Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora

w Referacie ds. organizacyjno - kancelaryjnych w Wydziale ogólnym

Liczba lub wymiar etatów: 2

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z kancelarii głównej Izby Skarbowej w Katowicach,

-          obsługa aplikacji Rejestry Pism i Spraw,

-          obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,

-          prace koncepcyjne związane z organizacją obiegu dokumentów w jednostce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:  

-          co najmniej dwuletni staż pracy przy obsłudze kancelaryjnej jednostki lub przedsiębiorstwa,

-          umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych (system operacyjny Windows, Word, Excel, Outlook Express),

-          umiejętność obsługi urządzeń wspomagających pracę kancelarii (np. fax, frankownica, skaner, niszczarka dokumentów),

-          uprzejmość,

-          umiejętność współpracy,

-          sumienność,

-          dokładność.

wymagania dodatkowe:

-     doświadczenie w pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z klientem,

-          podstawowa znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz struktury resortu podległego Ministerstwu Finansów,

-          znajomość obowiązującego zarządzenia Ministra Finansów w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych,

-          znajomość obowiązującej instrukcji obiegu korespondencji w Izbie Skarbowej w Katowicach,

-          znajomość struktury organizacyjnej Izby Skarbowej w Katowicach oraz zakresów tematycznych, którymi zajmują się poszczególne komórki organizacyjne,

-          umiejętność obsługi programu Rejestry Pism i Spraw,

-          dyspozycyjność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 14/09/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)207-61-07. 

 

Wytworzył: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej dr Małgorzata Moskal