Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta 

w Oddziale inspekcji i kontroli podatków pośrednich w Wydziale nadzoru nad Urzędami Skarbowymi

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          prowadzenie spraw organizacyjnych oraz dokumentacji Wicedyrektora Izby Skarbowej ds. nadzoru nad US i logistyki,

-          rejestracja w systemie Kancelaria korespondencji wpływającej do Pionu oraz nadzór nad prawidłowym jej obiegiem,

-          prowadzenie spraw kancelaryjnych i organizacyjnych związanych z pracą Wydziału PN II,

-          zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatu, odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych, kontakt telefoniczny bądź osobisty z interesantami, redagowanie pism,

-          pozyskiwanie informacji, przygotowywanie materiałów, analiz na narady, spotkania Kierownictwa Pionu z Naczelnikami US, sprawozdań z działalności Wydziału PN II,

-          współpraca z MF, US, instytucjami zewnętrznymi i innymi komórkami IS w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-          wykształcenie: średnie

-          pozostałe wymagania niezbędne:

-          umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów komputerowych (Word, Excel, PowerPoint),

-          umiejętność organizacji pracy,

-          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, rzetelność,

-          znajomość ustawy Ordynacja podatkowa.

wymagania dodatkowe:

-          doświadczenie w pracy w organach skarbowych lub administracji publicznej,

-          znajomość języka obcego,

-          wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Termin składania dokumentów:

15/09/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07

 

Wytworzył: Iwona Zbylut-Prajs

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal