Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor  poszukuje kandydata na stanowisko:

radcy prawnego

w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Liczba lub wymiar etatów:  0,5

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Główne obowiązki:

-           reprezentacja Ministra Finansów, działającego za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przed Sądami w zakresie spraw dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne),

-           sporządzanie opinii prawnych,

-           opracowywanie skarg kasacyjnych do NSA,

Wymagania związane ze stosunkiem pracy

                niezbędne:

-           wykształcenie: wyższe prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:

-           wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych,

-           znajomość prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe:

-           min. 3- letnie doświadczenie w organach administracji skarbowej,

-           umiejętność obsługi komputera

-           samodzielność, komunikatywność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-           życiorys i list motywacyjny,

-           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-           oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-           oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

-           kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-           kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-           kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-           wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

 

Termin składania dokumentów:

14-05-2010

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Krajowej Informacji

Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a

43-300 BIELSKO-BIAŁA  z dopiskiem „oferta pracy – radca prawny”

Inne informacje:

Kandydat nie może prowadzić własnej kancelarii prawnej oraz nie może być zatrudniony w innej kancelarii, nie może również prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 8198460

 

Wytworzył: Agnieszka Danek

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal