FORMY POMOCY PUBLICZNEJ REEALIZOWANE PRZEZ WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POMOCY PUBLICZNEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI  W I PÓŁROCZU 2009 R.

Wyszczególnienie

 

Ilość wydanych rozstrzygnięć

Kwota należności głównej w zł

 

Odsetki za zwłokę w zł

Rozłożenie na raty, w tym

 

26

36.683.794,35

76.131.-

-decyzje pozytywne

 

 

18

 

35.097.586,75

 

76.131.-

-decyzje odmowne

 

 

2

 

988.668,60

 

0.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

183.171.-

0.-

-postanowienia o pozostawieniu wniosku bez 

 rozpatrzenia

 

5

 

414.368.-

 

0.-

Odroczenie terminu płatności, w tym

5

4.659.698,62

27.-

-decyzje pozytywne

 

 

1

 

46.778,62

 

27.-

-decyzje odmowne

 

0

0.-

 

0.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

1

2.237.728.-

0.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

3

2.375.192.-

0.-

Umorzenie, w tym

4

25.461.183.-

4.185.-

-decyzje pozytywne

 

0

0.-

0.-

-decyzje odmowne

 

0

0.-

0.-

-decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie

2

25.427.531.-

0.-

- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez

  rozpatrzenia

1

33.652.-

0.-

-odmowa wszczęcia postępowania podatkowego

1

0.-

4.185.-

Spośród wyżej wymienionych form pomocy jedna decyzja nie stanowiła pomocy publicznej a jedynie optymalizację warunków ściągania należności podatkowych.

Wydano 23 zaświadczenia o pomocy de minimis.

 

Wydano również decyzje dotyczącą ograniczenia poboru zaliczek:

 

- z tytułu WZS – 1 decyzja na kwotę: 1.154.275.- zł

- z tytułu  CIT  - 2 decyzje na łączną kwotę: 665.972.-zł

 

W okresie sprawozdawczym tut. Urząd przekazał do Izby Skarbowej w Katowicach         1 odwołanie od wydanej decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej z Katowicach umorzył postępowanie z uwagi na wycofanie odwołania przez przedsiębiorcę.

 

W ramach pomocy publicznej (pomoc decyzyjna) na rzecz zakładów pracy chronionej:

-  potwierdzono 22 zaświadczeniami pomoc de minimis.

 

Stanowisko sporządziło 59 sprawozdań zbiorczych z pracy tutejszego Urzędu.

                                                                                                            Na oryginale podpisała

                                                                                                            p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                                            Henryka Kubica