FORMY POMOCY PUBLICZNEJ REALIZOWANE PRZEZ WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POMOCY PUBLICZNEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI  W I PÓŁROCZU 2008 R.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty, w tym:

13

4.975.614,14

81.757.-

-decyzje pozytywne

5

3.346.175,14

80.928.-

-decyzje odmowne

5

1.317.127.-

     829.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

     103.860.-

         0.-

-postanowienia o pozostawieniu wniosku bez  

 rozpatrzenia

2

     208.452.-

         0.-

Odroczenie terminu płatności, w tym:

6

2.297.015.-

  2.054.-

-decyzje pozytywne

1

   267.481.-

  1.334.-

-decyzje odmowne

0

              0.-

         0.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

4

1.938.814.-

         0.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

1

     90.720.-

     720.-

Umorzenie, w tym:

6

     80.067.-

101.635.-

-decyzje pozytywne

0

             0.-

0.-

-decyzje odmowne

5

     80.067.-

  94.973.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

              0.-

    6.662.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

0

              0.-

           0.-

Spośród wyżej wymienionych form pomocy żadna decyzja nie stanowiła pomocy publicznej  z uwagi na fakt, iż począwszy od 28.06.2007 r. stopa opłaty prolongacyjnej jest wyższa od stopy referencyjnej, obliczona wartość EDB przyjmuje wartość ujemną.

Wydano również decyzję dotyczącą ograniczenia poboru zaliczek z tytułu WZS na kwotę 778.852.- zł.

W okresie sprawozdawczym tut. Urząd przekazał do Izby Skarbowej w Katowicach 6 odwołań od wydanych decyzji, w tym:

- 4 decyzje utrzymano w mocy,

- 1 sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia,

- 1 sprawę rozstrzygnięto w odmienny sposób aniżeli tut. Urząd. Na decyzję Izby Skarbowej podatnik złożył skargę do NSA.

W ramach pomocy publicznej na rzecz zakładów pracy chronionej:

-  potwierdzono 23 zaświadczeniami pomoc de minimis,

-  wydano 7 decyzji umarzających postępowania w sprawie potwierdzenia otrzymanej

   pomocy de minimis.

Stanowisko sporządziło 89 sprawozdań zbiorczych z pracy tutejszego Urzędu.