Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2008 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w drugim półroczu 2008r.

 

1.       W dniach 5-11.06.2008r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach przeprowadzona została kontrola ogólna w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego

2.       W dniach 18-25.06.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola planowana w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej

3.       W dniu 1.07.2008 przez Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzona została kontrola w zakresie prawa pracy

4.       W dniu 15.09.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie postępowań podatkowych wskazanych w piśmie MF nr AP10/0683/480/SYW/08/5973 z dnia 25.08.2008r.

5.       W dniach 24-26.11.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w zakresie NIP

6.       W dniu 5.12.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w zakresie Egzekucji

7.       W dniach 11.12.2008-6.02.2009r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania zwrotów VAT za 2008r.

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior