FORMY POMOCY PUBLICZNEJ REEALIZOWANE PRZEZ WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POMOCY PUBLICZNEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI  W II PÓŁROCZU 2008 R.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty, w tym

13

19.617.454,20

175.311,49

-decyzje pozytywne 

8

18.765.946,20

169.786,49

-decyzje odmowne 

3

     672.957.-

     5.525.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

2

     178.551.-

            0.-

Odroczenie terminu płatności, w tym

6

7.576.376,18

  76.771.-

-decyzje pozytywne 

2

4.551.827.-

  58.856.-

-decyzje odmowne 

1

2.075.851,18

  17.915.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

2

   909.400.-

             0.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

1

     39.298.-

             0.-

Umorzenie, w tym

5

            80,90

  108.477.-

-decyzje pozytywne 

3

            80,90

       34.-

-decyzje odmowne 

1

               0.-

  106.705.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

               0.-

      1.738.-

 

Spośród wyżej wymienionych form pomocy:

 

5 decyzji stanowiło pomoc publiczną:           

 

Wyszczególnienie decyzji w ramach pomocy publicznej – pomoc de minimis

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty 

4

10.913.824,55

     1.852.-

Odroczenie terminu płatności

 

1

  2.237.728.-

   37.459.-

2 decyzje rozstrzygnięto w ramach działań optymalizujących:

 

Wyszczególnienie decyzji w ramach działań optymalizujących

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty

 

2

2.298.318,07

     2.695.-

W okresie sprawozdawczym tut. Urząd przekazał do Izby Skarbowej w Katowicach 2 odwołania od wydanych decyzji, w tym:

- 1 decyzję utrzymano w mocy,

- 1 sprawę rozstrzygnięto w odmienny sposób aniżeli tut. Urząd. Na niniejszą decyzję

  Izby Skarbowej podatnik złożył skargę do NSA.

 

W ramach pomocy publicznej (pomoc decyzyjna) na rzecz zakładów pracy chronionej:

-  potwierdzono 33 zaświadczeniami pomoc de minimis,

-  wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie potwierdzenia otrzymanej

   pomocy de minimis.

 

Stanowisko sporządziło 70 sprawozdań zbiorczych z pracy tutejszego Urzędu.

 

Na oryginale podpisała

p.o. Naczelnika Urzędu

Henryka Kubica