FORMY POMOCY PUBLICZNEJ REEALIZOWANE PRZEZ WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POMOCY PUBLICZNEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI                  W II PÓŁROCZU 2007 R.

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty, w tym

 

12

3.320.664,38

863.445,87

-decyzje pozytywne

 

3

  630.966,78

   32.429.-

-decyzje odmowne

 

6

2.437.177,60

829.393,87

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

     27.400.-

    1.623.-

-postanowienia o pozostawieniu wniosku bez  

 rozpatrzenia

2

   225.120.-

           0.-

Odroczenie terminu płatności, w tym

5

1.520.638.-

           0.-

-decyzje pozytywne

 

0

              0.-

           0.-

-decyzje odmowne

 

1

    280.251.-

           0.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

2

   973.377.-

           0.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

2

   267.010.-

           0.-

Umorzenie, w tym

1

             0.-

 30.594.-

-decyzje pozytywne

 

0

             0.-

0.-

-decyzje odmowne

 

1

             0.-

30.594.-

 

 

Spośród wyżej wymienionych form pomocy wydano jedną pozytywną decyzję stanowiącą pomoc publiczną w kwocie: 1.049,77 PLN, tj.: 279,30 EURO                            (rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w wysokości: 204.764,31 zł wraz           z odsetkami za zwłokę w wysokości : 30.594.- zł)

 

Dwie sprawy pozostały do rozpatrzenia w 2008 roku.

 

W ramach pomocy publicznej (pomoc automatyczna) potwierdzono również :

- 2 zaświadczeniami udzieloną pomoc de minimis dla banków spółdzielczych,

-70 zaświadczeniami pomoc de minimis na rzecz zakładów pracy chronionej.

 

Stanowisko sporządziło 86 sprawozdań zbiorczych z pracy tutejszego Urzędu.

 

 

Na oryginale podpisała

p.o. Naczelnika Urzędu

Henryka Szweblik