Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 

Główne obowiązki:

- udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego,
- redagowanie odpowiedzi na pytania zadawane pocztą e-mail w zakresie obowiązującego systemu podatkowego oraz Ordynacji Podatkowej,
- przygotowywanie informacji podatkowych,
- czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,
- raportowanie w zakresie tematyki przeprowadzonych rozmów telefonicznych,
- stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności komunikowania się.


Wykształcenie:   wyższe ekonomiczne lub prawnicze

 

Wymagania konieczne:

-         znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,

-         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

-         dobra znajomość obsługi komputera,

-         gotowość do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy oraz umiejętności,

 

Wymagania pożądane:

-         doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji podatkowej,

-         umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,

-         znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         życiorys i list motywacyjny.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-         kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

10/06/2009
pod adresem:

Biuro Krajowej Informacji

Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a

43-300 BIELSKO-BIAŁA  z dopiskiem „oferta pracy – wydział konsultantów”

 

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.

 

Wytworzył: Agnieszka Danek

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal