Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

w Oddziale ds. egzekucji i majątkowej represji karnej w Wydziale orzecznictwa egzekucyjnego i pozaegzekucyjnego.

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          przygotowywanie projektów postanowień wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej oraz majątkowej represji karnej,

-          przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach potrąceń zobowiązań  podatkowych z wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa,

-          sporządzanie projektów rozstrzygnięć w związku ze składanymi zażaleniami na postanowienia z zakresu zaliczeń wpłat, nadpłat podatku oraz zwrotów na poczet zaległości podatkowych,

-          sporządzanie odpowiedzi na skargi kierowane przez podatników bądź zobowiązanych do WSA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

-          wykształcenie: wyższe prawnicze

-          pozostałe wymagania niezbędne:  

-          dobra znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa,

-          umiejętność obsługi komputera ( znajomość programu Word i Excel ),

-          umiejętność logicznego formułowania myśli,

-          samodzielność pracy i kreatywność,

-          umiejętność pracy pod presją czasu,

-          staż pracy w egzekucji administracyjnej od 1 do 3 lat lub powyżej 4 lat w administracji.

wymagania dodatkowe:

-          umiejętność pracy w zespole,

-          komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

16/11/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)207-61-07. 

 

Wytworzył: Renata Niedbała

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal