywanie zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,

ü   analizowano na etapach postępowań odwoławczych prawidłowość podejmowanych przez Urzędy Skarbowe rozstrzygnięć zwracając uwagę na właściwą interpretację przepisów,

ü   analizowano na etapie postępowania odwoławczego czynności wykonywane przez Urzędy Skarbowe związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,

ü   zwracano także na etapie postępowania odwoławczego na prawidłowość odliczeń wydatków np. z tytułu: rent, trwałych ciężarów i darowizn, spłat odsetek od kredytu mieszkaniowego,

ü   wykonywano wytyczne w zakresie stosowania art. 224a Ordynacji podatkowej (nowe przesłanki wstrzymania wykonania decyzji) zarówno w postępowaniu podatkowym przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym przed organem II instancji,

ü   w prowadzonych postępowaniach odwoławczych dotyczących postępowania w zakresie opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych zwracano urzędom skarbowym szczególną uwagę na sposób prowadzonego postępowania podatkowego, wyjaśniania wszelkich wątpliwości i przyjmowania zgłaszanych przez podatnika dowodów i prawidłowej jej oceny.

 

4.    Wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym

 

     W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu wpłat z zysku wyniosły 170 845 716 zł.

 

W zakresie wpłat z zysku Izba Skarbowa prowadziła ewidencje wysokości funduszy założycielskich
w przedsiębiorstwach państwowych oraz na bieżąco wprowadzała zmiany ich wysokości.

 

5.    Podatki majątkowe 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

     W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły
119 433 685 zł.

 

Podatek od spadków i darowizn

W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od spadków i darowizn wyniosły 28 426 027zł.

 

W 2006 roku Izba Skarbowa przeprowadziła 17 kontroli agend podatków majątkowych.

 

6.    Podatek od gier i zakładów wzajemnych

 

     W 2006 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od gier wyniosły 77 871 493 zł.

W zakresie podatku od gier i zakładów wzajemnych następujące zagadnienia w 2006 roku były zrealizowane:

1.    loterie promocyjne

ü   rozpatrzono 3 wnioski w następujący sposób:

-udzielono 1 zezwolenia - zatwierdzono regulamin loterii oraz regulamin działania komisji nadzoru,

-1wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,

-1wniosek – postępowanie umorzono,

2.    gry na automatach o niskich wygranych

ü   rozpatrzono 6 wniosków.

 

W ramach nadzoru nad prawidłowością urządzania gier Izba przeprowadziła:

ü   1 kontrolę w podmiocie, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie loterii promocyjnej.
W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, zostało wszczęte postępowanie                karno-skarbowe; strona wniosła o dobrowolne poddanie się karze.

ü   3 kontrole w podmiotach, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. W trakcie 2 kontroli stwierdzono nieprawidłowości – w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie.

 

7.    W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 14a – 14d Ordynacji podatkowej – Interpretacje podatkowe

 

     W 2006 r. zweryfikowano, rozpatrzono lub wydano łącznie interpretacji podatkowych:

5 025 - ostatecznych postanowień wydanych w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej,

485 - zażaleń na postanowienia wydane w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej,

173 - decyzji uchylających lub zmieniających z urzędu ostateczne postanowienia wydane w tym trybie z uwagi na rażące naruszenie prawa bądź zmianę przepisów,

31 - odwołań od ww. decyzji,

130 - odpowiedzi na skargi do WSA,

4 - decyzje w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Działania Izby odnośnie realizacji szeroko pojętych obowiązków dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego skierowane były na:

ü   systematyczną weryfikację ostatecznych postanowień w celu wyeliminowania interpretacji rażąco naruszających prawo,

ü   niezwłoczne podejmowanie działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego takich interpretacji,

ü   weryfikację ostatecznych postanowień w celu wyłonienia interpretacji wymagających wyeliminowania z obrotu prawnego z uwagi na ich nieaktualność wskutek zmiany przepisów,

ü   bieżące rozpatrywanie wnoszonych zażaleń na postanowienia wydane w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej,

ü   bieżące rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji,

ü   terminowe rozpatrywanie i przekazywanie skarg do WSA wnoszonych na ostateczne decyzje w sprawach interpretacji.

 

Niezależnie od powyższego realizując wytyczne Ministerstwa Finansów, mające na celu ujednolicenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przypadku stwierdzenia:

ü   problemów interpretacyjnych,

ü   istnienia w bazie SIP na poziomie „pozostali użytkownicy” rozbieżnych interpretacji fakty te sygnalizowano odpowiednim Departamentom Ministerstwa Finansów. W 2006 r.         tut. Izba skierowała 14 tego typu wystąpień.

 

Niezależnie od tego, gdy w toku weryfikacji ostatecznych postanowień stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości, nie uprawniające jednak do zastosowania trybu przewidzianego w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, na bieżąco sygnalizowano te fakty Naczelnikom Urzędów Skarbowych
- w 2006 r. wystosowano 37 pism.

Ponadto w sprawach mniejszej wagi przekazywano stosowne uwagi telefonicznie kierownikom odpowiednich komórek Urzędów Skarbowych.

 

8. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

     Biuro KIP w Bielsku-Białej funkcjonuje w ramach organizacji Krajowej Informacji Podatkowej zlokalizowanej również w Lesznie, Płocku i Toruniu.

W Biurach KIP w Bielsku-Białej, Lesznie, Płocku i Toruniu pracuje 180 osób w tym w Bielsku-Białej 45 osób.

Krajowa Informacja Podatkowa od 1 lipca do 31 grudnia 2006 roku, udzieliła odpowiedzi na  127 941 pytań podatników, z czego zaledwie 141 pytań uzyskało status pytań odroczonych, na które podatnik uzyskał odpowiedź w terminie późniejszym.

     Ilość pytań skierowanych do KIP w poszczególnych miesiącach:

ü      - lipiec -          6 638 pytań

ü      - sierpień   -        13 958 pytań

ü      - wrzesień -        17 024 pytania

ü      - październik  -   26 099 pytań

ü      - listopad -        33 150 pytań

ü      - grudzień  -        31 072 pytania

 

Rozkład ilości pytań pomiędzy poszczególnymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej:

Bielsko-Biała    -   30 %

Leszno            -    29 %

Płock               -    21 %

Toruń         -    20 %

 

Ilość i struktura pytań skierowanych do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

Miesiąc 2006

VAT

PIT

CIT

Razem

lipiec

1 360

1 260

234

2 854

sierpień

2 025

1 471

381

3 877

wrzesień

2 233

1 885

464

4 582

październik

3 239

2 844

676

6 759

listopad

4 234

4 182

907

9 323

grudzień

3 567

3 732

1 168

8 467

Razem

16 658

15 374

3 830

35 862

 

II . EGZEKUCJA ZALEGŁOŚCI PODATOWYCH

 

     W zakresie realizacji bieżących należności, likwidacji zaległości i egzekucji administracyjna Izba Skarbowa:

ü   zwiększyła liczbę kontroli w podległych organach egzekucyjnych w zakresie przestrzegania przez wierzycieli i organy egzekucyjne przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w 2006 r. przeprowadzono 81 kontroli w tym 51 kontroli doraźnych agend egzekucji i majątkowej represji karnej,

ü   objęto szczególnym nadzorem prawidłowość wniosków o pomoc przy dochodzeniu należności pieniężnych, kierowanych do Ministra Finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej.

 

III.             KONTROLA PODATKOWA

 

     Izba Skarbowa w 2006 r. w ramach nadzoru przeprowadziła 9 kontroli agend kontroli podatkowej.

 

     W Izbie Skarbowej zgodnie ze strategią zarządzania ryzykiem zewnętrznym utworzono stanowisko wojewódzkiego koordynatora do spraw zarządzania ryzykiem zewnętrznym.

Izba Skarbowa opracowała wojewódzki plan dyscypliny podatkowej – plan wdrożenia na 2006 r. – obejmujący zidentyfikowane obszary zagrożeń i sposoby ich eliminowania lub ograniczania.

W ramach wdrożenia modelu zarządzania ryzykiem zewnętrznym wypracowano Krajowy Katalog Obszarów Ryzyka obejmujący dziewięć priorytetowych obszarów. Obszary ryzyka zostały ujęte
w zadaniach dla Izb i Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa              w 2006 r.

Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej obejmował dziewięć priorytetowych obszarów:

1.  Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych,

2.  Straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

3.  Usługi budowlane,

4.  Podmioty, które nie dokonały rejestracji w podatku VAT, pomimo przekroczenia wartości sprzedaży 10.000 euro w poprzednim roku podatkowym,

5.  Podmioty nabywające i świadczące usługi niematerialne,

6.  Podatnicy „uśpieni”,

7.  Dokonywanie obrotu paliwami,

8.    Podatnicy nie realizujący obowiązków ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych,

9.    Podatnicy podatku VAT deklarujący wysoki obrót i jednocześnie wykazujący w składanych deklaracjach podatkowych niewielkie kwoty podatku do wpłaty (zobowiązania podatkowe), bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, niekontrolowani przez organy podatkowe przez dłuższy czas (min.1 rok).

 

W ramach realizacji Planu Dyscypliny Podatkowej Urzędy Skarbowe województwa śląskiego dodatkowo prowadziły następujące czynności:

a)    organizowały spotkania informacyjne z podatnikami,

b)   przekazywały poprzez media informacje,

c)    w punktach informacyjnych urzędów oraz w internecie zamieszczano informacje.

 

        Dyrektor Izby Skarbowej i reprezentujący Urzędy Skarbowe Naczelnik US na podstawie zawartego w 2002 r. porozumienia uzgadniali z Dyrektorem UKS na posiedzeniach Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego zasady podziału obszaru działań kontrolnych oraz zasady przekazywania informacji w tym zakresie, przydatne w planowaniu i prowadzeniu kontroli.

 

     Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu  z art. 299 Kk

 

Realizując wytyczne zawarte w załączniku do pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów
nr OS4-068-17/01 z dnia 14 sierpnia 2001 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) współpraca z GIIF polega na:

-      nadzorowaniu przekazywania przez Urzędy Skarbowe zawiadomień o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – w 2006 r. przekazano 77 zawiadomień,

-      prowadzeniu szkoleń w zakresie realizacji przepisów ww. ustawy oraz zapobieganiu przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kk, przekazywanie materiałów szkoleniowych,

-      współpracy z koordynatorami Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów ww. Ustawy.

W ramach współpracy z GIIF Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przeprowadził 2 kontrole doraźne.

 

IV. SPRAWY KARNE SKARBOWE

 

     W zakresie realizacji zadań dot. spraw karnych skarbowych Izba Skarbowa podjęła następujące działania:

     W celu poprawy skuteczności Urzędów Skarbowych działających w obrębie właściwości Izby Skarbowej w Katowicach w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych Wydział Nadzoru nad US przeprowadzał kontrole kompleksowe oraz kontrole sprawdzające na stanowiskach do spraw karnych skarbowych, których efektem są zalecenia do stosowania w toku postępowań karnych skarbowych oraz postępowań mandatowych.

     Wydawane zalecenia były na bieżąco omawiane z pracownikami kontrolowanych komórek karnych skarbowych, a także z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego po zakończeniu kontroli. Ponadto zalecenia po kontroli kompleksowej wszystkich komórek danego Urzędu Skarbowego są analizowane na naradach przeprowadzanych z udziałem kadry kierowniczej z Wydziału Nadzoru oraz kontrolowanego Urzędu Skarbowego.

W maju 2006 r. sporządzono szczegółową analizę dot. wyników podległych Urzędów Skarbowych
w zakresie prowadzonych dochodzeń w sprawach karnych oraz postępowań mandatowych. Porównano w nich wyniki osiągane przez poszczególne Urzędy Skarbowe za 2005 r. w odniesieniu do roku 2004. Przedmiotowe informacje przekazano Urzędom Skarbowym do wiadomości i służbowego wykorzystania przy prowadzeniu postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

     Analiza wyników Urzędów Skarbowych za 2006 r. wykazała, iż w odniesieniu do 2005 r. wzrosła ilość wszczętych dochodzeń karnych skarbowych, tj. w 2006 r. wszczęto 4 734 dochodzenia i śledztwa łącznie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, podczas gdy w 2005 roku wszczęto 3 935 postępowań przygotowawczych. Odnotowano nieznaczny spadek ilości zakończonych dochodzeń tj. zakończono
w 2006 roku 4 009 dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, natomiast w 2005 roku zakończono 4 073 dochodzenia.

     Wzrost liczby wszczętych postępowań karnych skarbowych był ściśle powiązany z jednoczesnym nieznacznym spadkiem liczby wymierzonych mandatów karnych z 23 846 mandatów karnych wydanych w 2005 roku do 22 342 mandatów karnych wydanych w 2006 r. Bezpośrednim powodem nieznacznego spadku ilości wymierzanych mandatów karnych była obowiązująca od 17.12.2005r. nowela Kodeksu karnego skarbowego wprowadzająca w przepisie art. 137 § 2 pkt 1 zasadę obligatoryjnej wpłaty całości zaległej bądź uszczuplonej należności publicznoprawnej w dniu przyjęcia mandatu karnego.

W 2006 r. Urzędy Skarbowe wszczęły 3 288 spraw o wykroczenia skarbowe w zwykłym trybie, podczas gdy w 2005 r. spraw w tym trybie wszczęto 2 087. 

     Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego wprowadzająca faktyczną niekaralność osób winnych naruszeń przepisów podatkowych a składających korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny (przepis art. 16a Kks) wpłynęła na zmniejszenie ilości wniosków o ukaranie dot. ujawnianych naruszeń przepisów podatkowych.

Na bieżąco prowadzona jest ścisła współpraca z organami Prokuratury, czego wyrazem było zaproszenie Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej na naradę Naczelników Urzędów Skarbowych województwa śląskiego, który w swoim wystąpieniu poruszał kwestie poprawy skuteczności
w zakresie zwalczania przestępczości skarbowej.

     W czerwcu 2006 r. zorganizowano spotkanie regionalne z udziałem przedstawicieli Izby Skarbowej
w Katowicach oraz oskarżycieli skarbowych z Urzędów Skarbowych rejonu bielskiego w zakresie zwalczania przestępczości skarbowej w tym rejonie.

     Pracownicy Izby Skarbowej w Katowicach brali udział jako wykładowcy podczas szkolenia prowadzonego dla Prokuratorów w zakresie prawa karnego skarbowego i prawa podatkowego.

 

V. POZOSTAŁE ZADANIA

 

5.1 Zadania w zakresie finansów samorządów terytorialnych

 

     Urzędy Skarbowe w 2006 roku na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonały dochody wysokości 763 081 044 zł przy wysokości należnych dochodów 791 666 515 zł tj. 96 %. W 2006 roku do j.s.t. zostały przekazane środki w wysokości 765 617 299 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 602 928 729 zł.

Na łącznie zrealizowane dochody miały wpływ między innymi następujące tytuły:

ü   udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należne:

-       gminie 168 990 810 zł

-       powiatom 35 185 487 zł

-       województwom 398 752 431 zł

ü   podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej 10 980 214 zł

ü   podatek od spadków i darowizn 28 426 027 zł

ü   podatek od czynności cywilno prawnych 119 433 685 zł.

 

Dodatkowo do Urzędów Skarbowych podatnicy wpłacili 1 288 343 zł odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przekazanych gminom.

Urzędy Skarbowe w 2006 r. terminowo przekazały do jednostek samorządu terytorialnego udziały     w podatku dochodowym od osób prawnych – środki były przekazywane terminowo. Sprawozdanie roczne RB 27 za 2006r. przekazano do 1 186 jednostek samorządu terytorialnego.

 

5.2 Zadania w zakresie polityki cen

 

W zakresie realizacji zadania dotyczącego bieżącego śledzenia procesów inflacyjnych zbierane były za okresy 15 dniowe informacje przekazywane w obowiązujących terminach do Ministerstwa Finansów. Informacje dotyczyły poziomu cen detalicznych wybranych towarów i usług.

 

 

5.3 Zadania w zakresie dotacji

 

W zakresie dotacji przedmiotowych wypłacano z rachunku Izby Skarbowej w 2006 r. dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w wysokości 274 000 zł dla 3 barów mlecznych.

 

5.4 Zadania w zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez Skarb Państwa

 

     Izba Skarbowa współpracowała z Departamentem Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów                       w zakresie udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz udzielonych ze środków budżetowych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

5.5  Ewidencja i identyfikacja podatników

 

              Izba Skarbowa w zakresie ewidencji i identyfikacji:

ü   zintensyfikowała prace dotyczące stwierdzania nieważności decyzji w sprawie nadania NIP (w 2006 roku zakończono 125 spraw z tego zakresu),

ü   nadzorowała Urzędy Skarbowe oraz wspierała ich w rozwiązywaniu problemów                  i realizacji powierzonych zadań w celu sprawnego przebiegu centralnej weryfikacji danych (SCW) i zakończenia etapu tworzenia CRP, a także testowania i eksploatacji aplikacji Systemu Rejestracji Centralnej (SeRCe) – przeprowadzono 4 akcje weryfikacji danych           o podatnikach w oparciu o raporty niezgodności dostarczone przez Ministerstwo Finansów,

ü   przeprowadzono w 2006 roku 14 kontroli agend NIP.

W 2006 roku Urzędy Skarbowe woj. śląskiego stwierdziły 59 824 przypadków nie złożenia w terminie przez podatnika lub płatnika zgłoszenia identyfikacyjnego lub jego aktualizacji albo podania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub niepełnym.

 

5.6  Realizacja Programu Komisji Europejskiej „Fiscalis 2007”

 

     Program Fiscalis 2007 został powołany Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady                                nr 2235/2002/WE ustanawiającą program wspólnotowy wzmocnienia skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym.

Działania te mają na celu:

ü        umożliwić urzędnikom administracji podatkowych krajów Unii Europejskiej lepsze zrozumienie standardów prawa wspólnotowego i jego stosowania w krajach członkowskich,

ü        zapewnić sprawną i skuteczną wzajemną współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, jak również pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską,

ü   zapewnić ciągłe usprawnianie procedur administracyjnych stosowanie do potrzeb administracji i podatników, poprzez rozwój, jak również rozpowszechnienie dobrej praktyki administracyjnej.

W 2006 roku Izbę Skarbową w ramach Programu odwiedził 1 pracownik francuskiej administracji podatkowej.

 

VI. USPRAWNIENIA DZIAŁANIA IZB I URZĘDÓW SKARBOWYCH

 

6.1 Komputeryzacja administracji podatkowej

 

     Nadzór komórek informatycznych w Izbie Skarbowej nad eksploatacją systemu POLTAX               i innych systemów polegał na:

ü zapewnieniu prawidłowych warunków technicznych eksploatacji systemów,

ü obsługi zgłoszeń problemów z podległych Urzędów Skarbowych przez Zespoły Pomocy Informatycznej Izb Skarbowych,

ü nadzorowaniu przygotowań do wdrożenia podsystemu e-deklaracje,

ü  działaniach prewencyjnych tj.:

- rozpowszechnianiu we wszystkich podległych Urzędach Skarbowych dystrybuowanych przez Departament do Spraw Informatyzacji Resortu instrukcji, zaleceń, opisów typowych problemów i ich rozwiązań, procedur usuwania najczęstszych awarii, programów diagnostycznych itp.,

- bieżącym monitorowaniu realizacji zaleceń w US,

- przesyłaniu do podległych Urzędów Skarbowych odpowiedzi PI Departamentu do Spraw Informatyzacji Resortu na zgłoszenia problemów z terenu Izb Skarbowych o ponad lokalnym znaczeniu,

ü  nadzór nad bazą sprzętowo-systemową i eksploatacja i rozwój sieci rozległej WAN,

ü kontroli eksploatacji systemu POLTAX i innych systemów w Urzędach Skarbowych przez pracowników komórki informatycznej Izby Skarbowej – w 2006 roku przeprowadzono
9 kontroli,

ü pracach realizowanych w Izbach i Urzędach Skarbowych na rzecz informatyzacji resortu            ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni danych WHTAX,

ü   reprezentowaniem Właścicieli/Użytkowników w realizacji systemu POLTAX i innych  systemów informatycznych,

ü organizowaniem szkoleń w systemach informatycznych:

- udział pracowników Izby i Urzędów Skarbowych w szkoleniach organizowanych przez Departament do Spraw Informatyzacji Resortu (administrowanie, procedury funkcjonalne
i obsługa kolejnych wydań systemów),

-  szkolenie w Izbach Skarbowych w zakresie:

a)   instalacji systemów, administrowania i obsługi kolejnych wydań systemów,

b)   wykorzystania procedur funkcjonalnych, organizacyjnych i obsługi kolejnych wydań systemów,

c)   bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,

d)   użytkowania aplikacji wykorzystywanych przez IS i US – w tym zakresie przeszkolono łącznie 390 osób.

 

6.2 Sprawy organizacyjne

 

     Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Izba Skarbowa w 2006 roku funkcjonowała w formie
 6 pionów służby:

1.    pion dyrektora Izby Skarbowej

2.    pion podatków pośrednich i egzekucji administracyjnej

3.    pion podatków bezpośrednich

4.    pion nadzoru nad US i logistyki

5.    Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

6.    Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

 

Od 1 lipca 2006 roku w Izbie Skarbowej w Katowicach funkcjonuje Biuro Krajowej Informacji Podatkowej z siedzibą w Bielsku - Białej.

 

6.3         Sprawy zatrudnieniowo-wynagrodzeniowe

 

     Liczba przyznanych etatów kalkulacyjnych dla Izby Skarbowej wynosiła 466 etatów (z tego 453 etaty korpusu służby cywilnej i 13 etatów pozostali pracownicy), wykonanie na dzień 31.12.2006 roku – 457 etatów ( w tym 444 etatów korpusu służby cywilnej i 13 etatów pozostali).

Kwota bazowa stanowiąca podstawę do naliczenia wynagrodzenia zasadniczego w 2006 roku członkom korpusu służby cywilnej wyniosła 1 795,80 zł.

 

 

 

 

6.4                   Sprawy kadrowe i szkoleniowe

 

     W 2006 roku przeprowadzono 9 kontroli obejmujących zagadnienia z zakresu zatrudnienia, kadr
i szkolenia w Urzędach Skarbowych oraz przeprowadzono 20 postępowań wyjaśniających w sprawach pracowniczych.

Polityka kadrowa

         Nabór do służby cywilnej był otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z procedurami ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.),                 a od 27 października 2006 r. zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218). Wakaty ogłaszane były w Biuletynie Służby Cywilnej a po wejściu w życie nowej ustawy o służbie cywilnej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub upowszechniane w Urzędach Skarbowych woj. śląskiego. Naboru dokonywano zgodnie                              ze „Standardem polityki kadrowej i rozwoju zawodowego pracowników” i „Zasadami postępowania kwalifikacyjnego do służby cywilnej w Izbie Skarbowej w Katowicach i Urzędach Skarbowych
woj. śląskiego” poprzez wnikliwą selekcję ofert, sprawdziany wiedzy i rozmowy kwalifikacyjne.
W tym celu zarówno w Izbie Skarbowej, jak i Urzędach Skarbowych powołane zostały specjalne Komisje.

Prowadzono politykę kadrową zmierzającą do zatrudniania doświadczonych osób wywodzących się           ze skarbowości oraz posiadających dodatkowe umiejętności jak studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i inne. Stosowane preferencje to wyższe wykształcenie prawnicze, administracyjne
i ekonomiczne oraz znajomość języków obcych.

Na koniec 2006 r. wskaźnik osób z wyższym wykształceniem w Izbie Skarbowej wyniósł 85,5%
(w roku 2005 - 84,6%).

Ponadto przestrzegane są postanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz przepisy ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z wytycznymi pobierane są od osób wymienionych w ustawie oświadczenia o stanie majątkowym.

Szkolenia

     Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie zajmuje się organizacją szkoleń i kursów o tematyce podatkowej, z zakresu służby przygotowawczej, informatycznych, językowych, studiów podyplomowych i innych.

W roku 2006 r. przeszkolił 6 758 członków służby cywilnej w tym 116 osób z Izby Skarbowej
w Katowicach (bez grup językowych).

Zorganizowano Studia Podyplomowe przy współpracy:

-       Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

-       Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach,

-       Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W 2006 roku naukę ukończyło 20 osób, 14 osób jest w trakcie studiów podyplomowych, natomiast   13 osób uczęszcza na uzupełniające studia magisterskie.

Ponadto, pracownicy Izby Skarbowej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez resortowe ośrodki szkoleniowe oraz firmy szkoleniowo-usługowe (182 osoby).

 

6.5                   Gospodarka własna oraz zadania inwestycyjne i remontowe

 

     W celu właściwej i pełnej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych zmierzających do poprawy warunków pracy jednostek skarbowych, a zwłaszcza warunków lokalowych, Izba Skarbowa została zobowiązana między innymi do:

ü   uporządkowania stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez jednostki skarbowe (kontynuacja prac);

ü   racjonalnego i zasadnego wykorzystania posiadanej bazy lokalowej, przekazywania na bieżąco do Departamentu Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych danych o zmianach warunków lokalowych w jednostkach skarbowych;

ü   zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych na zadania inwestycyjne i remontowe finansowane z budżetu;

ü   zapewnienia, aby w materiałach stanowiących podstawę włączenia inwestycji do planu
i jej finansowania były uwzględnione wszystkie warunki określone w rozdziale 2 § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Ponadto

ü   przeprowadzono analizę i wykonano zestawienie dotyczące najpilniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych w podległych Urzędach Skarbowych,

ü   przedłożono do Departamentu Finansów Resortu Ministerstwa Finansów rozliczenia inwestycji budowlanych.

     Aktualna sytuacja stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez jednostki skarbowe woj. Śląskiego przedstawia się następująco:

ü   w 26 US i Izbie Skarbowej oraz Ośrodkach zamiejscowych IS – stan prawny jest uporządkowany

ü   w 11 US jest nie uporządkowany:

-       6 US oczekuje na wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przez właściwy organ administracji rządowej,

-       5 US złożyło odwołanie od decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu od wydanej przez właściwy organ administracji rządowej (ze względu na błędne naliczenie opłat z tytułu trwałego zarządu),

ü   3 jednostki skarbowe dysponują nieruchomościami, które aktualnie nie są użytkowane:

1.        złożono wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu do starosty powiatu jako właściwego organu administracji rządowej,

2. rozpoczęto procedurę wygaszania trwałego zarządu przekazując wniosek do Ministerstwa Finansów,

3.        niewykorzystanie obiektu jest spowodowane brakiem środków finansowych na przeprowadzenie remontu i adaptacji.

         W 2006 roku Ministerstwo Finansów przyznało środki finansowe w wysokości 2 930 126 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe, z których wydatkowane zostało 2 498 056 zł. Z pozostałej kwoty 3 293 zł zostało zwrócone do Ministerstwa Finansów, a 428 777 zł z zadania „Rozbudowa US Lubliniec” przeniesiono na środki nie wygasające.

W 2006 r. rozpoczęto dwie inwestycje: rozbudowa US w Lublińcu i adaptacja budynku na siedzibę US w Cieszynie. Wśród innych zrealizowanych prac remontowych i budowlanych znalazły się: zakup centrali telefonicznej (I US Częstochowa), zakup centralki przeciwpożarowej (I US Katowice), zakup regulatora przepływu ciepła w wymienniku (II US Katowice), wymiana pokrycia dachowego (OZ IS Bielsko-Biała), pokrycie udziału w remoncie dachu (OZ IS Częstochowa), ekspertyza dachu odnośnie wytrzymałości pęknięć wieńca (US Bytom), wymiana dźwigu osobowego i wykonanie hydrofonii (US Dąbrowa Górnicza), remont elewacji (US Jastrzębie Zdrój), remont klatki schodowej (US Kłobuck), remont schodów wejściowych do budynku - nakaz PIP (US Pszczyna), wykonanie dokumentacji remontu kanalizacji w US (US Rybnik), wymiana dźwigu osobowego i wymiana instalacji odgromowej (US Sosnowiec), naprawa dachu (US Wodzisław Śl.), prace budowlane związane            z przebudową serwerowni (US Żywiec), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych –nakaz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej (US Żory). Realizowane były jedynie prace usuwające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz usuwanie awarii zagrażających funkcjonowaniu Urzędu lub Izby Skarbowej.

We wniosku z dnia 17.03.2006 r. Izba Skarbowa zwróciła się do Ministerstwa Finansów o przyznanie środków w wysokości 1 210 000 zł na sfinansowanie najpilniejszych prac, których wykonanie usunie istniejące zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz w wysokości 1 708 000 zł na prace, których wykonanie usunie zagrożenia dla mienia jednostek. W piśmie wykazano potrzebę uwzględnienia kwoty 6 845 000 zł na inne prace remontowe. Ministerstwo Finansów na wszystkie powyższe cele przyznało kwotę 953 120 zł.

6.6     Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny

Kontrola finansowa

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych  Izby Skarbowej oraz w Urzędach Skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Realizując zadania pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej w 2006r. przeprowadzili 113 kontroli.

W związku z dokonanymi ustaleniami Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne wskazując na ujawnione nieprawidłowości. W przekazanych zaleceniach pokontrolnych Naczelnicy Urzędów Skarbowych zostali zobowiązani do wyjaśnienia i usunięcia przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, zastosowania odpowiednich wniosków służbowych w odniesieniu do osób winnych zaniedbań oraz przedłożenia Dyrektorowi Izby Skarbowej sprawozdań z realizacji zaleceń.

 

Audyt wewnętrzny

     W Izbie Skarbowej funkcjonuje samodzielny referat audytu wewnętrznego, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach, który zatrudnia 4 audytorów wewnętrznych.

Audyt wewnętrzny w 2006 roku został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, który został przedstawiony kierownikowi jednostki i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego oraz Naczelnikom Urzędów Skarbowych – wszystkie zadania wynikające z planu zostały zrealizowane.

W 2006 r. audytem objęto Izbę Skarbową w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy IS w Częstochowie oraz 6 Urzędów Skarbowych woj. śląskiego. 

Tematami zadań audytowych były:

1. Efektywność pracy komórek orzecznictwa w zakresie wydawania decyzji w II instancji, 

2. Zasady typowania podmiotów do kontroli a efektywność kontroli podatkowej,

3. Funkcjonowanie komisji przetargowej,

4. Ocena wykonywania zadań przez poborców skarbowych w zakresie poboru oraz odprowadzania pobranych kwot na właściwe rachunki - przekazywanie wyegzekwowanych kwot na rachunki bankowe wierzycieli oraz wpłat gotówki zainkasowanej przez poborców,

5. Rozliczanie kwot wpływających na sumy depozytowe.

 

6.7     Ochrona informacji niejawnych oraz ochrona osób i mienia

 

 Ochrona informacji niejawnych

 

         Wdrażano, w miarę posiadanych środków, wymagania określone w znowelizowanej ustawie

z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2005 Nr 196, poz. 1631) oraz aktów wykonawczych.

 

ü   Przeprowadzono szkolenie dla Naczelników US oraz Pełnomocników ochrony w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych.

ü   Modernizowano i wymieniano wyposażenie kancelarii tajnych, w szczególności zabezpieczenia i wyposażenie spełniające wymogi normatywne (atestowane).

ü   Wdrożono system teleinformatyczny do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych wraz z procedurami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów       z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów          i sieci teleinformatycznych.    

ü   Zaktualizowano instrukcję w sprawie szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i przekazano Urzędom Skarbowym do wykorzystania służbowego (Zarządzenie Dyrektora Izby Skarbowej nr 31/06 z dnia 06 grudnia 2006 r.)

ü   Na bieżąco realizowano zadania w zakresie postępowań sprawdzających, w tym ujętych    w wykazie Ministra Finansów.

 

 Ochrona osób i mienia

 

     Zgodnie z § 5 Decyzji nr 15/IN Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad ochrony osób (pracowników), obiektów i mienia w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych resortu finansów – dokonano rocznej analizy oceny stanu zabezpieczenia                    i skuteczności zastosowanych środków ochrony osób, obiektów i mienia w Izbie Skarbowej                 w Katowicach oraz podległych Urzędach Skarbowych za 2006 rok.

ü   Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu ochrony osób, obiektów i mienia za 2006 r. stwierdzono, że zastosowane środki i podjęte działania profilaktyczne były zgodne z zasadami ochrony osób (pracowników), obiektów i mienia stanowiącymi Załącznik do wspomnianej decyzji nr 15/IN Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Podstawowym dokumentem regulującym zasady ochrony obiektów i mienia są „Plany ochrony” zatwierdzane przez kierowników jednostek organizacyjnych resortu finansów wykonane zgodnie z rozdziałem 2  i 3 wspomnianych Zasad ochrony.

ü   Nadzór i kontrola

W ramach nadzoru i kontroli nad organizacją ochrony osób, obiektów i mienia przeprowadzono kontrolę tych zagadnień w 9 Urzędach Skarbowych. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieliczne niedociągnięcia z zakresu ochrony osób, obiektów i mienia, które zostały szczegółowo omówione w protokołach pokontrolnych, będących częścią protokołów z kontroli kompleksowych.

W protokołach tych zwrócono uwagę na:

     a) koszty ponoszone przez Urzędy Skarbowe na ochronę,

     b) wyposażenie chronionych obiektów w systemy alarmowe i kontrolę dostępu,

     c) instrukcje pełnienia służby, zdawania i wydawania kluczy do pomieszczeń oraz ich przechowywanie w dni wolne od pracy.

ü Wydarzenia nadzwyczajne

W 2006 r. w Izbie Skarbowej, Ośrodkach Zamiejscowych oraz podległych Urzędach Skarbowych nie zanotowano przykładów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

 

Zadania w zakresie spraw obronnych

 

          W Izbie Skarbowej w Katowicach opracowano „Plan Operacyjnego Funkcjonowania Izby Skarbowej i podległych Urzędów Skarbowych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wystąpiono do Ministerstwa Finansów o dokonanie zmiany w Załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia o jednoznaczne ujęcie w szczegółowym wykazie stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu, tj. stanowisk:

- Dyrektorów Izb Skarbowych,

- Naczelników Urzędów Skarbowych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2004 r. Nr 16, poz. 150) oraz „Wytycznych Ministra Finansów do szkolenia obronnego w resorcie Finansów w 2006 roku” opracowano plan szkolenia, który został zrealizowany. Szkoleniem obronnym objęto kierowniczą kadrę Izby Skarbowej oraz Naczelników Urzędów Skarbowych województwa śląskiego.

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

         Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcji nr 2/WO Ministra Finansów z dnia 04 maja 1993 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych resortu Finansów wykonano:

ü    informację zbiorczą z przeprowadzonych analiz do Biura Logistyki Ministerstwa Finansów o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2006 r.

ü    przeprowadzono w 9 Urzędach Skarbowych kontrolę ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzone w czasie kontroli nieliczne niedociągnięcia zostały szczegółowo omówione                w protokołach pokontrolnych będących częścią protokołów z kontroli kompleksowych.

 

W 2006 r. w obiektach należących do Izby Skarbowej, Ośrodkach Zamiejscowych oraz podległych Urzędach Skarbowych nie odnotowano przypadków powstania pożarów, prób podpaleń jak również zagrożeń pożarowych powodujących uszkodzenia zdrowia ludzi lub strat materialnych.

 

Ochrona danych osobowych i ochrona tajemnicy skarbowej

 

        Monitorowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odbywa się na bieżąco, zgodnie z opracowanymi dokumentami:

ü   polityką bezpieczeństwa,

ü   instrukcją zarządzania systemami informatycznymi nadzorowanymi przez ABI.

 

W 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej wydał zarządzenie nr 29/06 z dnia 01 grudnia 2006 r.                    w sprawie użytkowania oprogramowań komputerowych w Izbie Skarbowej oraz Urzędach Skarbowych województwa śląskiego. 

Przeprowadzono szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz Naczelników Urzędów Skarbowych i Kadry Kierowniczej Izby Skarbowej w zakresie aktualnych problemów wynikających z realizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Ochrona tajemnicy skarbowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.

 

VII.   Zbiorcze zestawienie danych dotyczących pracy podległych Izbie Skarbowej w Katowicach Urzędów Skarbowych w 2006 roku

 

Liczba podległych Izbie Skarbowej Urzędów Skarbowych: 37, w tym 2 wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe w Sosnowcu i Bielsku – Białej.

 

Wpływy podatkowe  z 3 podstawowych tytułów podatkowych w zł

Podatek dochodowy od osób prawnych  2 595 864 046 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 352 113 793 zł

Podatek VAT 5 782 469 176 zł

 

 Analiza zaległości 3 podstawowych tytułów podatkowych w zł

 

Zaległości brutto

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  194 958 736

Podatek dochodowy od osób fizycznych  367 325 646

Podatek VAT  1 569 762 747 zł

 

Zaległości brutto z lat ubiegłych

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 166 755 577 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 271 906 942 zł

Podatek VAT 1 243 665 287 zł

 

Zaległości brutto bieżące

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 28 203 159 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 95 418 704 zł

Podatek VAT 326 097 460 zł

 

Liczba podatkowych tytułów wykonawczych załatwionych ogółem 182 062

w tym:

Podatek dochodowy od osób prawnych 2 731

Podatek dochodowy od osób fizycznych 92 573

Podatek VAT 79 695

 

Kwota wyegzekwowanych zaległości zł w oparciu o podatkowe tytuły wykonawcze ogółem        257 224 732 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 15 088 075 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 914 971 zł

Podatek VAT 166 473 368 zł

 

Liczba przeprowadzonych kontroli ogółem  -38 113

Liczba kontroli pozytywnych ogółem – 17 196

Kwota uszczuplenia ustalona w trakcie kontroli –99 004 tys. zł

 Czynności sprawdzające przeprowadzone z udziałem podatnika ogółem – 301 648

W tym w trybie art.274c Op. –10 307

 

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Liczba zarządzeń zabezpieczenia załatwionych - 676

Wysokość zabezpieczonej należności 132 115 160 zł

W 159 przypadkach nastąpiło przejście zabezpieczenia w zajęcie egzekucyjne na kwotę 16 638 331 zł

 

Hipoteka przymusowa

Liczba złożonych wniosków o wpis hipoteki przymusowej - 1 505

Wysokość należności zabezpieczonej hipoteką – 295 738 764 zł

Liczba podmiotów, wobec których zastosowano hipotekę przymusową - 1 315

 

Liczba podmiotów

Liczba czynnych podatników ogółem w poszczególnych tytułach podatkowych -
wg paragrafów - 2 570 040

w tym:

Podatek dochodowy od osób prawnych – 40 157

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 071 502

VAT – 278 679

 

Liczba podatników podlegających kontroli ogółem w 2006 r. - 394 664,w tym:

osoby prawne - 31 845

spółki osobowe prawa handlowego i prawa cywilnego –23 671

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –334 515

Liczba podatników zarejestrowanych w bazie US wg stanu na 31.12.2006r, jako prowadzące działalność gospodarczą ogółem 378 618

w tym:

osoby prawne - 30 958

spółki osobowe prawa handlowego i prawa cywilnego - 22 177

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 320 868

Liczba zeznań podatkowych złożonych w 2006 r.

 

Liczba złożonych zeznań ogółem 2 394 336 szt

w tym:

PIT 36 – 208 525 szt

PIT 37 – 1 580 389 szt

PIT 38 – 31 889 szt

PIT 36L – 32 236 szt

PIT 40 – 52 168 szt

PIT 40A – 489 129 szt

 

Liczba podatników podatku dochodowego od osób fizycznych szacowanych w oparciu o złożone zeznania PIT 36,37, 40 i 40A wyniosła 3 094 789 podatników.

 

Z złożonych zeznań PIT 36, 37, 38 i 36L wynika, iż:

Łączna kwota podatku należnego wynosi 4 763 719 418 zł.

 

Liczba podatników, którzy w zeznaniach wykazali kwotę:

do zapłaty  - 305 694 szt

do zwrotu (nadpłata) - 2 210 250 szt

 

Informacja o liczbie przedsiębiorstw (zakładów) prowadzonych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie:

ü      opodatkowanych w formie karty podatkowej - 12 953

ü      prowadzących

-   księgi rachunkowe - 4 964

-   podatkowe księgi przychodów i rozchodów –204 061

-       ewidencję przychodów – 76 765

 

Sprawy karne skarbowe