Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Informatyka

w  Referacie ds. projektów informatycznych w Wydziale informatyki

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          tworzenie i rozwijanie bazodanowych aplikacji internetowych,

-          tworzenie aplikacji działających w obszarze poboru, transformacji i ładowania danych do hurtowni,

-          tworzenie i wdrażanie oprogramowania narzędziowego,

-          nadzorowanie systemu pobierania, transformacji i ładowania danych do hurtowni danych,

-          odpowiadanie na zgłaszane przez użytkowników problemy,

-          tworzenie skryptów systemowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub inne techniczne uzupełnione informatycznymi studiami podyplomowymi.

pozostałe wymagania niezbędne:  

-          praktyczna znajomość Oracle SQL i PL/SQL,

-          praktyczna umiejętność tworzenia bazodanowych aplikacji internetowych,

-          praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem hurtowni danych,

-          umiejętność administrowania systemami z rodziny Unix/Linux,

-          umiejętność administrowania systemami z rodziny Windows,

-          umiejętność tworzenia skryptów systemowych dla Unix/Linux,

-          umiejętność tworzenia skryptów systemowych dla Windows,

-          znajomość języka C/C++,

-          znajomość zagadnień związanych z administrowaniem relacyjnymi bazami danych, w  szczególności bazy Oracle,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,

wymagania dodatkowe:

-          znajomość środowiska Microsoft Visual C++ 6.0,

-          umiejętność programowania z wykorzystaniem Oracle Pro*C oraz OCI i OCCI,

-          znajomość bazy danych Oracle 10g,

-          praktyczna znajomość systemu AIX 5.3,

-          umiejętność prowadzenia analizy wymagań użytkownika w procesie tworzenia systemów informatycznych,

-          praktyczna umiejętność stosowania metod statystycznych do analizy danych,

-          znajomość zasad funkcjonowania hurtowni danych,

-          podstawowa znajomość zagadnień sieci teleinformatycznych,

-          znajomość Oracle Discoverer,

-          znajomość organizacji służb skarbowych oraz ogólna wiedza o systemach informatycznych działających w resorcie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 14/09/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)207-61-07. 

 

Wytworzył: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej dr Małgorzata Moskal